Potřebuji vyřídit

Provozování taxislužby

1. Základní informace k životní situaci

Provozovat taxislužbu je možné jako dopravce nebo jako zaměstnanec u jiného dopravce (pouze řidič, mezi dopravcem a řidičem musí být základní pracovně právní vztah).
Dopravce je fyzická nebo právnická osoba provozující silniční dopravu.
Dopravce v taxislužbě je tuzemský dopravce provozující silniční dopravu pro cizí potřeby na základě koncese, tj. podnikatel v silniční dopravě, který provozuje silniční dopravu formou taxislužby.

Taxislužba je osobní doprava pro cizí potřeby, kterou se zajišťuje přeprava osob včetně jejich zavazadel vozidly určenými k přepravě nejvýše 9 osob včetně řidiče a která není linkovou osobní dopravou, mezinárodní kyvadlovou dopravou nebo příležitostnou osobní silniční dopravou. Řidič taxislužby je osoba, která má udělené platné oprávnění řidiče taxislužby, oprávnění je prokázáno průkazem řidiče taxislužby. Taxislužbu lze provozovat pouze vozidlem taxislužby nebo vozidlem cestujícího. Vozidlo taxislužby musí být zapsáno v Evidenci vozidel taxislužby.

Na podatelnu statutárního města Liberec je nutné doručit:

Vyplněnou žádost

Doklady:

zařazení vozidla (velký technický průkaz, kniha taxametru),

vyřazení vozidla (doklad o zařazení)

Na výzvu oddělení silničního a dopravního je nutné žádost případně doplnit.

Po prověření řidiče (trestní rejstřík, výpis z registru řidičů) předá dopravní úřad podklady na oddělení registru řidičů. Ten vyzve žadatele ke kompletaci podkladů (fotografie do systému RPSD) a zašle požadavek na výrobu průkazu. Cizinci jsou vyřizováni ve speciálním režimu.

Na základě dodaných podkladů zařadí vozidlo do registru vozidel taxislužby a vydá evidenční známku. Na základě dodaných pokladů vyřadí vozidlo z registru vozidel taxislužby.

Požadované dokumenty:

 • Výpis z obchodního rejstříku u právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající.
 • Platný doklad totožnosti u fyzické osoby.
 • Správní poplatek.

2. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost může podat fyzická  i právnická osoba (dopravce/řidič).

3. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

·         Zařazení vozidla:

Dopravce smí provozovat taxislužbu pouze vozidlem, které je zapsáno v evidenci vozidel taxislužby (vozidlo taxislužby), nebo ho poskytla přepravovaná osoba pro účely své přepravy (vozidlo cestujícího). Vozidlo se zařazuje na základě žádosti dopravce. K žádosti je nutné přiložit kopii malého technického průkazu, ve kterém je dopravce uveden jako vlastník a provozovatel zároveň, popřípadě alespoň jako provozovatel, a jedná se o vozidlo kategorie M1 nebo L. Vozidlo musí být registrováno na IČO dopravce. Vozidlo nesmí být evidováno jako vozidlo taxislužby pro jiného dopravce. Žádost lze podat pouze u toho dopravního úřadu na území České republiky, který je dán podle sídla dopravce (právnické osoby) nebo místa trvalého pobytu (podnikající fyzické osoby).

·         Vyřazení vozidla:

Dopravce (vlastník nebo provozovatel) předloží vyplněnou žádost, ke které doloží doklad o zařazení konkrétního vyřazovaného vozidla. Vyřadit vozidlo lze i z moci úřední.

·         Oprávnění (průkaz) řidiče taxislužby:

Práci řidiče taxislužby může vykonávat osoba, která je v základním pracovněprávním vztahu s dopravcem, není-li touto osobou dopravce (popř. spolupracující manžel nebo registrovaný partner) a je držitelem oprávnění řidiče taxislužby. Oprávnění (průkaz) řidiče taxislužby se uděluje na základě žádosti řidiče/dopravce. Zaměstnanec k žádosti přiloží pracovní smlouvu popř. dohodu o provedení práce. Podmínkou pro udělení je věk 21 let a spolehlivost. Cizinci jsou vyřizováni ve speciálním režimu.

4. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Liberec, odbor dopravně správních agend, oddělení silniční a dopravní.

5. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Magistrát města Liberec, odbor dopravně správních agend, oddělení silniční a dopravní, ul. Dr. M. Horákové 580/7, 460 01 Liberec 4, 6. patro budovy S-tower

 • č. dv. 6.21 – Ing. Petra Hubáčková.

Pondělí a středa 8,00 – 17,00 hodin, úterý, čtvrtek, pátek – pouze po domluvě  (poslední pátek v měsíci sanitární den).

Formy doručení:

 • osobně na adresu: ul. Dr. M. Horákové 580/7, 460 01 Liberec 4, 6. patro budovy S-tower
 • písemně na adresu: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1,
 • elektronicky:
  •  datová schránka: ID 7c6by6u,
  • el. podatelna (nutný el. podpis): posta@magistrat.liberec.cz.

6. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Zařazení vozidla:

- Originál /kopii technického průkazu

- (Kniha taxametru)

Vyřazení vozidla:

- doklad o zařazení vozidla

Oprávnění (průkaz) řidiče taxislužby:

- aktuální výpis z živnostenského rejstříku/ pracovní smlouvu popř. dohodu o provedení práce

- cizinci jsou vyřizováni ve speciálním režimu

7. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek: 

·         Zařazení vozidla (evidenční nálepka) 500 Kč osobně při převzetí

·         Vyřazení vozidla – bez poplatku

 • Oprávnění (průkaz) řidiče taxislužby 500 Kč osobně při převzetí

8. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení jsou dány obecně správním řádem - bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení (podání žádosti), k nimž lze ve složitých případech připočítat dobu až 30 dnů. Do těchto lhůt se však nezapočítávají zákonné překážky, pro které je řízení přerušeno, nejčastěji z důvodů neúplné žádosti a jejích příloh.

9. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

·         Živnostenský úřad Magistrátu města Liberec·         Magistrát města Liberec, odbor dopravně správních agend, oddělení registru vozidel

10. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 • Vozidlo taxislužby opatřené taxametrem musí být viditelně a čitelně označeno a vybaveno (dle ust. § 21 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů).
 • Dopravce je povinen zajistit, aby evidenční známka byla umístěna na zařazeném vozidle, pro které byla vydána, a na správném místě (pravý dolní roh čelního skla).

11. Elektronická služba, kterou lze využít

Podání lze učinit prostřednictvím:

 • datové schránky: ID 7c6by6u,
 • e-podatelna (nutný el. podpis): posta@magistrat.liberec.cz.

12. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

13. Jaké jsou související předpisy

 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.

14. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí o zamítnutí vydání oprávnění (průkazu) řidiče taxislužby (z důvodu nesplnění podmínky spolehlivosti) lze podat odvolání ke Krajskému úřadu Libereckého kraje, odboru dopravní obslužnosti, prostřednictvím Magistrátu města Liberec, odboru dopravně správních agend, oddělení silničního a dopravního, ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení.

15. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

---

16. Nejčastější dotazy

--

17. Další informace

Přesné informace o provozování taxislužby lze získat při osobním jednání s konkrétním pracovníkem oddělení silničního a dopravního – Ing. Petra Hubáčková, tel. 485 243 829, e-mail: hubackova.petra@magistrat.liberec.cz

18. Související životní situace a návody, jak je řešit

19. Kontakty

Za správnost návodu odpovídá útvar:

 • Magistrát města Liberec, odbor dopravně správních agend, silniční a dopravní oddělení

Kontaktní osoba:

 • Ing. Petra Hubáčková, referent dopravního úřadu, tel. 485 243 829, e-mail: hubackova.petra@magistrat.liberec.cz

Popis byl naposledy aktualizován

 • 30.04.2024

20. Jaké jsou potřebné formuláře

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...