Potřebuji vyřídit

Podání stížnosti nebo podnětu

1. Základní informace k životní situaci

        Podnětem je upozornění, aby Magistrát města Liberec (MML) zahájil řízení z moci úřední ve věcech, jež spadají do jeho působnosti (např. oznámení přestupku, černé stavby, nelegální skládky apod.).

        Stížností je zvláštní druh upozornění na nesprávný postup MML nebo na nevhodné chování zaměstnanců zařazených do MML, neposkytuje-li zákon jiný prostředek ochrany (např. odvolání, odpor, opatření proti nečinnosti apod.).

2. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

        Podnět může podat jakákoliv osoba, bez ohledu na věk nebo svéprávnost.

        Stížnost může podat pouze dotčená osoba, tj. osoba, které se činnost MML v jednotlivém případě dotýká.

3. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

        Došlo ke shora uvedené situaci (bod 1).

        Postup je upraven v § 42 a § 175 správního řádu.

4. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Liberec.

5. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Poté, co bude podání učiněno předepsaným způsobem (bod 11), bude postoupeno příslušnému odboru MML, který bude situaci řešit.

6. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Občanský průkaz.

7. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Podání podnětu nebo stížnosti není zpoplatněno.

8. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

        30 dnů ode dne obdržení.

        V případě stížností týkajících se výkonu přenesené působnosti MML je lhůta 60 dnů dle § 175 správního řádu.

9. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Osobami, se kterými MML jedná, jsou: osoba označená v podnětu/stížnosti jako pachatel údajné protiprávní činnosti a případní svědci.

10. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Poskytnutí vysvětlení, označení důkazů a další součinnost potřebná k objasnění věci.

11. Elektronická služba, kterou lze využít

        V případě aktivní datové schránky podatele zaslat jejím prostřednictvím Magistrátu města Liberec - 7c6by6u.

        V ostatních případech přes formulář (bod 20).

12. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

13. Jaké jsou související předpisy

Záleží na obsahu podnětu/stížnosti – např. u podnětů na spáchání přestupku bude takovým předpisem zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění.

14. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

        Pokud nebylo na základě podnětu zahájeno řízení z moci úřední v zákonné lhůtě, lze podat podnět ke Krajskému úřadu Libereckého kraje na ochranu před nečinností dle 
§ 80 správního řádu.

        Má-li stěžovatel za to, že stížnost, kterou podal u MML, nebyla řádně vyřízena, může požádat Krajský úřad Libereckého kraje, aby přešetřil způsob vyřízení stížnosti.

15. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  • nedostavení se bez omluvy k podání vysvětlení: až 5 000 Kč
  • nedostavení se bez omluvy k ústnímu jednání: až 50 000 Kč

16. Nejčastější dotazy

17. Další informace

Náležitosti podané stížnosti/podnětu: musí být patrno, kdo je činí (jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu), které věci se týká, co se navrhuje a podpis osoby, která je činí.

18. Související životní situace a návody, jak je řešit

19. Kontakty

Za správnost návodu odpovídá útvar:

  • Tajemník

Kontaktní osoba:

Popis byl naposledy aktualizován

  • 24. 6. 2022

20. Jaké jsou potřebné formuláře

Formuláře

Podání stížnosti nebo podnětu

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...