Potřebuji vyřídit

Psi - místní poplatek

1.    Základní informace k životní situaci

 • Předmětem poplatku jsou psi starší 6 měsíců.
 • Každá osoba, která je přihlášena ve statutárním městě Liberec k trvalému pobytu nebo má na území města povolený pobyt na dobu delší 3 měsíců, nebo zde má sídlo, a drží psa staršího 6 měsíců, případně zákonný zástupce nebo zmocněnec, je povinen splnit ohlašovací a poplatkovou povinnost k místnímu poplatku ze psů a následně, pokud není od poplatku osvobozen, je jeho povinností zaplatit v daném termínu příslušný poplatek.

2.    Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

 • Poplatník = držitel psa = občan, který má v Liberci trvalý pobyt, nebo cizinec s pobytem delším než 3 měsíce, podnikatelský subjekt osoba se sídlem v Liberci, a zároveň drží psa staršího 6 měsíců.
 • Poplatník jedná samostatně nebo může písemnou plnou mocí zmocnit k jednání svého zmocněnce.
 • Za poplatníky nezpůsobilé nebo omezeně způsobilé k právním úkonům jedná zákonný zástupce nebo opatrovník.

3.    Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 • Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti, její zánik a další skutečnosti rozhodné pro výpočet poplatkové povinnosti do 15 dnů od nastalé skutečnosti (úhyn psa, změna držitele, odstěhování)
 • Poplatník správci poplatku (oddělení poplatků a pohledávek odboru ekonomiky) doručí některým z níže uvedených způsobů řádně vyplněný formulář Přiznání k místnímu poplatku ze psů nebo formulář Čestné prohlášení – zánik poplatkové povinnosti pes (viz formuláře), které jsou k dispozici i na přepážkách č. 22 a 23 v budově Nového magistrátu.

Podání lze učinit:

 • osobně nebo písemně na adresu: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1,
 • osobně u přepážky č. 22 nebo 23 v přízemí budovy Nového magistrátu v úředních hodinách,

elektronicky prostřednictvím:

4.    Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Liberec, odbor ekonomiky, oddělení poplatků a pohledávek

5.    Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 • Magistrát města Liberec, odbor ekonomiky, oddělení poplatků a pohledávek, nám. Dr. E. Beneše 183/22, 460 59 Liberec 1 (Nová budova magistrátu, přízemí, přepážky č. 22 a 23)
 • Agenda Psi, tel. 485 243 243

6.    Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • průkaz totožnosti držitele psa
 • očkovací průkaz psa
 • rodný list nezletilého dítěte (při jeho registraci)
 • písemnou plnou moc (zmocněnec, opatrovník)
 • doklad k prokázání nároku na osvobození dle Čl. 7 Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2019 o místním poplatku ze psů
 • doklad o úhynu psa

7.    Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Přihlášení, odhlášení a změna registrace k místnímu poplatku ze psů nepodléhají správnímu poplatku.

8.    Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 • Ohlašovací povinnost při vzniku, zániku či změně poplatkové povinnosti je 15 dní ode dne, kdy situace nastala.
 • Speciální lhůta, v níž je povinen poplatník, zmocněnec, zákonný zástupce, opatrovník ohlásit správci poplatku vznik a zánik důvodu osvobození v příslušném kalendářním roce, končí dne 31. března následujícího kalendářního roku.  Lhůta je neprodloužitelná, v případě, že ji poplatník nedodrží, nárok na osvobození zaniká.
 • Správce poplatku přidělí variabilní symbol pro úhrady poplatku a evidenční známku ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy bylo učiněno podání.

9.    Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

10.      Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 • Povinnost uhradit místní poplatek ve výši, lhůtě a způsobem stanoveným Obecně závaznou vyhláškou statutárního města Liberec č. 4/2019 o místním poplatku ze psů
 • Sazba poplatku za prvního psa je 600 Kč za rok. Za druhého a každého dalšího činí sazba poplatku 1.500 Kč.
 • Sazba poplatku za psa, jehož držitel dovršil věku 65 let má nárok na sníženou sazbu 200 Kč za prvního psa, za druhého a každého dalšího 300 Kč.
 • Splatnost nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku.

