Potřebuji vyřídit

Závazné stanovisko orgánu územního plánování

1. Základní informace k životní situaci

V případě, že je záměrem realizovat stavbu například rodinného domu, je nutné k řízení vedeném stavebním úřadem doložit závazné stanovisko. To se vydává pro záměry uvedené v souladu s § 334a zákona č. 283/2021 Sb., Stavební zákon, v § 96b odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a je podkladem pro rozhodnutí stavebního úřadu. Závazné stanovisko orgánu územního plánování vydává příslušný úřad územního plánování, který v závazném stanovisku hodnotí, zda je předložený záměr přípustný či nepřípustný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací (Zásady územního rozvoje Libereckého kraje, územní plán, regulační plán) a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování (§ 18 a 19 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

2. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Požádat může kdokoliv. V případě zastupování je nutné doložit plnou moc. Závazné stanovisko bude vydáno pouze žadateli nebo jeho zástupci.

3. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Je nutné požádat písemně a je možné použít příslušný formulář, který je dostupný na konci článku.

K žádosti je nutné předložit dokumentaci, podle které bude stavební úřad vydávat příslušné rozhodnutí nebo souhlas (např. dokumentace pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby).

4. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Liberec, odbor územního plánování.

5. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Magistrát města Liberec, odbor územního plánování, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 (budova Radnice) 3. patro, kancelář č. 302, 303, 304 nebo č. 308 podle referenta, kterému bylo přiděleno řešené území a v úřední hodiny (po a st 8:00–17:00 bez nutnosti předchozí domluvy, út a čt 8:00–16:00, pá 8:00–12:00 po předchozí dohodě). Rozdělení území je znázorněno v mapě zde. Tuto životní situaci je žádoucí řešit v okamžiku, kdy žadatel při konzultaci na stavebním úřadě obdrží informaci, že Úřad územního plánování je dotčeným orgánem, který bude vydávat závazné stanovisko k záměru.

6. Jaké doklady je nutné mít s sebou

K podání žádosti nejsou nutné žádné doklady.

7. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Žádost o závazné stanovisko orgánu územního plánování není zpoplatněna.

8. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta pro vyřízení je do 30 dnů ode dne doručení žádosti. V případě, že žádost bude trpět vadami, bude žadatel do 30 dnů ode dne podání vyzván k jejich odstranění. Od doručení odstraněných vad se začne počítat nová 30denní lhůta.

9. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Žádní nejsou.

10. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

V případě, že žádost bude podaná bezchybně včetně příslušných příloh (většinou projektová dokumentace), nejsou vyžadovány žádné další činnosti. V opačném případě bude žadatel vyzván k doplnění chybějících údajů nebo příloh. Nedoplnění žádosti v termínu stanoveném ve výzvě bude znamenat ukončení jejího vyřizování. Žadatel o tom bude informován. Informaci obdrží i místně příslušný stavební úřad.

11. Elektronická služba, kterou lze využít

Podání lze učinit prostřednictvím:

12. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  • Zákon č. 283/2021 Sb., Stavební zákon
  • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

13. Jaké jsou související předpisy

Základní prováděcí předpisy – vyhlášky:

  • Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
  • Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

14. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání

Závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu samostatně odvolat. Odvolat se lze až po vydání územního rozhodnutí, které vydá místně příslušný stavební úřad. Odvolat se může pouze účastník řízení a prostřednictvím stavebního úřadu. Ten jej předá odvolacímu orgánu, kterým je místně příslušný krajský úřad.

Přezkum

V rámci přezkumného řízení se na rozdíl od odvolání posuzuje pouze nezákonnost vydaného závazného stanoviska. Nelze napadnout jeho obsahovou stránku, tak jako je to možné u odvolání. Na zahájení přezkumného řízení není právní nárok. Dotčené osoby tudíž mohou podat podnět a je pouze na nadřízeném orgánu, zda se rozhodne přezkumné řízení zahájit či nikoliv. Pokud se nadřízený orgán rozhodne závazné stanovisko přezkoumat, pak buď závazné stanovisko zruší či změní (pokud dospěje k závěru, že závazné stanovisko bylo vydáno v rozporu s právními předpisy), nebo přezkumné řízení zastaví.

15. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Žádné se neuplatňují.

16. Nejčastější dotazy

-

17. Další informace

V případě, že žadatel bude vyzván k odstranění vad v podané žádosti, lze odstraněné vady podat na formuláři nazvaném „doplnění žádosti o závazné stanovisko orgánu územního plánování“.

18. Související životní situace a návody, jak je řešit

-

19. Kontakty

Za správnost návodu odpovídá útvar:

  • Odbor územního plánování, oddělení úřadu územního plánování

Kontaktní osoba:

Popis byl naposledy aktualizován:

  • 18. 1. 2024

20. Jaké jsou potřebné formuláře

Stavební zákon (zákon č. 183/2006 Sb.) ani jeho související prováděcí vyhlášky nestanovily žádný konkrétní formulář. Je ale možné použít formulář v příloze.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...