Potřebuji vyřídit

Změna jména nebo příjmení

1.    Základní informace k životní situaci

Jméno nebo příjmení lze změnit osobě pouze na základě její žádosti, popřípadě žádosti jejích zákonných zástupců.

Na oddělení matriky Magistrátu města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1 – budova radnice, přízemí, kancelář č. 7, tel. 485 243 724, předložíte:

 • písemnou žádost o změnu jména nebo příjmení, včetně jejího odůvodnění,
 • rodný, popřípadě oddací list žadatele, nebo rodný list nezletilého,
 • jde-li o osoby rozvedené, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství,
 • jde-li o osoby ovdovělé, úmrtní list,
 • průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad, průkaz o povolení k pobytu na území ČR, průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, průkaz o povolení k pobytu azylanta),
 • souhlas fyzické osoby starší 12 let, jde-li o změnu jejího jména nebo příjmení,
 • jde-li o nezletilé dítě, písemný souhlas druhého rodiče, nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas. Není-li souhlas činěn před úřadem, který o změně rozhoduje, musí být podpis úředně ověřen.

Poplatek se platí před provedením úkonu, tzn. před vydáním rozhodnutí o povolení změny jména nebo příjmení.

2.    Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost může podat:

 • občan České republiky, popřípadě zákonní zástupci nezletilého dítěte - občana České republiky,
 • fyzická osoba, která není občanem České republiky, má-li povolen TRVALÝ pobyt na území České republiky.

3.    Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Změna příjmení se povolí tehdy:

 • jde-li o příjmení hanlivé, nebo směšné, nebo je-li pro to vážný důvod.

Změna jména se nepovolí:

 • žádá-li fyzická osoba mužského pohlaví o změnu na jméno ženské, nebo naopak, žádá-li o změnu jména na jméno neexistující, zkomolené, nebo na jméno, které má žijící sourozenec společných rodičů. Vzniknou-li pochybnosti o existenci jména nebo jeho správné podobě, je žadatel povinen předložit odborné podklady od veřejné výzkumné instituce, jejímž předmětem činnosti je výzkum v oblasti jazykovědy, nebo znalecký posudek.

Změna jména nebo příjmení se nepovolí

 • jestliže by změna byla v rozporu s potřebami a zájmy nezletilého.

Změna příjmení se nepovolí

 • jde-li o změnu příjmení nezletilého dítěte na příjmení poručníka, pěstouna, nebo na příjmení osoby, do jejíž péče bylo nezletilé dítě svěřeno.

4.    Na které instituci životní situaci řešit

 • Matriční úřad, v jehož správním obvodu je žadatel přihlášen k trvalému pobytu nebo posledního trvalého pobytu žadatele v ČR,
 • u nezletilého dítěte matriční úřad v místě jeho trvalého pobytu,
 • Úřad městské části Praha 1, pokud u žadatele či nezletilého dítěte takový pobyt není.

5.    Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 • Magistrát města Liberec, odbor správní a živnostenský, oddělení matriky, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1 – budova radnice, přízemí, kancelář č. 7,

tel. 485 243 724

6.    Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na úřadě předložíte písemnou žádost, která obsahuje:

 • jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození, případně datum a místo uzavření manželství žadatele,
 • rodné číslo,
 • místo trvalého pobytu žadatele, popřípadě nezletilého dítěte,
 • jméno nebo příjmení, které si žadatel zvolil,
 • jméno nebo příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození manžela, popřípadě nezletilých dětí, vztahuje-li změna příjmení i na tyto osoby,
 • údaj o státním občanství žadatele, nebo nezletilého dítěte,
 • odůvodnění.

K žádosti se předkládá:

 • rodný, popřípadě oddací list žadatele, nebo rodný list nezletilého,
 • jde-li o osoby rozvedené, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství,
 • jde-li o osoby ovdovělé, úmrtní list,
 • průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad, průkaz o povolení k pobytu na území ČR, průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, průkaz o povolení k pobytu azylanta),
 • souhlas fyzické osoby starší 12 let, jde-li o změnu jejího jména nebo příjmení,
 • jde-li o nezletilé dítě, písemný souhlas druhého rodiče, nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas, není-li souhlas činěn před úřadem, který o změně rozhoduje, musí být podpis úředně ověřen.

7.    Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatek se platí před provedením úkonu, tzn. před vydáním rozhodnutí o povolení změny jména nebo příjmení. Správní poplatky je možné hradit v hotovosti nebo platební kartou.

Vydání povolení změny:

 • příjmení hanlivého nebo směšného – 200 Kč
 • příjmení cizojazyčného nebo na dřívější příjmení – 300 Kč
 • jména nebo příjmení v ostatních případech – 3000 Kč

Osvobození od poplatku:

 • změna příjmení, k níž dochází na základě oznámení rozvedeného manžela, že opět přijímá své dřívější příjmení nebo že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího, byla-li tato skutečnost oznámena kterémukoli matričnímu úřadu do 6 měsíců od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu (dřívějším příjmením se pro účely tohoto zákona rozumí jen nejblíže předcházející příjmení),
 • změna jména a příjmení osoby v případě změny pohlaví,
 • změna příjmení partnera za trvání registrovaného partnerství na příjmení druhého partnera
 • za změnu příjmení manželů, rodičů nebo rodiče a jejich nezletilých dětí na společné příjmení se vybírá jen jeden poplatek
 • za změnu příjmení více nezletilých dětí téhož rodiče se vybírá jen jeden poplatek

8.    Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Správní orgán je povinen rozhodnout ve věci do 30 dnů od zahájení řízení; ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 60 dnů.

9.    Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

10.      Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Po nabytí právní moci rozhodnutí o změně jména nebo příjmení je třeba požádat na základě nově vydaného matričního dokladu o vydání nového občanského průkazu, případně cestovního dokladu, průkazu o povolení k pobytu a ostatních dokladů. Platnost občanského průkazu automaticky končí 45 dní po nabytí právní moci rozhodnutí o změně jména nebo příjmení.

11.      Elektronická služba, kterou lze využít

 • ID datové schránky: 7c6by6u
 • e-podatelna (pro elektronická podání podepsaná uznávaným elektronickým podpisem) posta@magistrat.liberec.cz

12.      Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

13.      Jaké jsou související předpisy

 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

14.      Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

V případě zamítnutí žádosti o povolení změny jména nebo příjmení je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal.

15.      Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

16.      Nejčastější dotazy

17.      Další informace

18.      Související životní situace a návody, jak je řešit

19.      Kontakty

Za správnost návodu odpovídá útvar:

 • odbor správní a živnostenský, oddělení matriky

Kontaktní osoba

Popis byl naposledy aktualizován

 • 29. 12. 2023

20.      Jaké jsou potřebné formuláře

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...