Potřebuji vyřídit

Žádost o informaci podle zákona o svobodném přístupu k informacím

1. Základní informace k životní situaci

Statutární město Liberec má stejně jako další subjekty povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

2. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žadatelem pro účel tohoto zákona je každá fyzická i právnická osoba, která žádá o informaci.

3. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Je potřeba podat žádost, ze které musí být zřejmé, že se žadatel domáhá poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Žádat lze pouze o informace v působnosti města.

Fyzická osoba uvede jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu (není-li přihlášena k trvalému pobytu, uvede adresu bydliště).

Právnická osoba uvede název, IČO, adresu sídla. Žadatel dále uvede svou doručovací adresu, pokud se liší od adresy trvalého pobytu nebo sídla (za doručovací adresu se považuje i elektronická adresa).

Žádost o poskytnutí informace bude vyřízena jedním z těchto způsobů:

 • poskytnutím informace,
 • odkazem na zveřejněnou informaci, kterou lze dohledat např. na úřední desce úřadu nebo na internetových stránkách města,
 • odložením žádosti, je-li žádost neúplná a žadatel ji přes výzvu nedoplnil nebo se žádost nevztahuje k působnosti města,
 • odmítnutím žádosti, pokud existuje zákonný důvod pro odmítnutí - v tomto případě je vydáno správní rozhodnutí s právem na odvolání.

4. Na které instituci životní situaci řešit

Žádat lze u všech státní orgánů, územních samosprávných celků a jejich orgánů a veřejných institucí. Vždy se však žádost musí týkat pouze informací vztahujících se k působnosti daného subjektu.

5. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Písemnou žádost lze podat osobně či zaslat na adresu Magistrát města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec. Dále do datové schránky statutárního města Liberec nebo na elektronickou podatelnu města posta@magistrat.liberec.cz (není povinný el. podpis).

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt. 

Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud adresa elektronické podatelny není zveřejněna, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.

Žádosti zaslané jiným způsobem, nejsou žádostmi ve smyslu zákona č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

6. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Pokud žadatel nežádá ústně, pak písemnou žádost o poskytnutí informace.

7. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Povinné subjekty jsou v souvislosti s poskytováním informací oprávněny žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Povinný subjekt může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.  

Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.  

V případě, že bude povinný subjekt za poskytnutí informace požadovat úhradu, písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena.

Nesplní-li povinný subjekt vůči žadateli oznamovací povinnost, ztrácí nárok na úhradu nákladů.  

Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží. Po dobu vyřizování stížnosti proti výši požadované úhrady lhůta neběží.

8. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt.  

Povinný subjekt posoudí žádost a:

 • brání-li nedostatek údajů o žadateli vyřízení žádosti o informaci, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
 • v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
 • v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
 • poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění; je-li zapotřebí licence podle § 14a zákona, předloží v této lhůtě žadateli konečnou licenční nabídku.

Lhůtu pro poskytnutí informace může povinný subjekt prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o 10 dní. Závažnými důvody jsou:

 • vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost,
 • vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,
 • konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.

Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.

9. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

10. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

11. Elektronická služba, kterou lze využít

elektronická podatelna úřadu: posta@magistrat.liberec.cz

12. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění,

13. Jaké jsou související předpisy

 • 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

14. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.

Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení odvolání.

Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu nelze prodloužit.

Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout.

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,

 • který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6 zákona (povinnost odkázat na zveřejněnou informaci),
 • kterému po uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
 • kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
 • který nesouhlasí s výší úhrady požadovanou v souvislosti s poskytováním informací.

Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.

Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne

 • doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3 zákona,
 • uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 zákona.

O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.  Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.  

Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle § 16a odst. 1 písm. a), b) nebo c) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že:  

 • postup povinného subjektu potvrdí,  
 • povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, žádost vyřídil, případně předložil žadateli konečnou licenční nabídku, nebo  
 • usnesením věc převezme a informaci poskytne sám nebo
 • vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti.  

Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle § 16a odst. 1 písm. d) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že  

 • výši úhrady nebo odměny potvrdí,  
 • výši úhrady nebo odměny sníží; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti, nebo  
 • povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, zjednal nápravu, jde-li o úhradu nebo odměnu za poskytnutí informace územním samosprávným celkem v samostatné působnosti.  

Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena. Rozhodnutí se oznamuje žadateli a povinnému subjektu.  

Nadřízeným orgánem je Krajský úřad Libereckého kraje.

15. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

16. Nejčastější dotazy

Mohu zaslat žádost na email úředníka, od kterého očekávám odpověď?

 • Nikoliv, žádost musí být zaslána prostřednictvím elektronické podatelny úřadu, jinak není žádostí ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Musí být elektronické podání podepsáno zaručeným elektronickým podpisem?

 • Podání nemusí být v tomto případě elektronicky podepsané.

17. Další informace

18. Související životní situace a návody, jak je řešit

19. Kontakty

Za správnost návodu odpovídá útvar:

 • Oddělení komunikace a informací 

Kontaktní osoba:

Popis byl naposledy aktualizován

 • 09. 06. 2022

20. Jaké jsou potřebné formuláře

Žádost lze uplatnit také formou obyčejného dopisu.

Formuláře

Žádost o informaci dle zákona o svobodném přístupu k informacím

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...