Potřebuji vyřídit

Ohlášení živnosti fyzickou osobou

1.    Základní informace k životní situaci

Ohlašovací živnost může provozovat každá fyzická osoba, která splní podmínky stanovené živnostenským zákonem (č. 455/1991 Sb.) a získá příslušné živnostenské oprávnění.

Na přepážkovém pracovišti Magistrátu města Liberec je nutné předložit:

 • platný průkaz totožnosti,
 • doklady prokazující odbornou nebo jinou způsobilost, je-li zákonem vyžadována; odborná způsobilost může být také nahrazena ustanovením odpovědného zástupce pro živnost. Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů. Další podrobnosti a možnosti doložení odborné způsobilosti sdělí živnostenský úřad a jsou uvedeny i v živnostenském zákoně;
 • doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž umístila sídlo, liší-li se od jejího bydliště (česká osoba jen liší-li se od bydliště; zahraniční osoba bez trvalého pobytu na území ČR, která na území ČR nezřizuje odštěpný závod, vždy);
 • doklad prokazující udělení víza k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu. Povinnost doložit doklad se nevztahuje na zahraniční fyzickou osobu, která hodlá na území ČR provozovat živnost prostřednictvím odštěpného závodu svého obchodního závodu;
 • doklady prokazující, že má tento závod mimo území ČR a doklady o jeho provozování (zahraniční osoba, která zřizuje na území ČR odštěpný závod); doklad o provozování závodu nedokládá občan členského státu EU;
 • doklad o bezúhonnosti (rejstřík trestů občana ČR si úřad vyžádá sám),
 • doklad o zaplacení správního poplatku.

Ustanovuje-li podnikatel odpovědného zástupce, též navíc následující doklady týkající se jeho osoby:

 • doklad o bezúhonnosti,
 • doklady prokazující odbornou nebo jinou způsobilost, je-li zákonem vyžadována;
 • prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce. Podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučiní-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem.

Pokud ohlašujete živnost nebo oznamujete zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně, obraťte se na oddělení Živnostenský úřad v budově Nového magistrátu - přepážkové pracoviště.

Objednat se můžete on-line, vyhnete se tak možnému čekání ve frontě

Na přepážce se vyplňuje elektronicky jednotný registrační formulář pro fyzické i právnické osoby.

Co to stojí?

 • 1000 Kč ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání
 • 500 Kč  další ohlášení živnosti 

Požadované dokumenty:

 • doklady prokazující odbornou nebo jinou způsobilost
 • doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor
 • prohlášení odpovědného zástupce

a případně:

 • doklad prokazující udělení víza k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu,
 • doklady prokazující, že má závod mimo území ČR a doklady o jeho provozování.

2.    Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická osoba – podnikatel nebo jeho zmocněnec s plnou mocí.

3.    Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 • Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickou osobou je plná svéprávnost a bezúhonnost.
 • Fyzická osoba, která hodlá provozovat živnost, je povinna to ohlásit živnostenskému úřadu. Ohlášení se zpracovává elektronicky.

4.    Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Liberec, správní a živnostenský, oddělení živnostenský úřad.

5.    Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 • Odbor správní a živnostenský, oddělení Živnostenský úřad - budova Nového magistrátu, nám. Dr. E. Beneše 183/22 - přepážkové pracoviště č. 7 – 10,
 • kontaktní osoby Lada Sedláčková, tel.: 485 244 855, Gabriela Dammak, DiS., tel.: 485 244 849, Bc. Jana Chaloupecká, tel.: 485 244 854, Dagmar Škodová, tel.: 485 244 850 a Ilona Zuzánková, tel.: 485 244 852 v úředních hodinách magistrátu.

