Potřebuji vyřídit

Zřízení datové schránky

1.    Základní informace k životní situaci

Datová schránka je elektronické uložiště sloužící k dodávání dokumentů a fungující s maximální mírou ochrany (ověření totožnosti vlastníka schránky).

Datová schránka se zřizuje na žádost, a to fyzickým osobám, fyzickým osobám podnikajícím nebo právnickým osobám, které nejsou zapsány v obchodním rejstříku.

Právnickým osobám, které jsou zapsány v OR, je datová schránka zřízena automaticky (povinnost ze zákona).

V souvislosti s platností zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů se kontaktní místo veřejné správy stává prostředníkem mezi občanem a informačním systémem datových schránek.

Datová schránka bude zřízena do tří dnů. Poté obdrží zákazník přístupové údaje poštovní zásilkou do vlastních rukou.

Podání žádosti o zneplatnění přístupových údajů do datové schránky a vydání nových:

 • V případě ztráty nebo odcizení přístupových údajů do datové schránky může oprávněná osoba k datové schránce požádat o zneplatnění přístupových údajů a vystavení nových.
 • Ke zneplatnění stávajících přístupových údajů dojde okamžitě, poté bude automaticky odeslán e-mail s odkazem na aktivační portál, kde dojde k vygenerování nových přístupových údajů.

Další agendy:

 • přidání pověřené osoby k přístupu do DS,
 • zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby),
 • zneplatnění přístupových údajů statutárním orgánům/vedoucím OVM,
 • oznámení o změně adresy, příjmení, osob s přístupem do DS,
 • znepřístupnění DS, která byla zřízena na žádost,
 • opětovné zpřístupnění DS, která byla zřízena na žádost,
 • žádost, aby DS plnila/neplnila funkci OVM,
 • povolení vzájemného dodávání dokumentů mezi fyzickými osobami, podnikajícími fyzickými osobami a právnickými osobami prostřednictvím datových schránek,
 • konverze dokumentů z datové schránky (do listinné nebo elektronické podoby).

2.    Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

 • fyzická osoba a FO podnikající na základě platného dokladu totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas),
 • právnická osoba, která není zapsána v OR, na základě platného dokladu totožnosti oprávněné osoby (doporučenou přílohou je doklad o tom, že může za tuto společnost jednat).

3.    Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Na kterémkoliv kontaktním místě Czech POINT, po předložení platného dokladu totožnosti, na jehož základě pracovník přepážky ověří totožnost žadatele.

Ministerstvo vnitra odešle přístupové údaje žadateli na jeho kontaktní adresu poštovní zásilkou do vlastních rukou výhradně adresáta.

4.    Na které instituci životní situaci řešit

Činnosti spojené s datovými schránkami provádí kterékoliv kontaktní místo veřejné správy (Czech POINT).

5.    Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Magistrát města Liberec, odbor správní a živnostenský, oddělení správních činností, nám. Dr. E. Beneše 183/22, 460 59 Liberec 1 (budova nového magistrátu) – přepážková pracoviště Czech POINT č. 1–3, kontaktní osoby Marcela Ešpandrová, tel.: 485 243 729, Jana Šípková, tel.: 485 243 741, nebo Věra Virágová, tel.: 485 243 889, v úředních hodinách magistrátu.

6.    Jaké doklady je nutné mít s sebou

Platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas).

7.    Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 • zřízení datové schránky je zdarma
 • činnosti v rámci informačního systému datových schránek jsou prováděny zdarma
 • zpoplatněna je pouze autorizovaná konverze dokumentů na žádost a to 30 Kč za každou i započatou stránku
 • opakované vydání přístupových údajů do datové schránky – poplatek 200 Kč se hradí v případě, že jsou údaje zneplatňovány opakovaně v průběhu 3 let (formulář žádosti o zneplatnění automaticky doplňuje údaj o poplatku)
 • správní poplatky je možné hradit v hotovosti nebo platební kartou

8.    Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Pokud žádost neobsahuje elektronickou přílohu (např. plnou moc, živnostenský list atd.), je datová schránka zřízena bezodkladně, a přístupové údaje obdrží žadatel ihned na jeho emailovou adresu.

V případě, že žádost obsahuje přílohu, řeší se ve správním řízení na Ministerstvu vnitra a lhůta pro vyřízení se řídí správním řádem.

