Potřebuji vyřídit

Registrované partnerství

1.    Základní informace k životní situaci

Registrované partnerství je trvalé společenství dvou osob stejného pohlaví vzniklé způsobem stanoveným zákonem č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon řeší vznik partnerství, vzájemné majetkoprávní vztahy partnerů, jejich práva a povinnosti vůči sobě navzájem, vůči institucím a státu, podmínky pro jeho zrušení nebo zánik. Partnerství vzniká projevem vůle dvou osob stejného pohlaví činěným formou souhlasného svobodného a úplného prohlášení o tom, že spolu do partnerství vstupují.

Osoby vstupující do partnerství činí prohlášení osobně před matričním úřadem. Prohlášení se činí před matrikářem (§13a, odst. 2 zákona č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). Protokol, který se o prohlášení sepisuje, podepisují osoby vstupujících do partnerství, matrikář a tlumočník, je-li jeho přítomnost nutná.

Objednat obřad lze těmito způsoby:

 • prostřednictvím on-line formuláře (platí pro libereckou radnici),
 • osobně v kanceláři matriky (přízemí budovy radnice).
 • tel. kontakt: 485 243 723

K vyřízení formalit v úředních hodinách se partneři dostaví osobně nejpozději 14 dní před registrací a předloží:

 • platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní doklad), 
 • rodný list,
 • dotazník k registrovanému partnerství,
 • v případě, že jeden z partnerů je cizinec, předkládá dokumenty uvedené v § 35 zákona č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů - při rezervaci obdrží partneři podrobný přehled.

Osoby vstupující do partnerství dále uhradí poplatky. K obřadu na liberecké radnici si vyzvednou povolení k vjezdu na náměstí Dr. E. Beneše. Odevzdají formulář s vybranou hudbou.

Přehled správních poplatků:

 • radnice (sobota)                                 3000 Kč
 • jiné místo (kterýkoliv den)                 3000 Kč

V den uzavření partnerství před obřadem předloží osoby vstupující do partnerství platný občanský průkaz nebo cestovní doklad, k ověření totožnosti. V případě, že je v občanském průkazu uveden údaj o osobním stavu, bude u něho oddělena vyznačená část a jeho platnost automaticky skončí 45 dní po uzavření partnerství. Takovýto doklad není platným dokladem pro cestu do zahraničí.

Při zařizování svého slavnostního dne mohou partneři využít i nabídek firem, jejichž propagační materiály jsou umístěny v kancelářích matriky.

Obřadní síň – budova historické radnice:

 • Do obřadní síně ve 2. patře vpravo, č. dveří 203 se osoby vstupující do partnerství a jejich hosté dostaví 15 minut před stanovenou hodinou obřadu. Budova radnice má boční bezbariérový přístup, otevírání zajišťuje na požádání recepční.
 • Matriční úřad zodpovídá za klidný a hladký průběh obřadu, proto pokud by byl jakýmkoliv způsobem narušen, matrikářka má právo obřad přerušit nebo odložit.

Hudba:

Hraje živá hudba – varhany. Nabídka skladeb dle seznamu.

Foto, videozáznamy:

Fotografa k obřadu si partneři zajišťují sami na vlastní náklady.

Povolení k mimořádnému vjezdu motorových vozidel do pěší zóny (nám. Dr. E. Beneše):

Partnerům bude bezplatně vydáno oddělením matriky při vyřizování ostatních formalit, pro nahlášený počet vozidel. Povolení slouží k parkování vozidel během obřadu, po dobu fotografování na schodech radnice a na náměstí. Nikoliv však po dobu svatebního oběda nebo fotografování v jiných částech města.

Jiné vhodné místo:

Před započetím samotných příprav je nutné domluvit termín a místo konání obřadu na matrice. Dohodnutá doba začátku obřadu je poté závazná a je nutné ji dodržet. Při registraci partnerství na jiném vhodném místě zajišťujeme pouze přítomnost matrikářky, její dopravu na místo obřadu a zpět zajišťuje úřad. Další služby, např. květinovou výzdobu, hudební doprovod, fotografování, organizaci obřadu, atd. si osoby vstupující do partnerství zajišťují sami na vlastní náklady.

Týden po obřadu bude na oddělení matriky připraven k vyzvednutí doklad o registrovaném partnerství.

 • Vyzvednout ho může jeden z partnerů, případně jejich rodiče s platným dokladem totožnosti.
 • Na požádání lze doklad zaslat poštou.

2.    Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Do partnerství může vstoupit každý, komu to zákon o partnerství nezakazuje.

3.    Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínkou vstupu do partnerství je, aby alespoň jedna z osob byla státním občanem České republiky.