6.    Jaké doklady je nutné mít s sebou

Fyzická osoba připojí k ohlášení:

 • doklady prokazující odbornou nebo jinou způsobilost, je-li zákonem vyžadována; odborná způsobilost může být také nahrazena ustanovením odpovědného zástupce pro živnost. Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů. Další podrobnosti a možnosti doložení odborné způsobilosti sdělí živnostenský úřad a jsou uvedeny i v živnostenském zákoně;
 • doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž umístila sídlo, liší-li se od jejího bydliště (česká osoba jen liší-li se od bydliště; zahraniční osoba bez trvalého pobytu na území ČR, která na území ČR nezřizuje odštěpný závod, vždy);
 • doklad prokazující udělení víza k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu. Povinnost doložit doklad se nevztahuje na zahraniční fyzickou osobu, která hodlá na území ČR provozovat živnost prostřednictvím odštěpného závodu svého obchodního závodu;
 • doklady prokazující, že má tento závod mimo území ČR a doklady o jeho provozování (zahraniční osoba, která zřizuje na území ČR odštěpný závod); doklad o provozování závodu nedokládá občan členského státu EU;
 • doklad o bezúhonnosti (rejstřík trestů občana ČR si úřad vyžádá sám),
 • doklad o zaplacení správního poplatku.

Ustanovuje-li podnikatel odpovědného zástupce, též navíc následující doklady týkající se jeho osoby:

 • doklad o bezúhonnosti,
 • doklady prokazující odbornou nebo jinou způsobilost, je-li zákonem vyžadována;
 • prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce. Podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučiní-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem.
 • Při jednání na Živnostenském úřadě se prokazuje fyzická osoba platným průkazem totožnosti.

7.    Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 • 1000 Kč   ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání  
 • 500 Kč   další ohlášení živnosti  
 • 100 Kč   vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny
 • 20 Kč   vydání úplného nebo částečného výpisu z živnostenského rejstříku na žádost za každou i započatou stránku
 • 50 Kč   přijetí podání kontaktním místem veřejné správy podle § 72 živnostenského zákona

Všechny správní poplatky jsou vybírány při podání žádosti. Správní poplatky se hradí v hotovosti nebo platební kartou na přepážkovém pracovišti. V případě elektronického podání lze správní poplatek uhradit bezhotovostním převodem na příjmový účet 4096302/0800, VS: 9900 (do zprávy pro příjemce uveďte Vaše příjmení a jméno).

8.    Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Podle živnostenského zákona provede živnostenský úřad zápis do živnostenského rejstříku do 5 pracovních dnů ode dne doručení ohlášení a následně vydá podnikateli výpis.

9.    Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

10.      Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

11.      Elektronická služba, kterou lze využít

 • Ohlášení živnosti volné je možné podat i elektronickou poštou, pokud žadatel disponuje ověřeným elektronickým podpisem.

Podání lze učinit prostřednictvím:

Nutné je zabezpečit zaplacení správních poplatků.

U živností řemeslných a vázaných elektronické podání je obtížné z důvodu dokládání originálů dokladů o odborné způsobilosti. Konkrétní případ je třeba řešit dotazem u živnostenského úřadu.

12.      Podle kterého právního předpisu se postupuje

Vydání a změny živnostenských oprávnění se řídí zákonem č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.

13.      Jaké jsou související předpisy

 • Zákon č. 570/1991 Sb. o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

14.      Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Podání podnětu vyjadřujícího nesouhlas s vydaným živnostenským oprávněním s uvedením důvodu tohoto nesouhlasu. Podnět lze podat vůči živnostenskému úřadu, který živnostenské oprávnění vydal.

V případě, že živnostenský úřad rozhodne o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo, nebo že nebyly splněny podmínky pro vznik oprávnění, lze proti takovému rozhodnutí podat odvolání.

Odvolání se podává ke Krajskému živnostenskému úřadu Krajského úřadu Libereckého kraje prostřednictvím Živnostenského úřadu Magistrátu města Liberec (podnikatel jej tedy musí doručit na živnostenský úřad, který napadené rozhodnutí vydal!) a musí být podáno ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

15.      Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

16.      Nejčastější dotazy

17.      Další informace

18.      Související životní situace a návody, jak je řešit

19.      Kontakty

Za správnost návodu odpovídá útvar:

 • oddělení Živnostenský úřad

Kontaktní osoba:

Popis byl naposledy aktualizován

 • 25. 7. 2022

20.      Jaké jsou potřebné formuláře

Vyplňuje se elektronicky jednotný registrační formulář pro fyzické osoby na přepážkách oddělení Živnostenský úřad.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...