Potřebuji vyřídit

Obnova nemovité kulturní památky nebo objektu v památkově plošně chráněných územích

Obnova nemovité kulturní památky nebo objektu v památkově plošně chráněných územích

1.    Základní informace k životní situaci

Zamýšlí-li vlastník kulturní památky nebo objektu v památkově plošně chráněných územích provést údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování nebo jinou úpravu objektu nebo jeho prostředí, je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko správního orgánu státní památkové péče.

Památkově plošně chráněná území ve správním obvodu Liberce:

 • Městská památková zóna Liberec,
 • Městská památková zóna Český Dub,
 • Městská památková zóna Jablonné v Podještědí,
 • Městská památková zóna Hodkovice nad Mohelkou,
 • Městská památková zóna Hrádek nad Nisou,
 • Vesnická památková zóna Kryštofovo Údolí,
 • Krajinná památková zóna Lembersko,
 • Ochranné pásmo nemovité kulturní památky Grabštejn.

Před podáním žádosti na Magistrát města Liberec doporučujeme konzultovat zamýšlené práce s odborným pracovníkem Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Liberci.

Požadované dokumenty:

 • žádost o závazné stanovisko,
 • výpis z katastru nemovitostí,
 • dokumentace zamýšlených prací.

a případně:

 • plná moc k zastupování vlastníka,
 • výpis z Obchodního rejstříku.

2.    Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Kulturní památka: vlastník nebo jeho oprávněný zástupce na základě předložené plné moci,

Nemovitost, která není kulturní památkou, ale nachází se v památkově plošně chráněných územích: vlastník (správce, uživatel) nebo jeho oprávněný zástupce na základě předložené plné moci.

3.    Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Na podatelnu Magistrátu města Liberec je nutné doručit:

 • vyplněný formulář žádosti o závazné stanovisko,
 • kopie výpisu z katastru nemovitostí nebo nahlížení do katastru nemovitostí z veřejně přístupného zdroje (http://nahlizenidokn.cuzk.cz) - nesmí být starší šesti měsíců,
 • plná moc s přesným uvedením rozsahu zmocnění od vlastníka nebo vlastníků, jsou-li zastupováni s uvedením plného jména, data narození a adresy trvalého pobytu pověřené osoby,
 • není-li vlastník fyzickou osobou, je nutno doložit platný výpis z Obchodního rejstříku, žádost musí být podepsána oprávněnou osobou uvedenou na tomto výpise,
 • projektová dokumentace, je-li k předloženému záměru požadována podle stavebního zákona, v případě restaurování kulturní památky restaurátorský záměr, u jednoduchých obnov vždy nákres, z něhož bude zřejmý stav, který vznikne po realizaci s uvedením použitého materiálu, způsobu a technologie provedení, barevnosti, zpracovatele, datem zpracování,
 • barevná fotodokumentace stavu před zamýšlenou obnovou.

Před podáním žádosti na Magistrát města Liberec doporučujeme konzultovat zamýšlené práce s odborným pracovníkem Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Liberci.

4.    Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, oddělení památkové péče.

5.    Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Osobně:

Na kontaktním místě odboru životního prostředí (kancelář č. 331) v budově Nového magistrátu (nám. Dr. E. Beneše 183/22, Liberec 1) se službu konajícím pracovníkem v úřední době odboru (pondělí a středa, 8:00-17:00)

Písemně:

Prostřednictvím pošty, případně podáním na podatelně úřadu v budově historické radnice (nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1)

Úplné informace o úřední době magistrátu jsou uvedeny na této stránce: https://www.liberec.cz/uredni-doba-magistratu/. Celý odbor životního prostředí, včetně kontaktního místa, je nepřepážkovým pracovištěm.

6.    Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • výpis z katastru nemovitostí,
 • dokumentace zamýšlených prací.

případně:

 • plná moc k zastupování vlastníka,
 • výpis z Obchodního rejstříku.

7.    Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Úkony spojené s obnovou nemovité kulturní památky nebo objektu v památkově plošně chráněných územích nejsou zpoplatněny.

8.    Jaké jsou lhůty pro vyřízení

V jednoduchých případech rozhodne správní orgán bezodkladně. V ostatních případech rozhodne do 60 dnů od zahájení řízení, tj. podání žádosti.

9.    Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci vydává k věci písemné vyjádření.

10.      Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou požadovány.

11.      Elektronická služba, kterou lze využít

Podání lze učinit prostřednictvím:

12.      Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů (památkový zákon),
 • Vyhláška Ministerstva kultury ČR č. 476/1992 Sb., o prohlášení území historických jader vybraných měst za městské památkové zóny.

13.      Jaké jsou související předpisy

 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon),
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění doplňujících předpisů.

14.      Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti závaznému stanovisku nelze v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 správního řádu podat samostatné odvolání, neboť tento úkon není samostatným rozhodnutím. Pokud závazné stanovisko znemožňuje vyhovět žádosti, příslušný stavební úřad v souladu s  ustanovením § 149 odst. 6 správního řádu nebude provádět další dokazování a žádost zamítne. Až proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu je možné podat odvolání, které umožní, aby bylo v souladu s ustanovením § 149 odst. 7 správního řádu přezkoumáno závazné stanovisko.

Proti rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení Krajskému úřadu Libereckého kraje podáním učiněným u Magistrátu města Liberec, odboru životního prostředí, oddělení památkové péče.

15.      Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Provádění obnovy nemovité kulturní památky nebo stavební zásah v plošně chráněném památkovém území bez závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo nedodržení podmínky určené v tomto závazném stanovisku je přestupkem, za který lze dle § 35 a 39 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů uložit pokutu do 2 000 000 Kč.

16.      Nejčastější dotazy

Jaká krytina je přípustná na objektech v Městské památkové zóně?

 • Posuzuje se konkrétní případ. Kde je nyní skládaná krytina, měla by zde zůstat – např. krytina z vláknocementových šablon, pálená krytina, břidlicové šablony. V některých případech je možný falcovaný svitkový plech. U plochých střech je možné použít asfaltové pásy (lepenka). Naopak nepřípustné jsou imitace skládaných krytin (plastové, plechové šablony, asfaltový šindel).

Mohou být na některých objektech v Městské památkové zóně povolena plastová okna?

 • U většiny objektů  je to nepřípustné. Osazení plastových oken je přípustné např. u panelových domů, utilitárních doplňkových objektů, nebo u některých novostaveb.

Jaký je rozdíl v kompetencích mezi správním orgánem (magistrát) a odbornou organizací (Národní památkový ústav)?

 • Magistrát (odbor životního prostředí, oddělení památkové péče) je orgánem, který vydává závazný správní akt (závazné stanovisko). Národní památkový ústav vydává odborné vyjádření, které je podkladem pro vydání závazného stanoviska.

Jak postupovat při obnově kulturní památky či objektu v památkové zóně?

 • Doporučujeme předem konzultovat zamýšlené práce s odborným pracovníkem Národního památkového ústavu. Následujícím krokem je podání žádosti o vydání závazného stanoviska. V žádosti je třeba popsat aktuální stav, důvody obnovy a popsat postup prací, případně doložit projektovou dokumentaci a další požadované přílohy.

17.      Další informace

18.      Související životní situace a návody, jak je řešit

19.      Kontakty

Za správnost návodu odpovídá útvar:

 • Odbor životního prostředí

Kontaktní osoba:

 • Kontaktní místo odboru životního prostředí, tel: 485 244 899, Nový magistrát, 3. patro, kancelář 331

Popis byl naposledy aktualizován:

 • 15. 2. 2022

20.      Jaké jsou potřebné formuláře

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...