Potřebuji vyřídit

Oznámení zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně

1.    Základní informace k životní situaci

Na přepážkovém pracovišti Magistrátu města Liberec je nutné předložit:

platný průkaz totožnosti,

oznámení provozovny, které musí obsahovat:

 • obchodní firmu nebo název nebo jméno a příjmení,
 • identifikační číslo (IČO),
 • adresu provozovny a předmět podnikání v této provozovně, u živnosti volné obor činnosti,
 • datum zahájení (ukončení) provozování živnosti v provozovně.

Pokud ohlašujete živnost nebo oznamujete zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně, obraťte se na oddělení Živnostenský úřad v budově Nového magistrátu - přepážkové pracoviště.

Objednat se můžete on-line, vyhnete se tak možnému čekání ve frontě.

Na přepážce se vyplňuje elektronicky jednotný registrační formulář pro fyzické i právnické osoby.

Zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně je podnikatel povinen oznámit předem živnostenskému úřadu.

2.    Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Podnikatel - fyzická osoba, v případě právnické osoby statutární orgán, případně zmocněnec na základě písemné plné moci.

3.    Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Na základě živnostenského oprávnění může být živnost provozována v jedné nebo více provozovnách. Podnikatel sice nemá povinnost mít k provozování živností provozovny, ale provozuje-li živnost v provozovně, je povinen předem oznámit zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně živnostenskému úřadu.

4.    Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Liberec, Odbor správní a živnostenský, oddělení Živnostenský úřad.

5.    Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor správní a živnostenský, oddělení Živnostenský úřad - budova Nového magistrátu, nám. Dr. E. Beneše 183/22 - přepážkové pracoviště č. 7 – 10, kontaktní osoby Lada Sedláčková, tel.: 485 244 855, Gabriela Dammak, DiS., tel.: 485 244 849, Bc. Jana Chaloupecká, tel.: 485 244 854, Dagmar Škodová, tel.: 485 244 850 a Ilona Zuzánková, tel.: 485 244 852 v úředních hodinách magistrátu.

6.    Jaké doklady je nutné mít s sebou

Oznámení provozovny musí obsahovat:

 • obchodní firmu nebo název nebo jméno a příjmení,
 • identifikační číslo (IČO),
 • adresu provozovny a předmět podnikání v této provozovně, u živnosti volné obor činnosti,
 • datum zahájení (ukončení) provozování živnosti v provozovně.

 Při jednání na Živnostenském úřadě se prokazuje fyzická osoba platným průkazem totožnosti.

7.    Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky nejsou stanoveny.

8.    Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Živnostenský úřad, který obdrží oznámení, přidělí provozovně identifikační číslo provozovny, nebylo-li již přiděleno, provede zápis provozovny do živnostenského rejstříku a o provedeném zápisu informuje podnikatele.

9.    Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

10.      Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 • Na žádost živnostenského úřadu je podnikatel povinen prokázat právní důvod pro užívání provozovny.
 • Je-li provozovna umístěna v bytě a není-li podnikatel vlastníkem tohoto bytu, může v něm provozovat živnost pouze se souhlasem vlastníka.
 • Podnikatel je povinen zajistit, aby provozovna byla způsobilá pro provozování živnosti podle zvláštních právních předpisů (zejména stavební zákon), byla řádně označena a aby pro každou provozovnu byla ustanovena osoba odpovědná za činnost provozovny.
 • Podnikatel je povinen při ukončení činnosti v provozovně informovat živnostenský úřad o tom, kde lze vypořádat případné závazky.

11.      Elektronická služba, kterou lze využít

Oznámení zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně je možné podat i elektronickou poštou, pokud žadatel disponuje ověřeným elektronickým podpisem.

Podání lze učinit prostřednictvím:

12.      Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (Živnostenský zákon), v platném znění.

13.      Jaké jsou související předpisy

 • Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v platném znění,
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění,
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění,
 • Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění,
 • Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech,
 • Hygienické, požárně-bezpečnostní a další předpisy.

14.       Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 • Podání podnětu vyjadřujícího nesouhlas s vydáním vyrozumění o zápisu provozovny do živnostenského rejstříku s uvedením důvodu tohoto nesouhlasu.
 • Podnět lze podat vůči živnostenskému úřadu, který vyrozumění vydal.

15.       Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 • Uložení pokuty dle § 62 živnostenského zákona.
 • Řízení ve věcech upravených živnostenským zákonem se řídí správním řádem, pokud živnostenský zákon nestanoví jinak.

16.      Nejčastější dotazy

Jakým způsobem se označuje živnostenská provozovna?

 • Provozovna musí být trvale a zvenčí viditelně označena obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem (IČO). Mobilní provozovna a automat musí být dále označeny údajem o sídle nebo adrese umístění odštěpného závodu zahraniční osoby. Provozovna určená pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům musí být navíc označena i jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny, s výjimkou automatů, prodejní nebo provozní dobou určenou pro styk se spotřebiteli, nejedná-li se o mobilní provozovnu nebo automat, kategorií a třídou u ubytovacího zařízení poskytujícího přechodné ubytování.

Musím živnostenskému úřadu oznámit dočasné uzavření provozovny, např. z důvodu nemoci nebo dovolené?

 • Dočasné uzavření provozovny není podnikatel povinen živnostenskému úřadu oznamovat. Je však povinen, nebrání-li tomu závažné důvody, předem na vhodném a zvenčí viditelném místě označit počátek a konec uzavření.

17.      Další informace

18.      Související životní situace a návody, jak je řešit

 • Ohlášení živnosti fyzickou osobou,
 • Ohlášení živnosti právnickou osobou.

19.      Kontakty

Za správnost návodu odpovídá útvar:

 • oddělení Živnostenský úřad

Kontaktní osoba:

Popis byl naposledy aktualizován

 • 25. 7. 2022

20.      Jaké jsou potřebné formuláře

Vyplňuje se elektronicky jednotný registrační formulář pro právnické osoby na přepážkách oddělení Živnostenský úřad.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...