Potřebuji vyřídit

Byt v domě s pečovatelskou službou

1.    Základní informace k životní situaci

 • Byty se nacházejí v domech zvláštního určení ve vlastnictví SML, kde je zajištěn výkon pečovatelské služby prostřednictvím městské organizace Centrum zdravotních a sociálních služeb Liberec, příspěvková organizace.
 • Byty jsou určeny občanům nad 60 let, především seniorům, kteří potřebují pečovatelskou službu a využívají ji z důvodu snížené soběstačnosti vzhledem ke svému věku nebo zdravotnímu stavu a byl jim přiznán příspěvek na péči dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách, nebo dosáhli věkové hranice 75 let.
 • Domy s pečovatelskou službou umožňují občanům bydlení v objektech neústavního charakteru, kde je jim poskytována pečovatelská služba tak, aby si mohli alespoň částečně a podle svých možností zajišťovat své životní potřeby při zachování vlastního soukromí.
 • Tyto byty nejsou určeny pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního nebo tělesného onemocnění či postižení, závislosti na návykových látkách, stařecké demence nebo Alzheimerovy choroby, kdy takové onemocnění, postižení nebo závislost vyžadují neustálý dohled personálu nebo trvalou celodenní péči, která je poskytována v pobytových zařízeních sociální péče.
 • Na kontaktním místě statutárního města Liberec se zájemci o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou zaevidují. Kontaktní místo statutárního města Liberec vede evidenci žadatelů o sociální byty.
 • Před předložením žádosti radě města provádí pracovníci statutárního města Liberec místní šetření v domácnosti žadatelů.
 • Žadatel je povinen neprodleně písemně doplnit resp. aktualizovat žádost, pokud dojde ke změnám v údajích uvedených v žádosti (zejména změna kontaktních údajů, změna bydliště, závažná změna zdravotního stavu, závažná změna sociální situace atp.)
 • Žádost o přidělení sociálního bytu lze zrušit/vzít zpět na základě písemného sdělení žadatele.
 • V případě uvolnění vhodného bytu pro žadatele, je žadatel povinen zúčastnit se prohlídky konkrétního nabídnutého bytu dané domácnosti (nezúčastní-li se prohlídky, ztrácí nárok být posouzen). Následně je jeho žádost předložena k projednání radě města.
 • Na základě výběrového řízení, projednání a schválení Radou města Liberec je byt přidělen žadateli.

2.    Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost o byt v DPS může podat zletilý svéprávný občan České republiky (nebo cizinec s povolením k trvalému pobytu na území ČR), který splňuje všechny tyto podmínky:

 • je při podání žádosti příjemcem příspěvku na péči, nebo dosáhl věku 75 let, minimálně však 60 let.
 • je příjemcem dávek důchodového pojištění, státní sociální podpory nebo pomoci v hmotné nouzi,
 • má trvalý pobyt na území města Liberce (obce s rozšířenou působností),
 • není dlužníkem města (v případě žádosti dvojice, musí splňovat oba).

Zdravotní stavy vylučující uzavření, resp. prodloužení nájemní smlouvy k bytům v DPS*:

 • infekční nemoc, která může ohrozit okolí,
 • zdravotní stav vyžadující soustavný dohled či péči jiné osoby (chronické duševní nebo tělesné onemocnění či postižení, závislost na návykových látkách, stařecká demence nebo Alzheimerova choroba, kdy takové onemocnění, postižení nebo závislost vyžadují neustálý dohled personálu nebo trvalou celodenní péči)

* v případě společné žádosti se uvedené vztahuje na oba z dvojice

3.    Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 • Odbor sociální a bytové politiky vede evidenci žadatelů o byty zvláštního určení – domy s pečovatelskou službou. Před předložením žádosti radě města provádí zaměstnanci statutárního města Liberec místní a sociální šetření v domácnostech žadatelů.
 • Žadatel je povinen neprodleně písemně doplnit resp. aktualizovat žádost, pokud dojde ke změnám v údajích uvedených v žádosti (zejména změna bydliště, závažná změna zdravotního stavu, závažné změny sociální situace, stupeň přiznaných dávek atp.)
 • Žádost o přidělení bytu v DPS lze zrušit/vzít zpět na základě písemného sdělení žadatele.