Do partnerství nemohou vstoupit osoby navzájem příbuzné v linii přímé a sourozenci.

Do partnerství nemůže vstoupit osoba, která:

 • nedosáhla věku 18 let,
 • nemá způsobilost k právním úkonům,
 • již dříve uzavřela manželství anebo vstoupila do partnerství nebo obdobného svazku osob stejného pohlaví v zahraničí, a její manželství, nebo partnerství, nebo obdobný svazek trvá.

4.    Na které instituci životní situaci řešit

 • Magistrát města Liberec, odbor správní a živnostenský, oddělení matriky,
 • Matriční úřad, do jehož správního obvodu vybrané místo spadá.

5.    Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 • Magistrát města Liberec, odbor správní a živnostenský, oddělení matriky, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1 – budova radnice, přízemí, kancelář č. 6C, tel. 485 243 723

6.    Jaké doklady je nutné mít s sebou

Dle § 33 zákona o matrikách je-li osoba, která chce vstoupit do partnerství, státním občanem ČR a je přihlášena k trvalému pobytu v ČR, je povinna matričnímu úřadu prokázat svoji totožnost a k výše uvedenému tiskopisu připojit:

 • rodný list,

Ostatní potřebné údaje čerpá matriční úřad úřední cestou – ze základního registru obyvatel a informačních systémů.

Dle § 34 zákona o matrikách je osoba, která chce vstoupit do partnerství, jež je občanem ČR a má trvalý pobyt v cizině, povinna prokázat svoji totožnost a k předepsanému tiskopisu připojit výše uvedené doklady a výpis z evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu, které musí být vydány státem, na jehož území má tato osoba pobyt.

Dle § 35 zákona o matrikách, je-li osoba, která chce vstoupit do partnerství, cizincem, k předepsanému tiskopisu připojí:

 • rodný list,
 • doklad o státním občanství (lze prokázat i cestovním dokladem),
 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li cizím státem vydáván,
 • potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno,
 • úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince; tento doklad není třeba předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo dokladu o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství,
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li cizinec, který chce uzavřít manželství, rozvedený,
 • pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera, jde-li o cizince, který žil v partnerství,
 • doklad, kterým je možné prokázat totožnost,
 • potvrzení vydané Policií České republiky o oprávněnosti pobytu na území ČR; to neplatí, jde-li o občana členského státu Evropské unie, smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, nebo jeho rodinné příslušníky. Toto potvrzení nesmí být ke dni vzniku partnerství starší 7 pracovních dnů,
 • je-li osoba, která chce vstoupit do partnerství cizincem a zdržuje-li se TRVALE v jiném státě, než ve státě jehož je občanem, k předepsanému tiskopisu podle § 32 připojí potvrzení o osobním stavu a pobytu i z tohoto státu.

Předkládané listiny vydané orgány cizího státu, musí být opatřeny předepsanými ověřeními, pokud mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, nestanoví jinak, a úředně přeloženy do českého jazyka. Podrobné informace sdělí na dotaz kterýkoli registrující matriční úřad.

7.    Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 • Vstup do registrovaného partnerství mezi osobami, které nemají trvalý pobyt na území České republiky – 5000 Kč
 • Vstup do registrovaného partnerství mezi osobami, z nichž pouze jedna má trvalý pobyt na území České republiky – 3000 Kč
 • Vydání povolení vstoupit do partnerství mimo určené místo nebo dobu – 3000 Kč
 • Vydání vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství v cizině – 500 Kč

Správní poplatky je možné hradit v hotovosti nebo platební kartou.

8.    Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Doklad o registrovaném partnerství je vystaven zpravidla do 1 týdne po uzavření registrovaného partnerství.

9.    Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Protokol o prohlášení, který se sepisuje, podepisují osoby vstupující do partnerství, matrikář a tlumočník, je-li jeho přítomnost nutná.

10.      Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Výměna občanského průkazu v případě, že je uvedený osobní stav.

11.      Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit elektronickou poštou.

12.      Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • zákon č. 115/2006 Sb. o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů,
 • vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

13.      Jaké jsou související předpisy

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

14.      Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

15.      Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

16.      Nejčastější dotazy

17.      Další informace

18.      Související životní situace a návody, jak je řešit

19.      Kontakty

Za správnost návodu odpovídá útvar:

 • odbor správní a živnostenský, oddělení matriky

Kontaktní osoba

Popis byl naposledy aktualizován

 • 29. 12. 2023

20.      Jaké jsou potřebné formuláře

Dotazník k registrovanému partnerství partneři obdrží na kterémkoli matričním úřadu. Jeho první část vyplňují snoubenci, druhou část vyplňuje matrikář.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...