Potřebuji vyřídit

Rozchod rodičů - úprava styku s dítětem

1.    Základní informace k životní situaci

Na webových stránkách Magistrátu města Liberec je nutné si vyhledat příslušného sociálního pracovníka oddělení sociálně-právní ochrany dětí podle trvalého pobytu dítěte a telefonicky si domluvit schůzku či se osobně dostavit na úřad.

 • Dohoda o styku rodičů s dítětem nepotřebuje schválení soudu.
 • Soud však styk rodičů s dítětem upraví, vyžaduje-li to zájem na jeho výchově a poměry v rodině. Bránění oprávněnému rodiči ve styku s dítětem, pokud je opakovaně bezdůvodné, je považováno za změnu poměrů, vyžadující nové rozhodnutí o výchovném prostředí.
 • Jestliže je to nutné v zájmu dítěte, soud styk dítěte s rodičem omezí nebo jej zakáže, popř. může soud určit podmínky styku, zejména místo, kde k němu má dojít, jakož i určit osoby, které se smějí či nesmějí styku účastnit.
 • Vyžaduje-li to zájem dítěte, může soud upravit styk dítěte s příbuznými či blízkými osobami dítěte.

2.    Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Zákonný zástupce dítěte.

3.    Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podáním návrhu (osobně, poštou) na úpravu styku s nezletilým dítětem k příslušnému okresnímu soudu podle bydliště dítěte.

4.    Na které instituci životní situaci řešit

V rámci poradenství na Magistrátě města Liberec, odbor sociální péče, oddělení sociálně-právní ochrany dětí, jinak u příslušného okresního soudu. 

5.    Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Magistrát města Liberec, odbor sociální péče, oddělení sociálně-právní ochrany dětí, Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec 4 (budova S-Tower)

6.    Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při tomto jednání není nutné dokládat nějaké písemnosti.

7.    Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

8.    Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro poradenství nejsou stanoveny.

9.    Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Oba rodiče, případně jejich právní zástupci a kolizní opatrovník určený soudem, který zastupuje dítě v řízení. V případě úpravy styku s jinými osobami, než s rodiči, též navrhovatelé (většinou příbuzní dítěte).

10.      Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Na žádost umožnit nahlédnout do veškerých listinných podkladů, které vyžaduje soud.

11.      Elektronická služba, kterou lze využít

Magistrát města Liberec, odboru sociální péče, oddělení sociálně-právní ochrany dětí je možné kontaktovat také prostřednictvím elektronické služby:

12.      Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů

13.      Jaké jsou související předpisy

 • Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

14.      Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí soudu prvního stupně o úpravě styku s dítětem je možné se v zákonem dané lhůtě odvolat, a to prostřednictvím soudu prvního stupně.

15.      Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

16.      Nejčastější dotazy

17.      Další informace

18.      Související životní situace a návody, jak je řešit

 • Neplacení výživného na dítě
 • Rozchod rodičů – úprava poměrů k dítěti

19.      Kontakty

 

Za správnost návodu odpovídá útvar:

 • odbor sociální péče, oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Kontaktní osoba

 • Bc. Jana Špringlová, vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí, tel: 485 244 810,
  e-mail:
  springlova.jana@magistrat.liberec.cz

Popis byl naposledy aktualizován

 • 28. 2. 2022

20.      Jaké jsou potřebné formuláře

 

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...