Potřebuji vyřídit

Úhrada pokuty na splátky

1.     Základní informace k životní situaci

Magistrát města Liberec udělil ve správním řízení fyzické osobě, fyzické osobě podnikající nebo právnické osobě pokutu. Dlužník není schopen uhradit pokutu ve stanovené lhůtě v plné výši.

2.     Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Jedná dlužník sám, zákonný zástupce nebo osoba zmocněná – doloží písemnou plnou moc.

3.        Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podání žádosti o povolení splátek lze učinit:

 • osobně nebo písemně na adresu: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1,
 • datovou schránkou: ID 7c6by6u nebo
 • e-podatelnou (nutný el. podpis): posta@magistrat.liberec.cz

4.        Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 • Magistrát města Liberec, odbor ekonomiky, oddělení poplatků a pohledávek, nám. Dr. E. Beneše 183/22, 460 59 Liberec 1 (Nová budova magistrátu, 2. p., kanc. č. 207 nebo 3. p., kanc. č. 306)
 • Němcová Ludmila, tel.: 485 243 247, e-mail nemcova.ludmila@magistrat.liberec.cz

          Hrnčířová Jitka, tel.: 485 243 230, e-mail hrncirova.jitka@magistrat.liberec.cz

          Novotná Stanislava, tel.: 485 243 230, e-mail novotna.stanislava@magistrat.liberec.cz

5.        Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • řádně vyplněnou a podepsanou žádost o povolení úhrady pokuty na splátky
 • v případě, že jedná osoba zmocněná – plnou moc, v případě zákonného zástupce platný občanský průkaz
 • doložení o zaplacení správního poplatku

6.        Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o povolení úhrady pokuty na splátky formulář zde

7.        Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Podání žádosti je podmíněno zaplacením správního poplatku ve výši 400,- Kč dle položky 1 písm. d) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

Platbu lze provést bezhotovostně na účet pod příslušným variabilním symbolem (je uvedeno na formuláři  žádosti), poštovní poukázkou nebo na pokladně magistrátu.

8.        Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta správního orgánu pro vyřízení žádosti je bezodkladně, nejdéle do 30 dnů ode dne doručení žádosti a to v případě, že je rozhodnutí o uložení pokuty vykonatelné.

9.        Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

10.   Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

11.   Elektronická služba, kterou lze využít

Podání lze učinit prostřednictvím elektronické podatelny statutárního města Liberec odkaz zde

12.   Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

13.   Jaké jsou související předpisy

 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

14.   Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí (v případě zamítnutí žádosti) se lze odvolat u MML ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání je nepřípustné, směřuje-li jen proti odůvodnění rozhodnutí. Odvolání nemá odkladný účinek (§ 109 daňového řádu).

15.   Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

V případě nedodržení sjednaného splátkového kalendáře je Magistrát města Liberec jako správce daně oprávněn zahájit vymáhání dle § 175 daňového řádu.

16.   Nejčastější dotazy 

Mohu žádat již před vykonatelností pokuty?

Ano, ale splátkový kalendář vydáme až po datu vykonatelnosti rozhodnutí o uložení pokuty.

Mohu pokutu částečně uhradit už před vydáním rozhodnutí o splátkách?

Ano, o takto uhrazenou částku se sníží základ pro splátkování.

17.   Další informace

18.   Související životní situace a návody, jak je řešit

19.   Kontakty

Za správnost návodu odpovídá útvar:

 • odbor ekonomiky, oddělení poplatků a pohledávek

Kontaktní osoba:

 • Němcová Ludmila, Hrnčířová Jitka, Novotná Stanislava

Popis byl naposledy aktualizován

 • 30. 6. 2022

20.   Jaké jsou potřebné formuláře

Formuláře

F013 - Žádost o povolení úhrady pokuty na splátky

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...