Vyřazení žádosti z evidence

Žádost je vyřazena z evidence v případě, že:

 • žadatelova situace se změnila od podání žádosti natolik, že již nesplňuje podmínky pro přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou, nebo
 • žadatel při podání, aktualizování nebo změně žádosti uvedl nepravdivé údaje, které ho neoprávněně zvýhodní, nebo
 • žadatel dvakrát odmítne přidělený byt bez vážných důvodů nebo bez vážných důvodů neuzavře nájemní smlouvu ve lhůtě 15 dnů po doručení výzvy k uzavření nájemní smlouvy.

Vyřazení žádosti z evidence schvaluje odbor sociální a bytové politiky. Skutečnost, že žádost byla vyřazena z evidence, bude žadateli písemně oznámena do 30 dnů od rozhodnutí odboru sociální a bytové politiky.

4.    Na které instituci životní situaci řešit

Statutární město Liberec, odbor sociální a bytové politiky, 1. máje 108/48, Liberec  (budova Uranu).

5.    Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Kontaktní místo pro evidenci žadatelů o byty ve vlastnictví statutárního města Liberec:

 • Centrum bydlení Liberec
 • Na Bídě 564/12, 460 01, Liberec IV - Perštýn,
 • telefonní číslo: +420 778 757 888

6.    Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • Občanský průkaz,
 • Rozhodnutí o přidělení příspěvku na péči (povinná příloha žádosti),
 • Výměr důchodu (povinná příloha žádosti)

7.    Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Úkony spojené s žádostí o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou nejsou zpoplatněny.

8.    Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení nejsou pevně stanoveny, podléhají aktuálním kapacitám obsazenosti bytového fondu statutárního města Liberec, faktickému pořadí žádosti a jejího zpracování s ohledem na provedení místního a sociálního šetření (vyjádření odboru sociální péče) a časovému plánu zasedání Rady města Liberec.

9.    Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Sociální šetření provádí odbor sociální péče, oddělení sociálních činností Magistrátu města Liberec. Přidělení bytu a výměny na základě žádosti nájemníka projednává a schvaluje Rada města Liberce.

10.      Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 • všechny žádosti o přidělení bytu musí být podány na předepsaném tiskopisu. Tiskopis musí být vyplněn čitelně, úplně a pravdivě. Žádost musí obsahovat všechny povinné přílohy uvedené v žádosti;
 • žadatel je povinen uzavřít nájemní smlouvu do 15 dnů ode dne doručení výzvy k uzavření nájemní smlouvy. Pokud tak bez vážných důvodů neučiní, možnost uzavření nájemní smlouvy zaniká a byt bude přidělen náhradníkovi;
 • v případě, že žadatel odmítne dvakrát Radou města Liberce přidělený byt bez vážných důvodů, bude jeho žádost automaticky vyřazena
 • nájemní smlouva nebude uzavřena se žadatelem, se kterým byl v minulosti ze strany SML ukončen nájemní vztah z důvodu závažného porušování povinností vyplývajících z nájmu (zejm. neplacení nájemného a úhrad za služby spojené s užíváním bytu, hrubé porušování domovního řádu a dobrých mravů v domě atd.), nebo mu nebyla prodloužena nájemní smlouva na dobu určitou z týchž důvodů;
 • v případě, že nájemce řádně plní povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy, byt řádně užívá a současně i nadále splňuje podmínky pro přidělení bytu upravené těmito pravidly, lze nájem bytu prodloužit

11.      Elektronická služba, kterou lze využít

12.      Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • Byty v domech s pečovatelskou službou mají charakter bytů zvláštního určení ve smyslu ust. § 2300 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Uzavírání smluv v těchto bytech se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
 • Rozsah úkonů pečovatelských služeb v DPS se řídí zákonem č. 108/2006 Sb. a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb.

13.      Jaké jsou související předpisy

14.      Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

15.      Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce spojené s žádostí o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou nejsou stanoveny.

16.      Nejčastější dotazy

Kde se nachází domy s pečovatelskou službou v Liberci?

