Potřebuji vyřídit

Odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF), stavební nebo obdobná činnost na ZPF

1.    Základní informace k životní situaci

Většina staveb, plánovaných na ZPF (zahrada, orná půda, trvalý travní porost, viz nejčastější otázky) je podmíněna souhlasem s odnětím půdy ze ZPF.

2.    Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

 • Žadatelem může být vlastník pozemku
 • Vlastník pozemku může být zastoupen na základě plné moci
 • Pokud je vlastníků víc, musí mít žadatel vyjádření všech vlastníků pozemku, příp. je vhodné podat žádost společně
 • Žádat může i ten, v jehož zájmu bude odňato, ale musí mít vyjádření vlastníka (vlastníků) pozemku

3.    Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínky stanovuje zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu v pl. znění (především část V)

4.    Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, oddělení ochrany přírody.

5.    Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Osobně:

Na kontaktním místě odboru životního prostředí (kancelář č. 331) v budově Nového magistrátu (nám. Dr. E. Beneše 183/22, Liberec 1) se službu konajícím pracovníkem v úřední době odboru (pondělí a středa, 8:00-17:00)

Písemně:

Prostřednictvím pošty, případně podáním na podatelně úřadu v budově historické radnice (nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1)

Úplné informace o úřední době magistrátu jsou uvedeny na této stránce: https://www.liberec.cz/uredni-doba-magistratu/. Celý odbor životního prostředí, včetně kontaktního místa, je nepřepážkovým pracovištěm.

6.    Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • Údaje z katastru nemovitostí o pozemcích, jichž se navrhované odnětí týká
 • Kopie katastrální mapy se zákresem navrhovaného odnětí
 • Pokud je více vlastníků pozemku – vyjádření vlastníků
 • Výpočet odvodu za odnětí ze ZPF – (stavby které nepodléhají odvodu – viz nejčastější dotazy)
 • Pokud chcete odnímat půdu ze ZPF dočasně – plán rekultivace
 • Výsledky pedologického průzkumu (u drobnějších staveb (typu rodinný dům - postačí údaje z hydrogeologického průzkumu, nebo radonového průzkumu)
 • Údaje o odvodnění a závlahách – vyplňuje se v žádosti
 • Údaje o protierozních opatřeních – vyplňuje se v žádosti
 • Zákres hranice bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) s vyznačením tříd ochrany (týká se těch pozemků, kde je dvě a více BPEJ na pozemku) naleznete na geoPORTÁLU Libereckého kraje, ve vrstvách „Ochrana přírody LK – Půdy“ a „Katastr nemovitostí – Katastrální mapa (WMS ČÚZK)“.

7.    Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Podání ani vyřízení žádosti nejsou zpoplatněny, pokud odnětí půdy ze ZPF podléhá odvodu, jsou odvody předepisovány po zahájení realizace záměru v samostatném správním řízení.

8.    Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 • 30 dní
 • složitější případy 60 dní.

9.    Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Vlastník, popřípadě spoluvlastníci pozemku.

10.      Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

V rámci vyřizování žádosti o povolení odnětí žádné.

Další požadavky se vztahují až na provádění prací na ZPF – uvedeno v podmínkách souhlasu s odnětím.

Stavebník je povinen doručit správnímu orgánu:

 • kopii pravomocného rozhodnutí stavebního úřadu (nebo jiného povolovacího aktu)
 • písemně oznámit zahájení realizace záměru.

11.      Elektronická služba, kterou lze využít

Podání lze učinit prostřednictvím:

 • datové schránky: ID 7c6by6u,
 • el. podatelny (nutný el. podpis): posta@magistrat.liberec.cz.

12.      Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • zákon č. 334/1992 Sb. zákon o ochraně ZPF
 • vyhláška č. 48/2011 Sb. o stanovení tříd ochrany
 • vyhláška č. 153/2016 Sb. o stanovení podrobnosti ochrany kvality zemědělské půdy a o změně vyhlášky č. 13/1994 Sb. kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF
 • vyhláška č. 271/2019 Sb. kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF
 • vyhláška č. 240/2021 Sb. o ochraně ZPF před erozí

13.      Jaké jsou související předpisy

Stavební zákon

14.      Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 • Proti souhlasu s odnětím půdy, který je vydáván závazným stanoviskem se nelze odvolat. Odvolání je možné směřovat proti rozhodnutí, které bude na základě souhlasu s odnětím ze ZPF vydáno. Odvolání může být směřováno k podmínkám rozhodnutí týkající se odnětí ze ZPF. Odvolání se podává příslušnému stavebnímu úřadu.
 • Proti souhlasu s odnětím půdy, který je vydáván rozhodnutím, je možné se odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení.

