Potřebuji vyřídit

Vrácení pozbytého řidičského oprávnění

1.    Základní informace k životní situaci

Držitel řidičského oprávnění pozbývá řidičské oprávnění dnem právní moci rozhodnutí, kterým

 • mu byl soudem uložen trest nebo příslušným správním úřadem uložen správní trest zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel,
 • mu bylo v trestním řízení uloženo přiměřené omezení spočívající ve zdržení se řízení motorových vozidel, nebo
 • bylo rozhodnuto o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněném zastavení trestního stíhání, pro jehož účely se držitel řidičského oprávnění zavázal zdržet se řízení motorových vozidel, nebo kterým bylo rozhodnuto o přijetí nového závazku zdržet se řízení motorových vozidel během zkušební doby podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání.

Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností při provedení záznamu bodů, kterým řidič dosáhl celkového počtu 12 bodů, neprodleně písemně oznámí tuto skutečnost řidiči a vyzve jej k odevzdání řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení tohoto oznámení. Řidič pozbývá řidičské oprávnění uplynutím 5 pracovních dnů ode dne, v němž mu bylo toto oznámení doručeno.

2.    Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Osoba, která pozbyla řidičské oprávnění, nebo jiná osoba na základě plné moci (dále jen zmocněná osoba).

3.    Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 • Neuplynul-li více než jeden rok ode dne právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, jímž došlo k uložení trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel – postačí podání žádosti a osobní účast žadatele nebo jím zmocněné osoby, případné dopravně psychologické vyšetření.
 • Uplynul-li více než jeden rok ode dne právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, jímž došlo k uložení trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel – je nutné doložení zdravotní a odborné způsobilosti.
 • Pokud řidič pozbyl řidičské oprávnění v důsledku dosažení 12 bodů v bodovém hodnocení řidičů je oprávněn požádat o vrácení řidičského oprávnění nejdříve po uplynutí 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění. Řidič musí prokázat, že se podrobil přezkoušení z odborné způsobilosti podle zvláštního právního předpisu.

4.    Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Liberec, odbor dopravně správních agend, oddělení registrace řidičů.

5.    Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Magistrát města Liberec, odbor dopravně správních agend, oddělení registrace řidičů, Nám. Dr. E. Beneše 183/22, 460 59 Liberec 1 (budova bývalé knihovny), přepážkové pracoviště č. 11–14 v přízemí.

6.    Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • platný doklad totožnosti,
 • rozhodnutí, kterým byla žadateli uložena sankce, nebo rozsudek, kterým byl žadateli uložen trest zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, popřípadě ověřená kopie rozhodnutí nebo usnesení, kterým bylo rozhodnuto o upuštění nebo o podmíněném upuštění od výkonu zbytku této sankce nebo tohoto trestu,
 • doklad o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel zařazených do skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění, který nesmí být ke dni podání žádosti starší než: (1.) 60 dní, je-li žádáno o vrácení řidičského oprávnění po výkonu trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel nebo po upuštění nebo podmíněném upuštění od výkonu zbytku trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, (2.) 30 dní, je-li žádáno o vrácení řidičského oprávnění po uplynutí 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění v důsledku dosažení 12 bodů v bodovém hodnocení řidičů.
 • dopravně psychologické vyšetření, pokud žádá o vrácení řidičského oprávnění, které pozbyl v důsledku soudem uloženého trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, správním orgánem uloženého správního trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, byl-li tento správní trest uložen na dobu nejméně 6 měsíců, nebo podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, pro jehož účely se zavázal zdržet se řízení motorových vozidel.
 • Pravomocné rozhodnutí správního orgánu či usnesení soudu o upuštění zbytku trestu nebo správního trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel.

7.    Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bezplatně.

8.    Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 • Zpravidla bezodkladně – v případech, kdy místo písemného vyhotovení rozhodnutí  lze vydat řidičský průkaz.
 • Jinak do 30 dnů dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

9.    Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

10.      Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

11.      Elektronická služba, kterou lze využít

Nelze využít. 

12.      Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

13.      Jaké jsou související předpisy

 • Zákon č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů.
 • Vyhláška č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

14.      Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí lze podat ve lhůtě do 15 dnů odvolání v souladu s poučením obsaženým v příslušném rozhodnutí.

15.      Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 • Řidičský průkaz je povinen odevzdat jeho držitel příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností do 5 pracovních dnů ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí, jímž došlo k uložení trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel.
 • Nesplní-li držitel řidičského průkazu tuto povinnost, dopouští se přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu dle § 125c odst. 4 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů. Za tento přestupek se uloží pokuta v rozmezí 2500–5000 Kč.

16.      Nejčastější dotazy

17.      Další informace

 • Byl-li řidiči za přestupek nebo trestný čin, spáchaný jednáním zařazeným do bodového hodnocení, na základě kterého dosáhl celkového počtu 12 bodů, uložen trest nebo sankce zákazu činnosti, spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, je řidič oprávněn požádat o vrácení řidičského oprávnění nejdříve po vykonání trestu nebo sankce zákazu činnosti, pokud je uložená doba zákazu činnosti delší než doba 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění.
 • Ode dne vrácení řidičského oprávnění podléhá řidič novému bodovému hodnocení; obecní úřad obce s rozšířenou působností ke dni vrácení řidičského oprávnění zaznamená v registru řidičů odečtení všech 12 bodů.

18.      Související životní situace a návody, jak je řešit

 • Řidičský průkaz – výdej (udělení řidičského oprávnění)
 • Výměna řidičského průkazu

19.      Kontakty

Za správnost návodu odpovídá útvar:

 • Odbor dopravně správních agend, oddělení registrace řidičů

Kontaktní osoba

 • Pracovník / pracovnice přepážky č. 11–14, registrace řidičů, tel. 485 243 819

Popis byl naposledy aktualizován

 • 2. 1. 2023

20.      Jaké jsou potřebné formuláře

Žádost se nevyplňuje předem.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...