Potřebuji vyřídit

Užívání veřejného prostranství - místní poplatek

1.    Základní informace k životní situaci

Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí:

 • provádění výkopových prací
 • umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb
 • umístění  stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných atrakcí
 • umístění skládek
 • vyhrazení trvalého parkovacího místa
 • užívání prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

2.    Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

 • Poplatník = každá fyzická i právnická osoba, která užívá veřejné prostranství způsobem výše uvedeným.
 • Poplatník jedná samostatně nebo může písemnou plnou mocí zmocnit k jednání svého zmocněnce.
 • Za poplatníky nezpůsobilé nebo omezeně způsobilé k právním úkonům jedná zákonný zástupce nebo opatrovník.

3.    Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Poplatek se vybírá od prvního dne záboru veřejného prostranství až do doby ukončení užívání (odstranění lešení, předzahrádky, stánku, strojů apod.). Do 8 dnů od ukončení záboru je poplatník povinen doručit správci poplatku (oddělení poplatků a pohledávek odboru ekonomiky) některým z níže uvedených způsobů řádně vyplněný formulář Ohlášení záboru veřejného prostranství, který je k dispozici u správce agendy nebo formulář viz níže.

Podání lze učinit:

 • osobně nebo písemně na adresu: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1,

elektronicky prostřednictvím:

4.    Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Liberec, odbor ekonomiky, oddělení poplatků a pohledávek

5.    Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 • Magistrát města Liberec, odbor ekonomiky, oddělení poplatků a pohledávek, nám. Dr. E. Beneše 183/22, 460 59 Liberec 1 (Nová budova magistrátu, 2. p., kanc. č. 206)
 • Ing. Michaela Bedrníková, referent oddělení poplatků a pohledávek
 • tel. 485 243 245 e-mail bedrnikova.michaela@magistrat.liberec.cz

6.    Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • průkaz totožnosti,
 • písemnou plnou moc (zmocněnec, opatrovník)

7.    Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Úkony zpoplatnění záboru veřejného prostranství nepodléhají správnímu poplatku.

8.    Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 • Ohlašovací povinnost je třeba splnit do 8 dní ode dne, kdy byl fakticky ukončen zábor, v případě záboru po dobu delší než 1 rok ve lhůtě do 31. ledna následujícího roku.
 • Lhůta pro správce poplatku k vyřízení Ohlášení záboru veřejného prostranství je 30 dnů ode dne, kdy bylo učiněno podání. Na základě zaslaných údajů správce poplatku vyhotoví „Oznámení o výši poplatku“, ve kterém je uvedena částka a údaje potřebné k úhradě poplatku.

9.    Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

10.      Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Povinnost uhradit místní poplatek ve výši, lhůtě a způsobem stanoveným Obecně závaznou vyhláškou statutárního města Liberec č. 2/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství na území města Liberce

Výše poplatku za užívání veřejného prostranství je různá podle toho, o jakou zónu města se jedná (zóna A, B, C – dle Čl. 5 výše citované vyhlášky). V rámci každé zóny je stanovena různá výše sazby dle způsobu užívání veřejného prostranství (Čl. 6 výše citované vyhlášky).

Způsob platby:      

 • Hotově nebo platební kartou na pokladně - přepážky č. 4, 5 a 6 v přízemí Nového magistrátu
 • Poštovní poukázkou na České poště
 • Bezhotovostním převodem z účtu – příjmový účet: 19-7963850237/0100
 • Každou platbu je třeba identifikovat přiděleným variabilním symbolem.

11.      Elektronická služba, kterou lze využít

Podání lze učinit prostřednictvím elektronické podatelny statutárního města Liberec.

12.      Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 2/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství na území města Liberce
 • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

13.      Jaké jsou související předpisy

 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
 • zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti
 • zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční z.)

14.      Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné a dozorčí prostředky jsou stanoveny v § 108 – 124a zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.

15.      Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 • Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek v souladu s § 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.
 • Za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy, zejména ohlašovací povinnosti, je správce poplatku oprávněn udělit pokutu podle § 247a zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.
 • Za závažné ztěžování nebo maření správy poplatku, je správce poplatku oprávněn udělit pořádkovou pokutu podle § 247 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.

16.      Nejčastější dotazy

17.      Další informace

18.      Související životní situace a návody, jak je řešit

Uvedl jsem při platbě neúplné či špatné údaje, jak napravit?

 • Oznamte tuto skutečnost s uvedením správných identifikačních údajů správci poplatku, tvrzení doložte dokladem o platbě (výpis z účtu, pokladní doklad, ústřižek složenky). Po vyjasnění platby podáte zákonným způsobem (viz výše bod 5) písemnou žádost o vrácení přeplatku/mylné platby nebo o přeúčtování na jinou pohledávku u téhož správce poplatků.
 • Více Viz životní situace „Chybně identifikovaná platba místního poplatku nebo pokuty”

Došlo k duplicitní úhradě na osobní účet, jak získat zpět přeplatek?

 • Majitel osobního účtu může požádat u správce poplatku o vrácení přeplatku nebo jeho použití na úhradu jiného nedoplatku dle § 155 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.
 • Vratitelný přeplatek vyšší než 200 Kč, bude vrácen do 30 dnů od podání písemné žádosti dle § 155 odst. 4, § 155 a § 155b zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.
 • Více Viz životní situace „Chybně identifikovaná platba místního poplatku nebo pokuty”

19.      Kontakty

Za správnost návodu odpovídá útvar:

 • odbor ekonomiky, oddělení poplatků a pohledávek

Kontaktní osoba

Popis byl naposledy aktualizován

 • 30. 5. 2022

20.      Jaké jsou potřebné formuláře

Formuláře

Ohlášení záboru veřejného prostranství

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...