Potřebuji vyřídit

Změna trvalého pobytu, zrušení údaje o místu trvalého pobytu

1.    Základní informace k životní situaci

Změna trvalého pobytu se provádí na příslušném úřadě v místě nového trvalého pobytu na základě potřebných dokladů.

 • Změnu trvalého pobytu nemusí občan provádět vždy, když se přestěhuje. Záleží pouze na jeho rozhodnutí.

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu je možné provést pouze na návrh (ve správním řízení) za splnění zákonem stanovených podmínek.

 • Podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu je jediný způsob, jak zrušit jiné osobě trvalý pobyt.

Změnu místa trvalého pobytu ohlásí občan na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu; odhlašování v místě předchozího trvalého pobytu není nutné.

Liberec má dvě ohlašovny trvalého pobytu:

 • na Úřadu městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou
 • na Magistrátu města Liberec.

Změnu trvalého pobytu vyřídíte na počkání a je platná ihned.

Po ohlášení změny trvalého pobytu skončí po 45 dnech automaticky platnost občanského průkazu, proto je nutné si požádat o nový občanský průkaz co nejdříve.

2.    Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Změnu trvalého pobytu provádí:

 • občan starší 15 let osobně,
 • za mladší občany provádí změnu zákonný zástupce po předložení rodného listu (originálu) dítěte.

Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu může provést:

 • pouze oprávněná osoba (vlastník nemovitosti, nájemce nemovitosti),
 • návrh nemůže podat občan sám na sebe – se žádostí o zrušení vlastního údaje o místu trvalého pobytu.

3.    Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Pro změnu trvalého pobytu je nutné předložit:

 • občanský průkaz (prokázat totožnost, vyznačení změny)
 • oprávněnost k užívání nemovitosti (nájemní smlouva, souhlas vlastníka, apod.)

Po změně trvalého pobytu je potřeba požádat o výměnu občanského průkazu – po 45 dnech od změny pobytu totiž dojde k automatickému zneplatnění občanského průkazu.

Zrušit údaj o místu trvalého pobytu je možné pouze na návrh.

4.    Na které instituci životní situaci řešit

Změnu trvalého pobytu je možné provést pouze v místě nového trvalého pobytu.

Pozor – Liberec má dvě ohlašovny trvalého pobytu:

 • přihlásit se k trvalému pobytu v Liberci XXX - Vratislavice nad Nisou je možné pouze na Úřadu městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou,
 • ostatní změny trvalého pobytu se v Liberci hlásí na Magistrátu města Liberec.

Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu se provádí v místě trvalého pobytu.

5.     Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Magistrát města Liberec, odbor správní a živnostenský, oddělení správních činností, nám. Dr. E. Beneše 183/22, 460 59 Liberec 1 (budova nového magistrátu), přepážkové pracoviště č. 17, kontaktní osoba Lenka Kellnerová, tel.: 485 243 730, v úředních hodinách magistrátu.

6.    Jaké doklady je nutné mít s sebou

Pro změnu trvalého pobytu je nutné předložit:

 • občanský průkaz (doklad totožnosti),
 • rodný list (originál) – v případě žádosti o změnu TP pro občana ml. 15 let (ověření vazby zákonného zástupce), případně jeho občanský průkaz (je-li držitelem),
 • doklady o oprávněnosti užívání nemovitosti (výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva nebo souhlas vlastníka s přihlášením k trvalému pobytu – viz formulář atp.),
 • 50 Kč – správní poplatek za občana staršího 15 let - za osoby mladší se správní poplatek neplatí,
 • vyplněný a podepsaný přihlašovací lístek (v Liberci dostanete již předtištěný tiskopis pouze ke kontrole a podpisu).

