Potřebuji vyřídit

Vrácení odňatého řidičského oprávnění

1.    Základní informace k životní situaci

Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností řidičské oprávnění odejme

 • jestliže držitel řidičského oprávnění pozbyl zcela zdravotní způsobilost,
 • jestliže držitel řidičského oprávnění pozbyl zcela odbornou způsobilost,
 • jestliže držitel řidičského oprávnění nesplňoval při udělení řidičského oprávnění podmínky uvedené v § 82 zákona č. 361/2000 Sb., v případě nesplnění podmínky uvedené v § 82 odst. 1 písm. d) zákona č. 361/2000 Sb. se řidičské oprávnění neodejme, pokud v řízení vyjde najevo, že držitel řidičského oprávnění již tuto podmínku splňuje.

Pokud zcela nebo zčásti pominuly důvody pro odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní nebo odborné způsobilosti, rozhodne příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě žádosti o vrácení řidičského oprávnění.

2.    Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Osoba, které bylo řidičského oprávnění odňato nebo jiná osoba na základě plné moci (dále jen zmocněná osoba).

3.    Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 • Podání žádosti. Ta je k dispozici na přepážkovém pracovišti oddělení registru řidičů.
 • U žádosti o vrácení řidičského oprávnění odňatého pro ztrátu zdravotní způsobilosti musí žadatel prokázat odbornou způsobilost, pokud od právní moci rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti uplynuly více než tři roky.
 • U žádosti o vrácení řidičského oprávnění odňatého pro ztrátu odborné způsobilosti  lze žádost o vrácení řidičského oprávnění podat nejdříve po uplynutí šesti měsíců ode dne, kdy se rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu odborné způsobilosti stalo vykonatelným.

4.    Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Liberec, odbor dopravně správních agend, oddělení registrace řidičů.

5.    Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Magistrát města Liberec, odbor dopravně správních agend, oddělení registrace řidičů, Nám. Dr. E. Beneše 183/22, 460 59 Liberec 1 (budova bývalé knihovny), přepážkové pracoviště č. 11–14 v přízemí.

6.    Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • platný doklad totožnosti žadatele

K žádosti o vrácení řidičského oprávnění odňatého pro ztrátu zdravotní způsobilosti musí být přiložen:

 • posudek o zdravotní způsobilosti vydaný posuzujícím lékařem, který nesmí být ke dni podání žádosti starší než 30 dní
 • doklad o odborné způsobilosti žadatele, který nesmí být ke dni podání žádosti starší než 30 dní, je-li žádost podávána v době, kdy od právní moci rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti uplynuly více než tři roky

K žádosti o vrácení řidičského oprávnění odňatého pro ztrátu odborné způsobilosti musí být přiložen doklad o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel zařazených do skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění, o jehož vrácení je žádáno, který nesmí být ke dni podání žádosti starší než 30 dní

7.    Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 

8.    Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Do 30 dnů dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Pokud je žádosti o vrácení odňatého řidičského oprávnění vyhověno, lze místo vydání písemného rozhodnutí vydat doklad – řidičský průkaz (§ 151 odst. 1 správního řádu).

9.    Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 

10.      Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 

11.      Elektronická služba, kterou lze využít

Nelze využít. 

12.      Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

13.      Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

14.      Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí lze podat ve lhůtě do 15 dnů odvolání v souladu s poučením obsaženým v příslušném rozhodnutí.

15.      Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 

16.      Nejčastější dotazy

 

17.      Další informace

Pokud se zjištěním nebo přezkoušením z odborné způsobilosti prokáže, že žadatel o vrácení řidičského oprávnění odňatého pro ztrátu zdravotní způsobilosti je zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel pouze s podmínkou nebo pouze zčásti odborně způsobilý k řízení motorových vozidel, příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností vrácené řidičské oprávnění podmíní nebo omezí.

Pokud se přezkoušením z odborné způsobilosti prokáže, že žadatel o vrácení řidičského oprávnění odňatého pro ztrátu odborné způsobilosti je pouze zčásti odborně způsobilý k řízení motorových vozidel, příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností vrácené řidičské oprávnění omezí.

18.      Související životní situace a návody, jak je řešit

 • Řidičský průkaz – vydání (udělení řidičského oprávnění). V případech, kdy je žadateli o vrácení odňatého řidičského oprávnění vyhověno a nelze vrátit původní řidičský průkaz, který byl z důvodu odnětí řidičského oprávnění odevzdán.
 • Přezkoušení z odborné způsobilosti

19.      Kontakty

Za správnost návodu odpovídá útvar

 • Odbor dopravně správních agend, oddělení registrace řidičů

Kontaktní osoba

 • Pracovník / pracovnice přepážky č. 11–14, registrace řidičů, tel. 485 243 819

Popis byl naposledy aktualizován

 • 2. 1. 2023

20.      Jaké jsou potřebné formuláře

Žádost se nevyplňuje předem.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...