Potřebuji vyřídit

Rozchod rodičů, úprava poměrů k dítěti

1.    Základní informace k životní situaci

Na webových stránkách Magistrátu města Liberec je nutné si vyhledat příslušného sociálního pracovníka oddělení sociálně-právní ochrany dětí podle trvalého pobytu dítěte a telefonicky si domluvit schůzku či se osobně dostavit na úřad.

 • Před rozhodnutím, kterým se rozvádí manželství rodičů nezletilého dítěte, upraví soud jejich práva a povinnosti k dítěti pro dobu po rozvodu. Určí, komu bude dítě svěřeno do péče a jak má každý z rodičů přispívat na jeho výživu.
 • Jsou-li oba rodiče způsobilí dítě vychovávat a mají-li o péči zájem, může soud svěřit dítě do společně, popř. střídavé péče obou rodičů, je-li to v zájmu dítěte a budou-li tak lépe zajištěny jeho potřeby.
 • Při rozhodování o svěření dítěte do péče rodičů soud sleduje především zájem dítěte s ohledem na jeho osobnost, zejména vlohy, schopnosti a vývojové možnosti a se zřetelem na životní poměry obou rodičů. Dbá, aby bylo respektováno právo dítěte na péči obou rodičů a na udržování pravidelného osobního styku s nimi, a právo druhého rodiče, jemuž nebude dítě svěřeno, na pravidelnou informaci o dítěti. Soud přihlédne rovněž k citové orientaci a zázemí dítěte, výchovné schopnosti a odpovědnosti rodiče, stabilitě budoucího výchovného prostředí, ke schopnosti rodiče dohodnout se na výchově dítěte s druhým rodičem, k citovým vazbám dítěte na sourozence, prarodiče a další příbuzné a též k hmotnému zabezpečení ze strany rodiče včetně bytových poměrů.
 • Soud vždy vezme v úvahu, kdo dosud kromě řádné péče o dítě dbal o jeho výchovu po stránce citové, rozumové a mravní.
 • Upravit poměry k dítěti lze i pro dobu před rozvodem manželství a také v případě ukončení druhovského poměru, z něhož se dítě narodilo. Podmínkou takové úpravy poměrů nezletilého dítěte je, že spolu rodiče nežijí, popř. nevedou společnou domácnost.
 • Do pravomocného rozhodnutí soudu, tj. do doby, než bude určeno, komu z rodičů je dítě svěřeno do péče, mají oba rodiče vůči nezletilému dítěti stejná práva a povinnosti.

2.    Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Zákonný zástupce dítěte.

3.    Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podáním návrhu (osobně, poštou) na úpravu péče a výživy k nezletilému dítěti k příslušnému okresnímu soudu podle bydliště dítěte.

4.    Na které instituci životní situaci řešit

V rámci poradenství na Magistrátě města Liberec, odbor sociální péče, oddělení sociálně-právní ochrany dětí, jinak u příslušného okresního soudu. 

5.    Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Magistrát města Liberec, odbor sociální péče, oddělení sociálně-právní ochrany dětí, Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec 4 (budova S-Tower)

6.    Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při tomto jednání není nutné dokládat nějaké písemnosti.

7.    Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

8.    Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro poradenství nejsou stanoveny.

9.    Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Oba rodiče, případně jejich právní zástupci a kolizní opatrovník určený soudem, který zastupuje dítě v řízení.

10.      Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Na žádost umožnit nahlédnout do veškerých listinných podkladů, které vyžaduje soud.

11.      Elektronická služba, kterou lze využít

Magistrát města Liberec, odboru sociální péče, oddělení sociálně-právní ochrany dětí je možné kontaktovat také prostřednictvím elektronické služby:

12.      Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

13.      Jaké jsou související předpisy

 • Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

14.      Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí soudu prvního stupně o úpravě péče o dítě je možné se v zákonem dané lhůtě odvolat, a to prostřednictvím soudu prvního stupně.

15.      Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

16.      Nejčastější dotazy

17.      Další informace

18.      Související životní situace a návody, jak je řešit

 • Neplacení výživného na dítě
 • Rozchod rodičů – úprava styku s dítětem

19.      Kontakty

Za správnost návodu odpovídá útvar:

 • odbor sociální péče, oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Kontaktní osoba

 • Bc. Jana Špringlová, vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí, tel: 485 244 810,
  e-mail:
  springlova.jana@magistrat.liberec.cz

Popis byl naposledy aktualizován

 • 28. 2. 2022

20.      Jaké jsou potřebné formuláře

 

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...