Pro zrušení údaje o místu trvalého pobytu je nutné předložit návrh, který musí mimo jiné obsahovat:

 • identifikace navrhovatele,
 • identifikace osoby, které má být trvalý pobyt zrušen,
 • doklady osvědčující oprávněnost podání návrhu (výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, kupní smlouva /zaevidovaná na katastru/, atp.),
 • doložení neužívání nemovitosti – nejčastěji výpovědí navrženého svědka,
 • doložení zániku užívacího práva – určovací žaloba soudu, vypořádání majetku po rozvodu manželů, zaniklá nebo řádně vypovězená nájemní smlouva, atp.,
 • 100 Kč – správní poplatek za každou osobu v návrhu.

7.    Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za změnu trvalého pobytu se hradí poplatek 50 Kč za občana starší 15 let – za osoby mladší se poplatek nehradí.

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu se hradí poplatek 100 Kč za každou osobu uvedenou v návrhu.

Správní poplatky je možné hradit v hotovosti nebo platební kartou.

8.    Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Změna trvalého pobytu se provádí na počkání.

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu je možné až po skončení správního řízení – lhůta do 30 dnů, max. do 60 dnů.

9.    Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Za občana mladšího 15 let žádá o změnu trvalého pobytu zákonný zástupce.

10.      Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Po změně trvalého pobytu je nutné požádat o vydání nového občanského průkazu – po 45 dnech dochází k automatickému zneplatnění dosavadního občanského průkazu.

Po nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu automaticky končí platnost občanského průkazu občanovi, kterému byl údaj o místu trvalého pobytu zrušen.

11.      Elektronická služba, kterou lze využít

Změnu trvalého pobytu nelze provést elektronicky.

Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu lze podat i elektronicky:

12.      Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, v platném znění,
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

13.      Jaké jsou související předpisy

 • vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, v platném znění,
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

14.      Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu lze do 15 dnů podat odvolání – může podat jak navrhovatel, tak osoba, jíž se rozhodnutím údaj o místu trvalého pobytu ruší.

15.      Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Za nepožádání o nový občanský průkaz do 15 dnů ode dne změny trvalého pobytu je možné uložit pokutu až do výše 10 000 Kč.

16.      Nejčastější dotazy

Narodilo se nám dítě. Musíme ho jít přihlásit k trvalému pobytu?

 • Ne, ze zákona má nově narozené dítě automaticky trvalý pobyt na adrese trvalého pobytu matky (pokud má matka české státní občanství).

Musíme při změně trvalého pobytu nahlašovat trvalý pobyt i dětem nebo se jim mění automaticky spolu s námi?

 • Dítě nemusí mít trvalý pobyt na stejné adrese jako rodiče. Při ohlášením změny místa trvalého pobytu je proto nutné ohlásit změnu i dětem.

Koupili jsme nemovitost, ale v katastru ještě neproběhla změna. Můžeme se jít přihlásit s kupní smlouvou?

 • Oprávněnou osobou k ohlášení změny místa trvalého pobytu je vlastník nemovitosti. Toho si ohlašovna ověřuje v katastru nemovitostí. Přihlásit se proto lze až ve chvíli, kdy je v katastru provedena změna vlastníka.

Vlastníkem nemovitosti je manželský partner/rodič/dítě. Musím i tak mít jejich souhlas?

 • Ano, je vyžadován souhlas vlastníka. Pouze z titulu příbuzenského vztahu přihlásit k trvalému pobytu nelze.

Mám nájemní smlouvu, kde nejsem uveden jako nájemce, ale jako osoba, která nemovitost užívá spolu nájemcem, a jsem uveden v evidenčním listu. Musím mít souhlas nájemce?

 • Ano, na základě nájemní smlouvy je oprávněnou osobou k ohlášení změny místa trvalého pobytu pouze nájemce, je proto vyžadován jeho souhlas.

17.      Další informace

18.      Související životní situace a návody, jak je řešit

Občanský průkaz

Poskytování informací z evidence obyvatel

19.      Kontakty

Za správnost návodu odpovídá útvar:

 • oddělení správních činností – SPSC

Kontaktní osoba:

Popis byl naposledy aktualizován

 • 18. 7. 2022

20.      Jaké jsou potřebné formuláře

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...