Potřebuji vyřídit

Vydání loveckého lístku

1.    Základní informace k životní situaci

Lovecké lístky vydává orgán státní správy myslivosti, v jehož obvodu má žadatel trvalý pobyt. Cizincům a českým občanům, kteří nemají trvalý pobyt v České republice, vydává lovecký lístek orgán státní správy myslivosti, v jehož obvodu se zdržují.

Druhy loveckých lístků jsou:

 • lovecký lístek pro české občany,
 • lovecký lístek pro žáky a posluchače odborných škol, na kterých je myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovacím předmětem,
 • lovecký lístek pro cizince.

2.    Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žadatel, který splňuje níže uvedené podmínky

3.    Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Lovecký lístek lze vydat jen tomu, kdo prokáže, že:

 • je starší 16 let,
 • má způsobilost k právním úkonům,
 • složil zkoušku z myslivosti nebo zkoušku z myslivosti na vysoké škole, na které se vyučuje myslivost, nebo je žákem, posluchačem nebo absolventem střední nebo vyšší odborné školy, na které je myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovacím předmětem; u cizince se za průkaz o složení zkoušky z myslivosti považuje platný doklad opravňující k lovu vystavený v cizině,
 • je bezúhonný, výpis z Rejstříku trestů si vydávající orgán opatří sám (žadatel jej nemusí předkládat); u cizince, který nemá pobyt na území České republiky a žádá o vydání loveckého lístku na dobu kratší než 30 dnů, lze výpis z Rejstříku trestů nahradit platným loveckým lístkem ze země jeho pobytu,
 • je pojištěn (§ 48 zákona o myslivosti):  Každý, kdo loví zvěř, musí být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při této činnosti ublížením na zdraví nebo usmrcením jiných osob s limitem pojistného plnění nejméně ve výši 20 000 000 Kč a za škodu na věci s limitem pojistného plnění nejméně ve výši 500 000 Kč na jednu pojistnou událost. Pojistné podmínky, které blíže upravují rozsah tohoto pojištění, nesmějí obsahovat výluku, v důsledku které se pojištění nevztahuje na případy neopatrného chování pojištěného.

Lovecké lístky se vydávají:

 • pro české občany na dobu neurčitou, nebo na dobu určitou, a to 1 den, nebo 5 dní, nebo 30 dní, nebo 6 měsíců, nebo 1 rok,
 • pro žáky a posluchače odborných škol, na kterých je myslivost povinným vyučovacím předmětem, se vydává na jeden školní rok, nejdéle však do ukončení studia na takové škole. Tento lovecký lístek lze vydat pouze tomu, kdo prokáže, že úspěšně ukončil výuku předmětu myslivost (střední odborná škola).
 • ro cizince na dobu určitou, a to 1 den, nebo 5 dní, nebo 30 dní, nebo 6 měsíců, nebo 1 rok. Cizincem se pro účely této vyhlášky rozumí fyzická osoba, která nemá na území České republiky trvalý pobyt.

Postup:

Lovecký lístek se vydává na základě podané žádosti. K žádosti o vydání loveckého lístku se přikládají doklady osvědčující výše uvedené skutečnosti (občanský průkaz, doklad o složení zkoušky z myslivosti nebo o výše uvedeném studiu, doklad o uzavřeném pojištění). U cizinců se přikládá lovecký lístek platný v zemi, kde má cizinec trvalé bydliště, pas nebo občanský průkaz a doklad o pojištění). Výpis z Rejstříku trestů si vydávající orgán opatří sám.

4.    Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, oddělení ochrany přírody.

5.    Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Osobně:

Na kontaktním místě odboru životního prostředí (kancelář č. 331) v budově Nového magistrátu (nám. Dr. E. Beneše 183/22, Liberec 1) se službu konajícím pracovníkem v úřední době odboru (pondělí a středa, 8:00–17:00)

Úplné informace o úřední době magistrátu jsou uvedeny na této stránce: https://www.liberec.cz/uredni-doba-magistratu/. Celý odbor životního prostředí, včetně kontaktního místa, je nepřepážkovým pracovištěm.

 • Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti poštou nebo elektronickou poštou.

6.    Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • občanský průkaz, u cizinců platný pas,
 • doklad o složení zkoušky z myslivosti nebo zkoušky z myslivosti na vysoké škole, potvrzení, nebo doklad, že žadatel je žákem, posluchačem nebo absolventem střední nebo vyšší odborné školy, na které je myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovacím předmětem; u cizince se za doklad o složení zkoušky z myslivosti považuje platný doklad opravňující k lovu vystavený v cizině,
 • doklad o povinném pojištění

7.    Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Vydání loveckého lístku s platností:

 • na 1 den          30 Kč
 • na 5 dní           50 Kč
 • na 30 dní         70 Kč
 • na 6 měsíců    100 Kč
 • na 12 měsíců  150 Kč
 • na 12 měsíců pro žáky a posluchače odborných škol a pro osoby, které zajišťují myslivost v rámci povolání nebo funkce 75 Kč
 • Vydání loveckého lístku na dobu neurčitou   1000 Kč

Zaplatit lze po kontrole žádosti a povinných náležitostí při podání žádosti na podatelně odboru životního prostředí, Magistrátu města Liberec – budova Nového magistrátu, 3. patro, č. dveří 329.

8.    Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Dle správního řádu je lhůta pro vydání loveckého lístku 30 dnů, úplnou žádost oprávněným žadatelům zpravidla vyřizujeme na počkání.

9.    Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

10.      Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

11.      Elektronická služba, kterou lze využít

Vydání loveckého lístku lze vyřídit pouze osobně.

12.      Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti
 • vyhláška č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

13.      Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

14.      Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

15.      Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

V případě, že žadatel nesplní výše uvedené podmínky pro vydání loveckého lístku, bude vydání odepřeno.

Orgán státní správy myslivosti odebere nejdéle na dobu 5 let lovecký lístek, zjistí-li dodatečně takovou okolnost, pro kterou by vydání loveckého lístku muselo být odepřeno, nebo vznikla-li taková okolnost po jeho vydání.

Orgán státní správy myslivosti může vydání loveckého lístku odepřít, bylo-li proti žadateli zahájeno soudní řízení pro trestný čin nebo správní řízení k uložení pokuty podle § 64.

16.      Nejčastější dotazy

17.      Další informace

18.      Související životní situace a návody, jak je řešit

19.      Kontakty

Za správnost návodu odpovídá útvar:

 • odbor životního prostředí, oddělení ochrany přírody

Kontaktní osoba:

 • Kontaktní místo odboru životního prostředí, 3. patro Nový magistrát, kanc. č. 331, tel: 485 244 899

Popis byl naposledy aktualizován

 • 14. 2. 2022

20.      Jaké jsou potřebné formuláře

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...