 • Domy s pečovatelskou službou se v Liberci nachází ve třech lokalitách – lokalita Krejčího (č. p. 1172, 1173, 1174), Burianova (č. p. 969, 1070, 1071) a Borový vrch (č. p. 1031, 1032).

Jak probíhá péče v domech s pečovatelskou službou?

 • Byty v domech s pečovatelskou službou jsou nájemními byty ve vlastnictví města, které jsou spravovány příspěvkovou organizací města – Centrum zdravotní a sociální péče (www.czasp.cz), která v bytech poskytuje klientům terénní pečovatelskou službu. V domech s pečovatelskou službou má klient k dispozici garsoniéru, která je vybavena kuchyňským koutem, ostatním nábytkem si klient byt vybavuje sám. Pečovatelky za klientem dochází na předem smluvené úkony. Rozsah péče je u každého nastaven individuálně (např. dovoz obědů a 1x týdně nákup + úklid nebo je péče poskytována i několikrát denně (pomoc s oblékáním, hygienou, podávání jídla, dohled nad léky apod.). Dodavatelem obědů pro pečovatelskou službu je firma Gastron, s. r. o. Pečovatelská služba neposkytuje trvalý dohled.

Jaká jsou kritéria hodnocení žádostí o byty v domech s pečovatelskou službou?

zdravotní stav žadatele:

 • žadateli je přiznán příspěvek na péči v I. stupni
 • žadateli je přiznán příspěvek na péči ve II. nebo III. stupni
 • odlehčovací služba (využívá v době podání žádosti, opakovaně, dlouhodobě)
 • pobyt na LDN (zhoršení zdravotního stavu a žadatel není schopen bydlet v původním bytě, ale zvládne DPS)

věk žadatele:

 • nad 80 let
 • nad 85 let
 • nad 90 let
 • nad 95 let

sociální důvody:

 • bydlí s členem rodiny
 • bydlí sám
 • bydlí sám, rodinu nemá

úkony pečovatelské služby, které žadateli poskytuje organizace nebo asistent sociální péče:

 • hygiena
 • úklid
 • nákup
 • praní prádla
 • dovoz stravy
 • oblékání
 • příprava stravy
 • průvodcovské služby

vhodnost současného ubytování:

 • vhodné přiměřené ubytování (vlastní, či nájemní byt)
 • dle počtu následujících závad (vyšší patro bez výtahu; byt tmavý, studený, vlhký; fyzická náročnost topení; bez teplé vody; bez koupelny; jiný důvod)
 • ubytovny, podnájmy (ne u příbuzných), ústav aj.

Za jak dlouho od podání žádosti bude žadateli přidělen byt?

 • Lhůtu není možné předem určit, každá žádost je posuzována individuálně, více viz bod č. 11.

Jaká je výše nájmu a výše úhrad za poskytování pečovatelské služby?

 • Výše nájemného v bytech v DPS k 1. 7. 2022 činí 48 Kč/m2. Výše nájemného může být každoročně k 1. červenci upravena o míru inflace nebo zvyšována v souladu s § 2249 občanského zákoníku.
 • Ceník úkonů pečovatelské služby naleznete na: https://www.czasp.cz/dokumenty/cenik_ps.pdf

Jaká je doba nájmu v bytech v DPS?

 • Na dobu určitou 2 roky s možností prodloužení.
 • V případě, že nájemce řádně plní povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy, byt řádně užívá, i nadále splňuje podmínky pro přidělení bytu upravené těmito pravidly a po celou dobu nájmu odebírá pečovatelské služby, lze nájem bytu automaticky prodloužit o další 2 roky, a to i opakovaně. O prodloužení nájmu rozhoduje odbor sociální a bytové politiky.

17.      Další informace

Na přidělení bytu není právní nárok.

18.      Související životní situace a návody, jak je řešit

19.      Kontakty

Za správnost návodu odpovídá útvar:

 • odbor sociální a bytové politiky

Kontaktní osoba

 • Bronislava Kotková, referent odboru, tel.: +420 485 244 964, e-mail: kotkova.bronislava@magistrat.liberec.cz

Popis byl naposledy aktualizován

 • 18. 1. 2023

20.      Jaké jsou potřebné formuláře

Formuláře

Žádost o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...