Potřebuji vyřídit

Výpis z rejstříku trestů

1.    Základní informace k životní situaci

Rejstřík trestů vede evidence fyzických osob pravomocně odsouzených soudy a rovněž na žádost vydává výpis z evidence Rejstříku trestů fyzických osob, přičemž nejčastěji žádají o výpis osoby, které nebyly odsouzeny, a to za účelem prokázání své bezúhonnosti.

Dále existuje ještě výpis z rejstříků trestů právnických osob.

2.    Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

 • státní občan ČR
 • občan jiného členského státu EU;
 • občan, který měl nebo má bydliště v jiném členském státě EU, nebo byl státním příslušníkem jiného členského státu EU, pokud tak požaduje, s přílohou obsahující informace podle § 16g odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů;
 • právnická osoba
 • za žadatele může podat žádost zmocněnec, po předložení plné moci k tomuto úkonu, s úředně ověřeným podpisem.

3.    Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Na kterémkoliv kontaktním místě Czech POINT, po předložení platného dokladu totožnosti, na jehož základě pracovník přepážky ověří totožnost žadatele.

Na základě podepsané písemné žádosti, odešle referent Czech POINT elektronickou žádost na Rejstřík trestů, který odpoví:

 • předáním výpisu
 • informací, že "Žádost nemohla být vyřízena elektronicky" - v takovém případě je možné výpisy z Rejstříku trestů vyřídit manuálně – buď do 30 minut s vyzvednutím na kterémkoliv Czech POINTU, nebo s určenou lhůtou do 25 dní (zpravidla u cizinců)

4.    Na které instituci životní situaci řešit

Žádost lze podat na kterémkoliv kontaktním místě veřejné správy (Czech POINT).

O výpis je možné požádat prostřednictvím Rejstříku trestů v Praze. Po ověření údajů zasílá úřad žádost do Prahy, výpis žadatel obdrží poštou zpravidla do 2 – 3 týdnů od podání na adresu, kterou si na žádosti uvedl. Tato možnost je hlavně z důvodů potřeby opatřit výpis tzv. apostilou či superlegalizací pro účely použití v zahraničí.

5.    Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Magistrát města Liberec, odbor správní a živnostenský, oddělení správních činností, nám. Dr. E. Beneše 183/22, 460 59 Liberec 1 (budova nového magistrátu) – přepážková pracoviště Czech POINT č. 1–3, tel. 485 243 729 v úředních hodinách magistrátu.

6.    Jaké doklady je nutné mít s sebou

Platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas). V případě občana jiného státu doklad totožnosti s fotografií, kterým lze ověřit osobní údaje žadatele.

O výpis může žádat zmocněnec, ale vždy musí předložit ověřenou plnou moc, kterou kontaktnímu místu veřejné správy Czech POINT ponechá. Ověřená plná moc musí splňovat: jednoznačnou identifikaci zmocněnce (ten, kdo jde žádost za někoho podat) i zmocnitele, předmět plné moci (předmětem je zde podání žádosti o výpis z Rejstříku trestů), datum udělení plné moci a ověřený podpis zmocnitele.

7.    Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 • správní poplatek činní 100 Kč za výpis

Správní poplatky je možné hradit v hotovosti nebo platební kartou

8.    Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Žádost je zpravidla vyřízena bezodkladně na kontaktním místě Czech POINT.

9.    Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejsou dotčení žádní další účastníci.

10.      Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Nejsou požadovány další úkony.

11.      Elektronická služba, kterou lze využít

Výpis z Rejstříku trestů lze získat i elektronicky a zdarma prostřednictvím datové schránky fyzické osoby nebo po přihlášení do Portálu občana.

12.      Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů

13.      Jaké jsou související předpisy

 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

14.      Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

15.      Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

16.      Nejčastější dotazy

Může za mě požádat o výpis z Rejstříku trestů rodič, sestra či jiný zmocněnec?

 • Ano, ale jen na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

Mohu použít generální plnou moc pro vydání výpisu z Rejstříku trestů?

 • Plnou moc si kontaktní místo veřejné správy Czech POINT ukládá do své evidence, proto pokud máte generální plnou moc, je nutné takovouto plnou moc vidimovat (vytvořit ověřenou kopii) a tuto předložit, kontaktní místo veřejné správy si ji ponechává. Nejlépe je však pro tyto účely klasickou plnou moc.

Potřebuji výpis z Rejstříku trestů do zahraničí, lze jej vydat i v jiném jazyce než českém?

 • Ano, ale lze jej použít ve státech Evropské unie. O výpis z Rejstříku trestů lze požádat na nejbližším kontaktním místě veřejné správy Czech POINT a k němu si vyžádat přílohu v konkrétním jazyce EU. Takto získaný výpis, tedy v českém jazyce s přílohou Vámi zvoleného cizího jazyka, je možno použít v jiné členské zemi, bez nutnosti jej překládat či legalizovat na zastupitelském úřadě. Pro získání výpisu je nutné obsluhu dopředu informovat o Vašem požadavku.
 • V případě, že je výpis potřeba použít v jiném státě mimo Evropskou unii, nechá si žadatel vydat pouze klasický výpis z rejstříku trestů, který si sám na své náklady nechá případně úředně přeložit do požadovaného jazyka.

Jsme právnická osoba a potřebujeme k zadávacímu řízení podle zákona o veřejných zakázkách doložit naši bezúhonnost, jak?

 • V takovém případě můžete podat žádost o výpis z rejstříku trestů právnických osob na kterémkoli kontaktním místě Czech POINT.

Jaké doklady musí předložit právnická osoba žádající o výpis z rejstříku trestů právnických osob?

 • Údaje z evidence Rejstříku trestů o právnických osobách, které se uvádějí ve výpisu, jsou veřejně přístupné a z tohoto důvodu se při podání žádosti o výpis právnické osoby neověřuje totožnost osoby, která žádost podává. K žádosti není nutné kromě zaplaceného správního poplatku ve výši 100 Kč nic dalšího přikládat.

Je možné někde veřejně nahlédnout do evidence odsouzených právnických osob?

 • Vyhledání a prohlížení záznamů o odsouzení právnických osob je možné v k tomu určené webové aplikaci.

17.      Další informace

Informace k rejstříků trestů naleznete i na webových stránkách justice.

18.      Související životní situace a návody, jak je řešit

19.      Kontakty

Za správnost návodu odpovídá útvar

 • Oddělení správních činností — SPSC

Kontaktní osoba

Popis byl naposledy aktualizován

 • 16. 1. 2023

20.      Jaké jsou potřebné formuláře

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...