Způsob platby:      

 • Hotově nebo platební kartou na pokladně - přepážky č. 4, 5 a 6 v přízemí Nového magistrátu
 • Poštovní poukázkou na České poště
 • Bezhotovostním převodem z účtu – příjmový účet: 19-7963850237/0100
 • Každou platbu je třeba identifikovat přiděleným variabilním symbolem.

11.      Elektronická služba, kterou lze využít

Podání lze učinit prostřednictvím elektronické podatelny statutárního města Liberec.

12.      Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 4/2019 o místním poplatku ze psů
 • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

13.      Jaké jsou související předpisy

 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
 • zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti
 • zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční z.)

14.      Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné a dozorčí prostředky jsou stanoveny v § 108 – 124a zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.

15.      Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 • Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek v souladu s § 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.
 • Za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy, zejména ohlašovací povinnosti, je správce poplatku oprávněn udělit pokutu podle § 247a zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.
 • Za závažné ztěžování nebo maření správy poplatku, je správce poplatku oprávněn udělit pořádkovou pokutu podle § 247 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.

16.      Nejčastější dotazy

Jak starý musí být pes, aby vznikla povinnost k přihlášení k místnímu poplatku?

 • Pes starší 6 měsíců.

Co mám dělat v případě, že jsem ztratila psí známku?

 • Vyzvednout si u správce poplatku bezodkladně novou.

Měním trvalý pobyt / pes uhynul / předal jsem ho jinému držiteli

 • V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny držitele psa v průběhu kalendářního roku, při změně jiných skutečností rozhodných pro výpočet poplatkové povinnosti uhradíte poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců poplatkové povinnosti v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na počátku tohoto měsíce.
 • Pokud na osobním účtu poplatníka vznikne vratitelný přeplatek, je správce oprávněn vrátit jej ve lhůtě 30 dnů od podání písemné žádosti. V souladu s § 155 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, se vrací přeplatek nižší než 200 Kč jen takovým způsobem, aby byla zajištěna zásada hospodárnosti, tedy bezhotovostně na účet, případně je převeden na jiný osobní účet poplatníka, vedený u téhož správce poplatků.

17.      Další informace

18.      Související životní situace a návody, jak je řešit

Uvedl jsem při platbě neúplné či špatné údaje, jak napravit?

 • Oznamte tuto skutečnost s uvedením správných identifikačních údajů správci poplatku, tvrzení doložte dokladem o platbě (výpis z účtu, pokladní doklad, ústřižek složenky). Po vyjasnění platby podáte zákonným způsobem (viz výše bod 5) písemnou žádost o vrácení přeplatku/mylné platby nebo o přeúčtování na jinou pohledávku u téhož správce poplatků.
 • Více Viz životní situace „Chybně identifikovaná platba místního poplatku nebo pokuty”

Došlo k duplicitní úhradě na osobní účet, jak získat zpět přeplatek?

 • Majitel osobního účtu může požádat u správce poplatku o vrácení přeplatku nebo jeho použití na úhradu jiného nedoplatku dle § 155 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.
 • Vratitelný přeplatek vyšší než 200 Kč, bude vrácen do 30 dnů od podání písemné žádosti dle § 155 odst. 4, § 155 a § 155b zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.
 • Více Viz životní situace „Chybně identifikovaná platba místního poplatku nebo pokuty”

19.      Kontakty

Za správnost návodu odpovídá útvar:

 • odbor ekonomiky, oddělení poplatků a pohledávek

Kontaktní osoba

Popis byl naposledy aktualizován

 • 30. 5. 2022

20.      Jaké jsou potřebné formuláře

Formuláře

Přiznání k místnímu poplatku ze psů
Čestné prohlášení o zániku poplatkové povinnosti - místní poplatek ze psů

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...