15.      Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 • u právnických osob – do 10.000.000 Kč
 • fyzických osob – do 1.000.000 Kč

16.      Nejčastější dotazy

Potřebuji odnětí ze ZPF?

K odnětí půdy ze ZPF pro nezemědělské účely je třeba souhlasu orgánu ochrany ZPF, kromě případů uvedených v § 9 odst. 2 zákona:

v zastavěném území pro:

 • stavbu včetně souvisejících zastavěných ploch o výměře do 25 m2, nebo
 • veřejně prospěšnou stavbu umísťovanou v proluce o velikosti do 0,5 ha,

pro umístění:

 • signálů, stabilizačních kamenů a jiných značek pro geodetické účely, vstupních šachet podzemního vedení a stožárů nadzemních vedení, mobilních sítí, pokud v jednotlivých případech nejde o plochu větší než 30 m2,
 • přečerpávacích stanic, vrtů, studní a stanic nadzemního nebo podzemního vedení a větrných jam, pokud v jednotlivých případech nejde o plochu větší než 55 m2, nebo
 • záměrů na nezastavěné části zastavěného stavebního pozemku,
 • pro obnovu přirozených a přírodě blízkých koryt vodních toků, nebo
 • k nezemědělským účelům po dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního stavu, je-li termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy nejméně 15 dní předem písemně oznámen orgánu ochrany zemědělského půdního fondu uvedenému v § 15,
 • uložení tuhých statkových hnojiv na zemědělské půdě před jejich použitím
 • pro registrovaný významný krajinný prvek

Potřebuji odnětí ze ZPF pro terénní úpravy?

 • Ano, pokud mají být realizovány na pozemcích, které jsou součástí ZPF.

Kdy nepotřebuji k žádosti o odnětí ze ZPF přiložit i výpočet odvodů?

Výpočet odvodů není třeba v případech uvedených v § 11a zákona o ochraně  ZPF:

 • stavby drah včetně jejich součástí 34), je-li stavebníkem a následně vlastníkem stát,
 • stavby dálnic, silnic a místních komunikací 35), včetně jejich součástí a příslušenství,
 • stavby zemědělské prvovýroby uskutečňované evidovaným zemědělským podnikatelem podle zákona o zemědělství,
 • výstavbu účelových komunikací sloužících k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků,
 • stavby a zařízení protierozní ochrany,
 • stavby čistíren odpadních vod,
 • změnu druhu pozemku na druh pozemku ostatní plocha se způsobem využití zeleň, bude-li dotčený pozemek veřejným prostranstvím,
 • zalesnění na pozemcích ve IV. a V. třídě ochrany,
 • stavby ve veřejném zájmu, jejichž hlavním účelem je ochrana před povodněmi,
 • cyklistické stezky nebo jejich části, budované v souladu s platnými zásadami územního rozvoje nebo s platným územním plánem, nebo
 • zajištění zájmů ochrany přírody a krajiny převedením pozemku na druh pozemku
 • ostatní plocha se způsobem využití neplodná půda nebo zamokřená plocha, nebo
 • vodní plocha se způsobem využití zamokřená plocha nebo rybník, nebo
 • registrovaný významný krajinný prvek nebo přechodně chráněnou plochu změnou souhlasu podle § 10 odst. 2,
 • změnu druhu pozemku na druh pozemku lesní pozemek se způsobem využití pozemek určený k plnění funkcí lesa, s výjimkou půdy v I. a II. třídě ochrany,
 • vodní nádrže, retenční nádrže a rybníky
 • stavby k vodohospodářským melioracím, zavlažování a odvodňování pozemků,
 • realizace prvků schválených plánů společných zařízení v souvislosti s opatřeními uvedenými pod písmeny d), e) a i) a opatřeními pro ochranu a tvorbu životního prostředí.

Které stavby se nepovažují za stavby zemědělské prvovýroby?

 • Za stavby zemědělské prvovýroby se nepovažují stavby obsahující obytné místnosti, stavby pro zpracování a prodej zemědělské produkce a stavby vázané na chov zvířat, které slouží jiným účelům, například dostihová dráha nebo výcviková hala.

Kdy budu platit odvody?

 • Odvody se stanovují v samostatném řízení a to po zahájení realizace stavby, kterou má stavebník povinnost správnímu orgánu oznámit, současně s doložením pravomocného územního rozhodnutí, nebo jiného povolení stavebního úřadu.

17.      Další informace

18.      Související životní situace a návody, jak je řešit

19.      Kontakty

Za správnost návodu odpovídá útvar:

 • Odbor životního prostředí

Kontaktní osoba

 • Kontaktní místo odboru životního prostředí, 3. patro Nový magistrát, kanc. č. 331, tel: 485 244 899

Popis byl naposledy aktualizován

 • 29.7.2022

20.      Jaké jsou potřebné formuláře

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...