Potřebuji vyřídit

Ověřování pravosti podpisu a ověřování shody opisů nebo kopie s listinou

1.    Základní informace k životní situaci

Ověřování pravosti podpisu (legalizace) – např. na smlouvách, čestných prohlášeních, podpisových vzorech a dalších dokumentech. Podle ust. § 10 zákona o ověřování se legalizací ověřuje pouze skutečnost, že je žadatel osobou, která vlastnoručně podepsala listinu nebo uznala podpis na listině za vlastní. Legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost dokumentu.

Ověřování shody opisů nebo kopie s originální listinou (vidimace) – např. vysvědčení, smlouvy, živnostenské listy, výpisy z katastru nemovitostí, výpisy z obchodního rejstříku a další dokumenty.

Legalizace (ověření) podpisu se neprovede:

 • je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy,
 • jde-li o legalizace podpisu na listině, která neobsahuje žádný text,
 • je-li legalizován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého.

Vidimace (shoda opisu nebo kopie s listinou) se neprovede:

 • je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, listinou, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit (zejména osobní doklady - OP, CP, ŘP, zbrojní průkaz, vojenská knížka, průkaz o povolení k pobytu cizince nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, geometrický plán, nebo technická kresba atd.),
 • je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce, v němž je listina psána a není-li současně přeložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého, to neplatí, je-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení,
 • je-li předložená listina již ověřenou vidimovanou listinou nebo výstupem autorizované konverze, v jejíž ověřovací doložce je uveden údaj o tom, zda listina, ze které je vidimovaná listina pořízena, obsahuje viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny, například hologramem,
 • jsou-li v předložené listině změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost,
 • není-li z předložené listiny, z níž je vidimovaná listina pořízena, patrné, zda se jedná o prvopis, již ověřenou vidimovanou listinu, listinu, která je výstupem autorizované konverze dokumentů, opis anebo kopii pořízenou ze spisu nebo stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného dle zvláštního právního předpisu.

2.    Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

V případě ověření pravosti podpisu (legalizace) musí být fyzicky přítomna osoba, jejíž podpis je ověřován.

3.    Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Je nutná návštěva pracoviště, které provádí vidimaci a legalizaci v souladu s ustanovením zákona č. 21/2006 Sb. a vyhlášky č. 36/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Pokud se osoba, která požaduje legalizaci podpisu, nemůže ze zdravotních důvodů dostavit, může požádat o ověření podpisu mimo pracoviště.

4.    Na které instituci životní situaci řešit

Matriční úřady, stanovené obecní úřady, krajské úřady, Česká pošta, notáři.

5.    Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Magistrát města Liberec, odbor správní a živnostenský, oddělení správních činností, nám. Dr. E. Beneše 183/22, 460 59 Liberec 1 (budova nového magistrátu) – přepážková pracoviště č. 1–3, v úředních hodinách magistrátu.

6.    Jaké doklady je nutné mít s sebou

Vidimace – originál listiny,

Legalizace – sepsaná listina, na které žadatel požaduje ověření podpisu.

Dále žadatel o legalizaci, případně svědci, předloží doklad totožnosti:

 • platný občanský průkaz, případně cestovní doklad, jde-li o státního občana ČR,
 • průkaz o povolení pobytu, cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu EU, jde-li o cizince,
 • průkaz žadatele o udělení azylu, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení azylu,
 • průkaz o povolení k pobytu azylanta, jde-li o osobu, které byl udělen azyl,
 • průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení dočasné ochrany, nebo
 • průkaz cizince požívajícího dočasné ochrany.

7.    Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 • 50 Kč za ověření pravosti 1 podpisu,
 • 30 Kč za ověření každé i započaté stránky

Poplatky se hradí přímo na místě při provedení úkonu a lze je hradit v hotovosti nebo platební kartou.

8.    Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Bezodkladně, nebo dle dohody, v případně zamítnutí žádosti jsou lhůty pro vydání rozhodnutí stanoveny správním řádem.

9.    Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nemůže-li žadatel o legalizaci číst nebo psát, provede se úkon za účasti dvou svědků. Účast dvou svědků se k legalizaci nevyžaduje, pokud se žadatel seznámí s obsahem pomocí speciálních pomůcek nebo prostřednictvím jiné osoby, kterou si sám zvolí.

10.       Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Nejsou požadovány další úkony.

11.       Elektronická služba, kterou lze využít

Vidimaci ani legalizaci není možné provést bez osobní účasti žadatele.

12.       Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • zákon č. 21/2006 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

13.       Jaké jsou související předpisy

 • vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

14.       Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

15.       Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

16.       Nejčastější dotazy

Lze provést legalizaci podpisu na listině, která je psána v jiném než českém a slovenském jazyce?

 • Ano, ale pouze v případě, že je současně předložena v úředně ověřeném překladu.

Lze provést legalizaci podpisu na prázdný list papíru? 

 • Ne, legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text, nelze provést.

Lze provést vidimaci rybářského lístku, nechci, aby ho mé dítě ztratilo, tak aby mohlo nosit kopii? 

 • Ne, není možné provést vidimaci žádných průkazů typu osobních dokladů (občanský průkaz, řidičský průkaz, průkaz pojištěnce, ale ani rybářský nebo lovecký lístek).

17.       Další informace

18.       Související životní situace a návody, jak je řešit

19.       Kontakty

Za správnost návodu odpovídá útvar:

 • oddělení správních činností – SPSC

Kontaktní osoba:

Popis byl naposledy aktualizován

 • 20. 12. 2023

20.      Jaké jsou potřebné formuláře

Nejsou potřeba žádné formuláře.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...