Potřebuji vyřídit

Občanský průkaz

1. Základní informace k životní situaci

Občanský průkaz se vydává občanům ve věku do 15 let s dobou platnosti na 5 let, občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let a občanům od 70 let s dobou platnosti na 35 let. Dobu platnosti nelze prodloužit. Občanský průkaz je dle zákona vyhotoven do 30 dnů, popř. do 5 pracovních dnů nebo do 24 hodin ode dne podání žádosti. Občanský průkaz je povinen mít občan, který dovršil věk 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Na základě žádosti mohou mít občanský průkaz také občané mladší 15 let a občané bez trvalého pobytu na území České republiky.

2. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

 • státní občan České republiky,
 • za občana ml. 15 let žádá jeho zákonný zástupce

3. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

K vydání nového občanského průkazu je nutné předložit:

 • stávající občanský průkaz
 • jedná-li se o vydání prvního občanského průkazu, je nutné předložit také rodný list (originál),
 • u osoby ml. 15 let rodný list (originál),
 • v případě ztráty – rodný list (originál), jiný doklad s fotografií
 • případně další doklady, osvědčující skutečnosti zapisované do občanského průkazu, v případě důvodných pochybností může být vyžadován ještě doklad o státním občanství (platný cestovní pas nebo osvědčení o státním občanství, který vystaví matrika příslušného krajského úřadu). Na tuto skutečnost bude případně žadatel upozorněn při podání žádosti o občanský průkaz – na místě, po posouzení dokladů.

Občan, který nemá trvalý pobyt na území České republiky, je povinen vždy prokázat státní občanství České republiky dokladem o státním občanství.

Biometrické údaje (fotografie + otisky prstů) se pořizují přímo na příslušném pracovišti.

Platnost OP:

 • 5 let – občan mladší 15 let
 • 10 let – občan starší 15 let
 • 35 let – občan starší 70 let

Za občana mladšího 15 let žádá jeho zákonný zástupce, který také vyhotovený občansky průkaz musí vyzvednout. V ostatních případech vyzvedává vyhotovený dokad vždy držitel dokladu po předložení dokladu totožnosti.

4. Na které instituci životní situaci řešit

Žádost o vydání občanského průkazu je možné podat na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností v ČR. V případě občanského průkazu ve zkrácené lhůtě i na Ministerstvu vnitra ČR.

5. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Magistrát města Liberec, odbor správní a živnostenský, oddělení správních činností, nám. Dr. E. Beneše 183/22, 460 59 Liberec 1 (budova nového magistrátu), přepážková pracoviště č. 15, 16, 18–21, tel.: 485 243 718, 485 243 717, v úředních hodinách magistrátu.

6. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žadatel je povinen předložit:

 • občanský průkaz
 • v případě prvního občanského průkazu rodný list – originál nebo platný cestovní pas
 • u osoby ml. 15 let rodný list (originál)
 •  vzniknou-li důvodné pochybnosti, může vyžadovat MML další doklady např. osvědčení o státním občanství, rozsudek o rozvodu apod. 

7. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Vydání nového občanského průkazu je bez poplatku s následujícími výjimkami:

 • do 5 pracovních dnů – 500 Kč/dítě do 15 let – 300 Kč
 • 24 hodin – 1 000 Kč/dítě do 15 let – 500 Kč
 • za občanský průkaz s platností 2 měsíce (po nabytí státního občanství) – 200 Kč
 • za ztracený, odcizený, poškozený nebo zničený průkaz – 200 Kč
 • občanu mladšímu 15 let – 100 Kč
 • občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na území České republiky – 200 Kč
 • na vlastní žádost – 200 Kč
 • převzetí občanského průkazu u jiného úřadu než byla žádost o občanský průkaz podána – 100 Kč.

Správní poplatky je možné hradit v hotovosti nebo platební kartou.

8. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Občanský průkaz je vyřízen do 30 dnů, popř. do 5 pracovních dnů nebo do 24 hodin ode dne podání žádosti.

9. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Za občana mladšího 15 let žádost podává zákonný zástupce, poručník, opatrovník, pěstoun, osoba, které byl svěřen mladší 15 let do péče a další, jejichž oprávnění k zastupování bylo svěřeno soudem.

10. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Občan je povinen ohlásit neprodleně příslušnému úřadu poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo zneužití občanského průkazu. V případě odcizení nebo ztráty je možné ohlásit tuto skutečnost i policii.

11. Elektronická služba, kterou lze využít

Žádost o občanský průkaz není možné podat bez osobní účasti žadatele.

Elektronicky lze ohlásit pouze ztrátu občanského průkazu a to odesláním ohlášení ztráty:

12. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, v platném znění,
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

13. Jaké jsou související předpisy

 • vyhláška č. 281/2021 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, v platném znění,
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

14. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky spojené s vydáním občanského průkazu nejsou stanoveny.

15. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 • za ztrátu, odcizení, poškození, zničení nebo zneužití občanského průkazu je možné uložit pokutu až do výše 10 000 Kč,
 • stejnou pokutu lze uložit i za to, že občan neprodleně neohlásí poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo zneužití občanského průkazu příslušnému úřadu,
 • pokutu až do výše 15 000 Kč lze uložit v případě, že není požádáno o nový občanský průkaz po dovršení 15 let.

