Potřebuji vyřídit

Přísedící Okresního soudu v Liberci – kandidatura

1.    Základní informace k životní situaci

 • Soudci a přísedící vykonávají rozhodovací činnost okresního soudu.
 • Senáty okresního soudu se skládají z předsedy senátu a 2 přísedících.
 • Počet přísedících, kteří mají být pro příslušný okresní soud zvoleni, stanoví jeho předseda.
 • Přísedící okresního soudu jsou voleni zastupitelstvy obcí v obvodu příslušného okresního soudu.
 • Přísedící jsou voleni do funkce na dobu 4 let.

Požadované dokumenty:

 • osobní dotazník (na konci článku)
 • a výpis z rejstříku trestů

a případně:

 • potvrzení zaměstnavatele za účelem kandidatury zaměstnance na funkci přísedícího Okresního soudu v Liberci, (na konci článku)
 • prohlášení OSVČ za účelem kandidatury na funkci přísedícího Okresního soudu v Liberci (na konci článku)
 • a tzv. lustrační osvědčení.

2.    Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Přísedícím může být ustanoven státní občan České republiky:

 • plně svéprávný a bezúhonný,
 • jestliže jeho zkušenosti a morální vlastnosti dávají záruku, že bude svou funkci řádně zastávat,
 • v den ustanovení dosáhl věku nejméně 30 let,
 • souhlasí se svým ustanovením za přísedícího a s přidělením k určitému soudu,
 • je přihlášen k trvalému pobytu v obvodu zastupitelstva, jímž je do funkce volen, a v obvodu soudu, pro který je do funkce volen, nebo který v těchto obvodech pracuje.

3.    Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Na podatelnu Magistrátu města Liberec je nutné doručit:

 • osobní dotazník za účelem kandidatury na funkci přísedícího Okresního soudu v Liberci,
 • v případě, že nemáte přihlášen trvalý pobyt v obci Liberec a jste zaměstnancem, potvrzení zaměstnavatele za účelem kandidatury zaměstnance na funkci přísedícího Okresního soudu v Liberci,
 • v případě, že nemáte přihlášen trvalý pobyt v obci Liberec a jste OSVČ, prohlášení OSVČ za účelem kandidatury na funkci přísedícího Okresního soudu v Liberci,
 • výpis z rejstříku trestů
 • a případně osvědčení Ministerstva vnitra ČR, že daný kandidát není evidován jako osoba uvedená v § 2, odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb. (tzv. lustrační osvědčení) – nevztahuje se na občany narozené po 1. prosinci 1971.

Na výzvu organizačního oddělení MML se osobně dostavit na veřejné zasedání Zastupitelstva města Liberec, představit se zastupitelům a odpovídat na jejich případné dotazy.

Podklady ke splnění podmínek kandidatury na funkci přísedícího Okresního soudu v Liberci zašle zastupitelstvo předsedovi soudu za účelem získání jeho vyjádření ke kandidatuře.

Po obdržení stanoviska předsedy soudu se k samotné volbě přísedících přistoupí až na dalším zasedání zastupitelstva.

4.    Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Liberec, odbor vnitřních věcí, oddělení organizační.

5.    Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Magistrát města Liberec, odbor vnitřních věcí, oddělení organizační, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1 (budova radnice).

Veškeré dokumenty lze doručit na podatelnu statutárního města Liberec.

Formy doručení:

 • osobně nebo písemně na adresu: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1,
 • datová schránka: ID 7c6by6u,
 • e-podatelna (nutný el. podpis): posta@magistrat.liberec.cz.

6.    Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na zasedání zastupitelstva města je nutné předložit občanský průkaz.

7.    Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Úkony spojené se zajištěním kandidatury na funkci přísedícího Okresního soudu v Liberci nejsou zpoplatněny.

8.    Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení nejsou pevně stanoveny, podléhají časovému plánu zasedání Zastupitelstva města Liberec.

9.    Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Rada města Liberec, Zastupitelstvo města Liberec a Okresní soud v Liberci.

10.      Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Noví přísedící po zvolení do funkce skládají slib do rukou předsedy soudu, k němuž byli zvoleni.

 • Přísedící vykonává svou funkci ode dne následujícího po dni složení slibu. Jestliže slib neskládá (v případě opětovného zvolení), vykonává přísedící svou funkci ode dne následujícího po dni zvolení.
 • Osvědčení o zvolení vydá předseda příslušného soudu přísedícímu po složení slibu, nebo jestliže slib neskládá, po opětovném zvolení.

11.      Elektronická služba, kterou lze využít

Podání lze učinit prostřednictvím:

12.      Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích),
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

13.      Jaké jsou související předpisy

Stanovisko odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 4/2013.

14.      Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky spojené s kandidaturou na funkci přísedícího Okresního soudu v Liberci nejsou stanoveny.

15.      Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce spojené s kandidaturou na funkci přísedícího Okresního soudu v Liberci nejsou stanoveny.

16.      Nejčastější dotazy

Jaké náhrady přísluší přísedícím za výkon jejich funkce?

 • Přísedícím, kteří jsou v pracovním poměru nebo v obdobném vztahu, přísluší za dobu, po kterou vykonávají funkci přísedícího nebo plní jiné povinnosti spojené s touto funkcí, náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. Náhradu mzdy je povinen poskytovat stát.
 • Přísedícím, kteří nejsou v pracovním poměru, nahrazuje ušlý výdělek za dobu výkonu funkce přísedícího nebo jiných povinností spojených s touto funkcí stát. Způsob a výši náhrady stanoví ministerstvo vyhláškou.
 • Stát hradí přísedícím hotové výdaje, které vzniknou vykonáváním funkce přísedícího nebo jiných povinností spojených s touto funkcí. Způsob náhrad stanoví ministerstvo vyhláškou.
 • Přísedícím přísluší mimo náhrady podle předchozích odstavců za každý den jednání paušální náhrada za výkon jejich funkce. Tuto paušální náhradu určenou vyhláškou ministerstva vyplácí stát ve výši 150 Kč.

Jaká je časová náročnost výkonu funkce přísedících?

 • Předseda okresního soudu zpravidla stanoví, že přísedící nezasedají více než 20 dnů v kalendářním roce.

17.      Další informace

18.      Související životní situace a návody, jak je řešit

19.      Kontakty

Za správnost návodu odpovídá útvar:

 • odbor vnitřních věcí, oddělení organizační

Kontaktní osoba

Popis byl naposledy aktualizován

 • 8. 11. 2021

20.      Jaké jsou potřebné formuláře

 • Osobní dotazník za účelem kandidatury na funkci přísedícího Okresního soudu v Liberci.
 • V případě, že nemáte přihlášen trvalý pobyt v obci Liberec a jste zaměstnancem, potvrzení zaměstnavatele za účelem kandidatury zaměstnance na funkci přísedícího Okresního soudu v Liberci.
 • V případě, že nemáte přihlášen trvalý pobyt v obci Liberec a jste OSVČ, prohlášení OSVČ za účelem kandidatury na funkci přísedícího Okresního soudu v Liberci.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...