Potřebuji vyřídit

Výchovné problémy dítěte

1.    Základní informace k životní situaci

Na webových stránkách Magistrátu města Liberec je nutné si vyhledat příslušného kurátora pro děti a mládež podle trvalé adresy pobytu dítěte a telefonicky si domluvit pohovor.

  • K domluvenému pohovoru je vhodné, aby se dostavil rodič i s dítětem.
  • Kurátor pro děti a mládež vykonává sociálně-právní ochranu ohrožených dětí. Jedná se zejména o děti, které zanedbávají školní docházku, nepracují, ačkoliv nemají peníze na svou obživu, pijí alkohol, užívají návykové látky, tráví hodně času na internetu a sítích, nebo jsou jinak ohroženy závislostí, mají konflikty se zákonem (opakovaně páchají přestupky, trestnou činnost), utíkají od rodičů nebo osob, které je mají v péči, nebo si chtějí ublížit. Tyto děti jsou ohrožené, pokud tyto skutečnosti trvají dlouhodobě, jsou takové intenzity, že nepříznivě působí na vývoj dítěte.

2.    Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí je každý oprávněn upozornit na závadové chování dětí jejich rodiče, nebo orgán sociálně-právní ochrany dětí.

3.    Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Rodič se s dítětem dostaví k pohovoru ke kurátorovi, který vyhodnotí situaci dítěte a dle toho se domluví postup práce s rodinou a dítětem, případně se společně vytvoří individuální plán ochrany dítěte, podle kterého bude s rodinou pracováno na změně situace a to s pomocí odborníků.

4.    Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Liberec, odbor sociální péče, oddělení kurátorské činnosti.

5.    Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

  • Magistrát města Liberec, odbor sociální péče, oddělení kurátorské činnosti, Dr. M. Horákové 580/7, 460 01, Liberec 4 ( budova S Tower, 4. patro).
  • Kurátor pro děti a mládež dle trvalého pobytu dítěte.

6.    Jaké doklady je nutné mít s sebou

Pokud se jedná o první setkání, je vhodné s sebou mít občanský průkaz.

7.    Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Úkony spojené se spoluprací s kurátorem pro děti a mládež nejsou zpoplatněny.

8.    Jaké jsou lhůty pro vyřízení

9.    Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Odborníci zvolení dle aktuálního problému rodiny (např. středisko výchovné péče, poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, pedagogicko-psychologická poradna, neziskové organizace zaměřující se na závislosti, volnočasové aktivity, školy, probační služba, soud, policie ČR ..).

10.      Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Po žadateli je požadována spolupráce.

11.      Elektronická služba, kterou lze využít

Na pohovor je možné se objednat i prostřednictvím:

12.      Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/199 Sb.

13.      Jaké jsou související předpisy

Občanský zákoník, správní řád, trestní zákoník, zákon o trestním řízení soudním, zákon o probační a mediační službě, zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže

14.      Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

15.      Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pokud rodina řádně v zájmu dítěte nespolupracuje, může kurátor pro děti a mládež ve správním řízení uložit rodičům povinnost využít odbornou pomoc, napomenout je, stanovit nad dítětem dohled, uložit omezení bránící působení škodlivých vlivů na výchovu dítěte anebo dítě dočasně odejmout z péče rodičů či osob odpovědných za výchovu dítěte. Kurátor pro děti a mládež může podat návrh k soudu na nařízení ústavní výchovy, na nařízení výchovného opatření.

16.      Nejčastější dotazy

17.      Další informace

18.      Související životní situace a návody, jak je řešit

19.      Kontakty

Za správnost návodu odpovídá útvar:

  • odbor sociální péče, oddělení kurátorské činnosti

Kontaktní osoba

Popis byl naposledy aktualizován

  • 8. 2. 2022

20.      Jaké jsou potřebné formuláře

 

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...