16. Nejčastější dotazy

Je mi 15 let a žádám o první občanský průkaz, co budu potřebovat s sebou?

 • Při žádosti o první občanský průkaz je nutné předložit vždy originál nebo ověřenou kopii rodného listu. Žadatel, kterému již bylo 15 let, může podat žádost sám, do 15 let je nutný souhlas zákonného zástupce.

Můžu podat žádost kdekoliv, nebo pouze v místě trvalého pobytu?

 • Občan může požádat u kteréhokoliv obecního úřadu s rozšířenou působností bez ohledu na svoje trvalé bydliště. Dále prostřednictvím Ministerstva vnitra České republiky v případě vydávání osobních dokladů ve zkrácených lhůtách.

Končí mi platnost občanského průkazu, co budu potřebovat pro nový?

 • Přijdete se stávajícím občanským průkazem, kterému končí platnost (nebo již skončila). Zde s Vámi elektronicky vyplní žádost, kterou podepíšete. Fotografie je rovněž pořízena elektronicky při podání žádosti.

Bude mi končit platnost občanského průkazu, kdy nejdřív můžu žádat o nový a kolik to stojí?

 • Výměna občanského průkazu je ve lhůtě do šesti měsíců před koncem platnosti bezplatná.

Ztratil/a jsem nebo mi byl odcizen občanský průkaz, co je potřeba udělat?

 • Ztrátu nebo odcizení je třeba neprodleně nahlásit na kterémkoliv úřadě s rozšířenou působností, popřípadě na policii. Po nahlášení ztráty či odcizení se občanský průkaz stává neplatným, i když ho následně naleznete! Takovýto doklad je nutné, jako neplatný, odevzdat úřadům.
 • V zahraničí je třeba ztrátu nebo odcizení občanského průkazu neprodleně nahlásit na našem zastupitelském úřadě. Zde Vám v případě potřeby vystaví náhradní cestovní doklad pro návrat do ČR.

Co musím předložit k žádosti, když jsem ztratil/a občanský průkaz?

 • Při podání žádosti o nový občanský průkaz za ztracený nebo odcizený je třeba předložit originál rodného listu nebo platný cestovní pas, řidičský průkaz popř. jinou veřejnou listinu. Správní poplatek za vydání občanského průkazu z důvodu ztráty nebo odcizení je 200 Kč ve standardní lhůtě do 30 dnů.

Žil/a jsem dlouhodobě v zahraničí. Co budu potřebovat pro nový občanský průkaz?

 • I občan s dlouhodobým pobytem mimo Českou republiku má ze zákona povinnost mít platný občanský průkaz, jestliže neukončil pobyt na území České republiky. Při podání žádosti o nový občanský průkaz předložíte původní občanský průkaz nebo cestovní pas či originál rodného listu, popř. doklad o rodinném stavu nebo osvědčení o státním občanství.

Můžu si vyhotovený občanský průkaz převzít na jiném úřadě?

 • Převzít si občanský průkaz můžete na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností, pokud ho uvedete do žádosti. Volba jiného výdejového úřadu je zpoplatněna správním poplatkem 100 Kč.

K čemu slouží čip v občanském průkazu?

 • Od 1. 7. 2018 se vydávají všechny občanské průkazy s elektronickým čipem. Tomu se říká eObčanka, a když si čip aktivujete, můžete s ní online prokázat svoji totožnost a můžete si na ni uložit svoje kvalifikované podpisové a autentizační certifikáty. Pro online používání eObčanky budete potřebovat do počítače aplikaci, kterou si můžete stáhnout na stránkách https://info.identitaobcana.cz/eop/ a čtečku čipových karet. 

K čemu nejlépe využít eOBČANKU?

 • K přihlášení na Portál občana, což je brána k online službám veřejné správy. Na Portálu občana máte vlastní účet. Ke svému účtu máte přístup jen vy. Přes svůj účet na Portálu občana si můžete zažádat o online služby veřejné správy nebo třeba spravovat svoje doklady. Pokud máte připojenou datovou schránku, můžete elektronicky komunikovat s úřady a pokud jste přihlášeni pomocí eidentity, můžete i přecházet bez dalšího přihlášení na jiné portály veřejné správy.
  Místo chození na úřady si můžete některé služby vyřídit online kdykoli a odkudkoli. Ušetříte čas i peníze, protože některé služby jsou přes Portál občana levnější nebo dokonce zdarma.

17. Další informace

 • Od 1. 1. 2012 se do občanského průkazu nezapisují údaje o manželech a partnerech, údaje o dětech, údaje o rodném příjmení, údaje o omezení svéprávnosti, o opatrovníkovi a zákazu pobytu. Od stejného data je možné zvolit si, zda bude v novém dokladu uveden rodinný stav. 
 • Od 2. 8. 2021 se nezapisují  do občanského průkazu tituly.

18. Související životní situace a návody, jak je řešit

19. Kontakty

Za správnost návodu odpovídá útvar:

 • Oddělení správních činností — SPSC

Kontaktní osoba:

Popis byl naposledy aktualizován

 • 2. 11. 2022

20. Jaké jsou potřebné formuláře

Pro vyhotovení občanského průkazu se formulář nevyplňuje – žádost je pořízena elektronicky na přepážce včetně biometrických údajů (fotografie + otisky prstů).

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...