9.    Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejsou dotčení žádní další účastníci.

10.      Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Nejsou požadovány další úkony. Údaj o zřízení datové schránky se propíše do základního registru obyvatel (ROB), z něhož jsou kontaktní údaje zpravidla čerpány.

11.      Elektronická služba, kterou lze využít

Úkony není možné provádět bez osobní přítomnosti žadatele.

12.      Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
 • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

13.      Jaké jsou související předpisy

 • zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, v platném znění
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

14.      Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

15.      Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce spojené s řízením datové schránky nejsou stanoveny.

16.      Nejčastější dotazy

Mohu zřídit datovou schránku pro někoho jiného?

 • Ano, ale jen na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem.

Musím si jako fyzická osoba datovou schránku zřídit?

 • Ne, povinně je zřízena pouze právnickým osobám zapsaným v obchodním rejstříku.

Zapomněl jsem přístupové údaje a do datové schránky nechodím, pošlou mi úřady dopisy poštou, protože vidí, že do schránky nechodím?

 • Ne, orgány veřejné moci mají ze zákona povinnost komunikovat datovou schránkou, pokud jí má žadatel zřízenou. Doručení datové zprávy má stejnou právní důležitost jako doporučené dopisy. Zpráva dodaná do Vaší schránky se může doručit i v případě, že jste zprávu vůbec nečetli. Tzv. doručení fikcí, platné po 10 dnech od dodání do schránky, je právně stejně platné jako doručení přihlášením do schránky. V případě ztráty přístupových údajů je nutné požádat kontaktní místo o obnovu přístupových údajů, případně o znepřístupnění datové schránky.

Už nechci používat datovou schránku, mohu jí zrušit?

 • Ne, zcela. Jednou zřízená datová schránka se totiž zrušit nedá. Můžete ji ovšem nechat znepřístupnit (deaktivovat). Žádost o znepřístupnění schránky můžete podat na kterémkoli kontaktním místě Czech POINT, kde můžete také schránku opětovně zpřístupnit.

Existuje něco jako informační linka jako u mobilního operátora?

 • Ano, infolinka je k dispozici na čísle 954 200 200 a další informace naleznete na informačním webu datových schránek je na adrese https://www.datoveschranky.info/.

17.      Další informace

Informační systém datových schránek je informačním systémem veřejné správy. Aktuality, tipy, videonávody a další informace najdete na webových stránkách: www.mojedatovka.cz.

18.      Související životní situace a návody, jak je řešit

Konverze dokumentů:

Autorizovaná konverze znamená úplné převedení dokumentu v listinné podobě do elektronické podoby nebo úplné převedení elektronického dokumentu do dokumentu v listinné podobě. Dokument, který provedením konverze vznikl, má stejné právní účinky jako dosud používaná ověřená kopie. Ověřovací doložka každé provedené konverze se ukládá do centrálního úložiště ověřovacích doložek.

 1. Konverze z listinné do elektronické podoby
  Zákazník přinese listinu, kterou chce konvertovat. Výstup je dle volby zákazníka předáván do datové schránky zákazníka nebo je zaslán do tzv. Úschovny, tedy úložiště konvertovaných dokumentů, kde si jej zákazník kdykoliv později vyzvedne.
 2. Konverze z elektronické do listinné podoby
  Elektronický dokument, který chce zákazník konvertovat, je třeba poslat z datové schránky zákazníka do Úschovny (datového úložiště). V tomto případě s sebou zákazník přinese potvrzení o vložení dokumentu do datového úložiště pro potřeby konverze, které obsahuje jeho jednoznačnou identifikaci.

Zákon jasně definuje, které dokumenty se nesmějí konvertovat, jsou to především dokumenty, jejíž jedinečnost nelze konverzí nahradit:

občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížku, šek, směnku nebo jiný cenný papír, los, sázenku, vysokoškolský index, geometrický plán, rysy a technické kresby.

19.      Kontakty

Za správnost návodu odpovídá útvar

 • Oddělení správních činností — SPSC

Kontaktní osoba

Popis byl naposledy aktualizován

 • 18. 7. 2022

20.      Jaké jsou potřebné formuláře

S žadatelem je vyplněna elektronická žádost přímo prostřednictvím kontaktního místa Czech POINT.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...