Potřebuji vyřídit

Pobyt - místní poplatek

1.    Základní informace k životní situaci

Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Předmětem poplatku není pobyt, při kterém je na základě zákona omezována osobní svoboda. Poplatníkem poplatku je osoba, která v obci není přihlášená. Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu. Plátce je povinen vybrat poplatek od poplatníka a odvést správci místních poplatků.

2.    Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

 • Plátce = fyzická nebo právnická osoba poskytující úplatný pobyt
 • Plátce jedná samostatně nebo může písemnou plnou mocí zmocnit k jednání svého zmocněnce.

3.    Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 • Řádně vyplněný formulář Evidenční list poplatku z pobytu (viz formuláře) doručí některým z níže uvedených způsobů správci poplatku (oddělení poplatků a pohledávek odboru ekonomiky).
 • Správce poplatku přiřadí variabilní symbol a předá formulář Hlášení poplatku z pobytu (viz formuláře), který bude plátce odevzdávat do 15 dnů po ukončení poplatkového období.

Podání lze učinit:

 • osobně nebo písemně na adresu: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1,
 • datovou schránkou: ID 7c6by6u nebo
 • e-podatelnou (nutný el. podpis): posta@magistrat.liberec.cz

4.    Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Liberec, odbor ekonomiky, oddělení poplatků a pohledávek

5.    Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 • Magistrát města Liberec, odbor ekonomiky, oddělení poplatků a pohledávek, nám. Dr. E. Beneše 183/22, 460 59 Liberec 1 (Nová budova magistrátu, 2. p., č. 206)
 • Ing. Michaela Bedrníková,
 • tel. 485 243 245 e-mail bedrnikova.michaela@magistrat.liberec.cz

6.    Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • průkaz totožnosti
 • písemnou plnou moc

7.    Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Přihlášení, odhlášení a změna registrace k místnímu poplatku z pobytu nepodléhají správnímu poplatku.

8.    Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 • Ohlašovací povinnost je třeba splnit do 15 dní od zahájení, změně nebo ukončení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu.
 • Lhůta pro správce poplatku k vyřízení Evidenčního listu a přidělení variabilního symbolu je 30 dnů ode dne, kdy bylo učiněno podání.

9.    Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

10.      Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 • Povinnost uhradit místní poplatek ve výši, lhůtě a způsobem stanoveným Obecně závaznou vyhláškou statutárního města Liberec č. 5/2019 o místním poplatku z pobytu:
 • Sazba poplatku činí 40 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne počátku pobytu.
 • Poplatek je splatný do 15 dnů po skončení poplatkového období:
 • pro plátce s ubytovací kapacitou nad 20 lůžek je kalendářní měsíc.
 • pro plátce s ubytovací kapacitou 20 lůžek a méně je kalendářní pololetí.

Způsob platby:      

 • Hotově nebo platební kartou na pokladně – přepážky č. 4, 5 a 6 v přízemí Nového magistrátu
 • Poštovní poukázkou na České poště
 • Bezhotovostním převodem z účtu – příjmový účet: 19-7963850237/0100
 • Každou platbu je třeba identifikovat přiděleným variabilním symbolem.

11.      Elektronická služba, kterou lze využít

Podání lze učinit prostřednictvím elektronické podatelny statutárního města Liberec.

12.      Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 5/2019 o místním poplatku z pobytu
 • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

13.      Jaké jsou související předpisy

 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
 • zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti
 • zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční z.)

14.      Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné a dozorčí prostředky jsou stanoveny v § 108 – 124a zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.

15.      Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 • Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek v souladu s § 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.
 • Za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy, zejména ohlašovací povinnosti, je správce poplatku oprávněn udělit pokutu podle § 247a zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.
 • Za závažné ztěžování nebo maření správy poplatku, je správce poplatku oprávněn udělit pořádkovou pokutu podle § 247 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.

16.      Nejčastější dotazy

17.      Další informace

18.      Související životní situace a návody, jak je řešit

Uvedl jsem při platbě neúplné či špatné údaje, jak napravit?

 • Oznamte tuto skutečnost s uvedením správných identifikačních údajů správci poplatku, tvrzení doložte dokladem o platbě (výpis z účtu, pokladní doklad, ústřižek složenky). Po vyjasnění platby podáte zákonným způsobem (viz výše bod 5) písemnou žádost o vrácení přeplatku/mylné platby nebo o přeúčtování na jinou pohledávku u téhož správce poplatků.
 • Více Viz životní situace „Chybně identifikovaná platba místního poplatku nebo pokuty”.

Došlo k duplicitní úhradě na osobní účet, jak získat zpět přeplatek?

 • Majitel osobního účtu může požádat u správce poplatku o vrácení přeplatku nebo jeho použití na úhradu jiného nedoplatku dle § 155 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.
 • Vratitelný přeplatek vyšší než 200 Kč, bude vrácen do 30 dnů od podání písemné žádosti dle § 155 odst. 4, § 155 a § 155b zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.
 • Více Viz životní situace „Chybně identifikovaná platba místního poplatku nebo pokuty”.

19.      Kontakty

Za správnost návodu odpovídá útvar:

 • odbor ekonomiky, oddělení poplatků a pohledávek

Kontaktní osoba

Popis byl naposledy aktualizován

 • 30. 5. 2022

20.      Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Od 1. 7. se mění sazba poplatku z pobytu z 19 Kč na 40 Kč, proto jsou v nabídce níže 2 verze formuláře F012 - zvolte formulář podle data uskutečnění pobytu.

Formuláře

F011 - Evidenční list poplatku z pobytu
F012 - Hlášení poplatku z pobytu do 30. 6. 2023
F012 - Hlášení poplatku z pobytu od 1. 7. 2023

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...