Potřebuji vyřídit

Povolování herního prostoru

1.    Základní informace k životní situaci

Provozovatelem hazardní hry může být jen právnická osoba se sídlem na území České republiky, jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, které oprávněný orgán vydal základní povolení k provozování.

2.    Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Jedná statutární orgán právnické osoby nebo osoba zmocněná – doloží písemnou plnou moc.

3.    Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podání žádosti o povolení herního prostoru s veškerými předepsanými přílohami lze učinit:

 • osobně nebo písemně na adresu: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1,
 • datovou schránkou: ID 7c6by6u nebo
 • e-podatelnou (nutný el. podpis): posta@magistrat.liberec.cz

Povolení se vydává nejdéle na dobu třech kalendářních roků.

Po zaplacení správního poplatku orgán, který povolil umístění herního prostoru, vydá rozhodnutí o povolení provozu technické a živé hry.

4.    Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Liberec, odbor ekonomiky, oddělení poplatků a pohledávek

5.    Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 • Magistrát města Liberec, odbor ekonomiky, oddělení poplatků a pohledávek, nám. Dr. E. Beneše 183/22, 460 59 Liberec 1 (Nová budova magistrátu, 2. p., kanc. č. 206)
 • Berger Tomáš, tel.: 485 243 241, e-mail berger.tomas@magistrat.liberec.cz

6.    Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádost o povolení herního prostoru s těmito náležitostmi:

 • Žadatel (název nebo obchodní firma)
 • Sídlo
 • Doručovací adresa
 • IČO
 • Číslo jednací – základní povolení
 • Oprávněná osoba činící úkony
 • Druh herního prostoru
 • Název herního prostoru
 • Adresa herního prostoru
 • Provozní doba
 • Identifikátory hazardních her
 • Doba povolení
 • Požadovaná účinnost
 • osvědčení o provozuschopnosti
 • základní povolení
 • doklad o složení kauce
 • doklad o právním důvodu užívání prostor
 • schéma kamerového systému
 • plná moc osoby, která není uvedena v obchodním rejstříku a za společnost jedná

7.    Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za podání žádosti platí žadatel správní poplatek dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

 • Za žádost o povolení 4.000 Kč
 • Za žádost o změnu povolení 2.500 Kč

Platbu lze provést bezhotovostně na účet a přidělený VS, nebo na pokladně magistrátu

8.    Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta správního orgánu pro vyřízení žádosti je bezodkladně, nejdéle do 30 dnů ode dne doručení.

9.    Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

10.      Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

11.      Elektronická služba, kterou lze využít

Podání lze učinit prostřednictvím elektronické podatelny statutárního města Liberec odkaz zde

12.      Podle kterého právního předpisu se postupuje

Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 2/2018 o regulaci provozování hazardních her na území statutárního města Liberec.

13.      Jaké jsou související předpisy

 • Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

14.      Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 • Opravné a dozorčí prostředky jsou stanoveny v HL. VIII - X zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Proti vydanému rozhodnutí se může žadatel odvolat ke Krajskému úřadu Libereckého kraje prostřednictvím Magistrátu města Liberec.

15.      Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Orgán, který herní prostor povolil, může povolení zrušit, popřípadě dočasně zastavit, jestliže provozovatel přestal splňovat nebo porušuje ustanovení zákona o hazardních hrách.

16.      Nejčastější dotazy 

Musím žádat o změnu rozhodnutí při změně provozní doby? Platí se za to poplatky?

 • Při změně provozní doby herního prostoru je povinen provozovatel žádat o změnu povolení a zaplatit správní poplatek.

17.      Další informace

18.      Související životní situace a návody, jak je řešit

19.      Kontakty

Za správnost návodu odpovídá útvar:

 • odbor ekonomiky, oddělení poplatků a pohledávek

Kontaktní osoba:

Popis byl naposledy aktualizován

 • 30. 5. 2022

20.      Jaké jsou potřebné formuláře

Žádost o povolení herního prostoru ke stažení na stránkách Ministerstva financí:

 

 

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...