Potřebuji vyřídit

Změna trvalého pobytu

1.    Základní informace k životní situaci

Změna trvalého pobytu se provádí na příslušném úřadě v místě nového trvalého pobytu na základě potřebných dokladů.

 • Změnu trvalého pobytu nemusí občan provádět vždy, když se přestěhuje. Záleží pouze na jeho rozhodnutí.

Změnu místa trvalého pobytu ohlásí občan na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu; odhlašování v místě předchozího trvalého pobytu není nutné.

Liberec má dvě ohlašovny trvalého pobytu:

 • na Úřadu městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou (pro adresy na území LBC XXX – Vratislavice nad Nisou)
 • na Magistrátu města Liberec (pro všechny části na území Liberce vyjma LBC XXX – Vratislavice nad Nisou).

Změnu trvalého pobytu vyřídíte na počkání a je platná ihned.

Po ohlášení změny trvalého pobytu skončí po 45 dnech automaticky platnost občanského průkazu, proto je nutné si požádat o nový občanský průkaz co nejdříve.

2.    Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Změnu trvalého pobytu provádí:

 • občan starší 15 let osobně,
 • za mladší občany provádí změnu zákonný zástupce po předložení rodného listu (originálu) dítěte a občanského průkazu dítěte, jestliže má  dítě doklad vystavený.

3.    Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Pro změnu trvalého pobytu je nutné předložit:

 • občanský průkaz (prokázat totožnost, vyznačení změny)
 • oprávněnost k užívání nemovitosti (nájemní smlouva, souhlas vlastníka, apod.)

Po změně trvalého pobytu je potřeba požádat o výměnu občanského průkazu – po 45 dnech od změny pobytu totiž dojde k automatickému zneplatnění občanského průkazu.

4.    Na které instituci životní situaci řešit

Změnu trvalého pobytu je možné provést pouze v místě nového trvalého pobytu.

Pozor – Liberec má dvě ohlašovny trvalého pobytu:

 • přihlásit se k trvalému pobytu v Liberci XXX – Vratislavice nad Nisou je možné pouze na Úřadu městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou,
 • ostatní změny trvalého pobytu se v Liberci hlásí na Magistrátu města Liberec.

5.    Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Magistrát města Liberec, odbor správní a živnostenský, oddělení správních činností, nám. Dr. E. Beneše 183/22, 460 59 Liberec 1 (budova nového magistrátu), přepážkové pracoviště č. 17, tel.: 485 243 730, v úředních hodinách magistrátu.

6.    Jaké doklady je nutné mít s sebou

Pro změnu trvalého pobytu je nutné předložit:

 • občanský průkaz (doklad totožnosti),
 • rodný list (originál) – v případě žádosti o změnu TP pro občana ml. 15 let (ověření vazby zákonného zástupce), a občanský průkazu dítěte, jestliže má doklad vystavený
 • doklady o oprávněnosti užívání nemovitosti (nájemní smlouva, souhlas vlastníka/nájemce s přihlášením k trvalému pobytu – viz formulář); osobní vlastnictví objektu lze ověřit pomocí dálkového přístupu katastru nemovitostí – není tedy nutné předkládat výpis z katastru nemovitostí,
 • 50 Kč – správní poplatek za občana staršího 15 let – za osoby mladší se správní poplatek neplatí,
 • vyplněný a podepsaný přihlašovací lístek (obdržíte na přepážce).

7.    Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za změnu trvalého pobytu se hradí poplatek 50 Kč za občana staršího 15 let – za osoby mladší se poplatek nehradí.

Správní poplatky je možné hradit v hotovosti nebo platební kartou.

8.    Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Změna trvalého pobytu se provádí na počkání.

9.    Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Za občana mladšího 15 let žádá o změnu trvalého pobytu zákonný zástupce.

Za občana, který má omezenou svéprávnost žádá o změnu trvalého pobytu opatrovník (po předložení Rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti a Listiny o jmenování opatrovníka).

10.       Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Po změně trvalého pobytu je nutné požádat o vydání nového občanského průkazu – po 45 dnech dochází k automatickému zneplatnění dosavadního občanského průkazu.

11.       Elektronická služba, kterou lze využít

Změnu trvalého pobytu nelze provést elektronicky – zákonná povinnost vyznačit změnu trvalého pobytu do občanského průkazu.

12.       Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, v platném znění,
 • vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, v platném znění

13.       Jaké jsou související předpisy

 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění,
 • zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů

14.       Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

15.       Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Za nepožádání o nový občanský průkaz do 15 dnů ode dne změny trvalého pobytu je možné uložit pokutu až do výše 10 000 Kč.

16.       Nejčastější dotazy

Narodilo se nám dítě. Musíme ho jít přihlásit k trvalému pobytu?

 • Ne, ze zákona má nově narozené dítě automaticky trvalý pobyt na adrese trvalého pobytu matky (pokud má matka české státní občanství).

Musíme při změně trvalého pobytu nahlašovat trvalý pobyt i dětem nebo se jim mění automaticky spolu s námi?

 • Dítě nemusí mít trvalý pobyt na stejné adrese jako rodiče. Při ohlášením změny místa trvalého pobytu je proto nutné ohlásit změnu i dětem.

Koupili jsme nemovitost, ale v katastru ještě neproběhla změna. Můžeme se jít přihlásit s kupní smlouvou?

 • Oprávněnou osobou k ohlášení změny místa trvalého pobytu je vlastník nemovitosti. Toho si ohlašovna ověřuje v katastru nemovitostí. Přihlásit se proto lze až ve chvíli, kdy je v katastru nemovitostí provedena změna vlastníka.

Vlastníkem nemovitosti je manželský partner/rodič/dítě. Musím i tak mít jejich souhlas?

 • Ano, je vyžadován souhlas vlastníka. Pouze z titulu příbuzenského vztahu přihlásit k trvalému pobytu nelze.

Vlastníkem nemovitosti je více osob. Musím mít souhlas všech vlastníků?

 • Ne, postačí souhlas jednoho vlastníka, který je uveden v katastru nemovitostí.

Mám nájemní smlouvu, kde nejsem uveden jako nájemce, ale jako osoba, která nemovitost užívá spolu s nájemcem, a jsem uveden v evidenčním listu. Musím mít souhlas nájemce?

 • Ano, na základě nájemní smlouvy je oprávněnou osobou k ohlášení změny místa trvalého pobytu pouze nájemce, je proto vyžadován jeho souhlas.

17.       Další informace

Na adresu ohlašovny – nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec I-Staré Město se nelze přihlásit.

Adresu ohlašovny má pouze:

 1. občan, kterému byl zrušen trvalý pobyt ve správním řízení,
 2. občan po nabytí státního občanství,
 3. občan po návratu z ciziny, kdy měl ukončený trvalý pobyt na území ČR.

18.       Související životní situace a návody, jak je řešit

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Občanský průkaz

Poskytování informací z evidence obyvatel

19.       Kontakty

Za správnost návodu odpovídá útvar:

 • oddělení správních činností – SPSC

Kontaktní osoba:

Popis byl naposledy aktualizován

 • 20. 12. 2023

20.       Jaké jsou potřebné formuláře

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...