Potřebuji vyřídit

Kácení dřevin v památkově plošně chráněných územích nebo v blízkosti kulturní památky

1.    Základní informace k životní situaci

 • K záměru kácení dřevin v zahradách, které jsou součástí kulturní památky, a na veřejných prostranstvích v památkově plošně chráněných územích je třeba si předem vyžádat závazné stanovisko správního orgánu státní památkové péče.

Památkově plošně chráněná území ve správním obvodu Liberce:

 • Městská památková zóna Liberec,
 • Městská památková zóna Český Dub,
 • Městská památková zóna Jablonné v Podještědí,
 • Městská památková zóna Hodkovice nad Mohelkou,
 • Městská památková zóna Hrádek nad Nisou,
 • Vesnická památková zóna Kryštofovo Údolí,
 • Krajinná památková zóna Lembersko,
 • Ochranné pásmo nemovité kulturní památky Grabštejn.

Před podáním žádosti na Magistrát města Liberec doporučujeme konzultovat zamýšlené práce s odborným pracovníkem Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Liberci.

Požadované dokumenty:

 • žádost o závazné stanovisko,
 • výpis z katastru nemovitostí,
 • dokumentace zamýšlených prací.
 • a případně:
 • plná moc k zastupování vlastníka,
 • výpis z Obchodního rejstříku.

2.    Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Vlastník (správce, uživatel) pozemku nebo jeho oprávněný zástupce na základě předložené plné moci.

3.    Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Na podatelnu Magistrátu města Liberec je nutné doručit:

 • Žádost o vydání závazného stanoviska (vyplněný formulář žádosti o závazné stanovisko),
 • kopie výpisu z katastru nemovitostí nebo nahlížení do katastru nemovitostí z veřejně přístupného zdroje (http://nahlizenidokn.cuzk.cz) - nesmí být starší šesti měsíců,
 • plná moc s přesným uvedením rozsahu zmocnění od vlastníka nebo vlastníků, jsou-li zastupováni s uvedením plného jména, data narození a adresy trvalého pobytu pověřené osoby,
 • není-li vlastník fyzickou osobou, je nutno doložit platný výpis z Obchodního rejstříku, žádost musí být podepsána oprávněnou osobou uvedenou na tomto výpise,
 • popis zamýšleného zásahu, zákres dřevin ve vztahu k budovám a hranicím pozemků,
 • barevná fotodokumentace stavu před zamýšleným zásahem.

Před podáním žádosti na Magistrát města Liberec doporučujeme konzultovat zamýšlené práce s odborným pracovníkem Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Liberci.

4.    Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, oddělení památkové péče.

5.    Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Osobně:

Na kontaktním místě odboru životního prostředí (kancelář č. 331) v budově Nového magistrátu (nám. Dr. E. Beneše 183/22, Liberec 1) se službu konajícím pracovníkem v úřední době odboru (pondělí a středa, 8:00-17:00)

Písemně:

Prostřednictvím pošty, případně podáním na podatelně úřadu v budově historické radnice (nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1)

Úplné informace o úřední době magistrátu jsou uvedeny na této stránce: https://www.liberec.cz/uredni-doba-magistratu/. Celý odbor životního prostředí, včetně kontaktního místa, je nepřepážkovým pracovištěm.

6.    Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • výpis z katastru nemovitostí,
 • dokumentace zamýšlených prací

případně:

 • plná moc k zastupování vlastníka,
 • výpis z Obchodního rejstříku.

7.    Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Úkony spojené s kácením dřevin v památkově plošně chráněných územích nebo v blízkosti kulturní památky nejsou zpoplatněny.

8.    Jaké jsou lhůty pro vyřízení

V jednoduchých případech rozhodne správní orgán bezodkladně. V ostatních případech rozhodne do 60 dnů od zahájení řízení, tj. podání žádosti.

9.    Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci vydává k věci písemné vyjádření.

10.      Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou požadovány.

11.      Elektronická služba, kterou lze využít

Podání lze učinit prostřednictvím:

12.      Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů (památkový zákon).

13.      Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění doplňujících předpisů.

14.      Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení Krajskému úřadu Libereckého kraje podáním učiněným u Magistrátu města Liberec, odboru životního prostředí, oddělení památkové péče.

15.      Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Provádění úpravy dřevin v památkově plošně chráněných územích nebo v blízkosti kulturní památky bez závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo nedodržení podmínky určené v tomto závazném stanovisku je přestupkem, za který lze dle § 35 a 39 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů uložit pokutu do 2 000 000 Kč.

16.      Nejčastější dotazy

17.      Další informace

18.      Související životní situace a návody, jak je řešit

19.      Kontakty

Za správnost návodu odpovídá útvar:

 • Odbor životního prostředí

Kontaktní osoba

 • Kontaktní místo odboru životního prostředí, tel: 485 244 899, Nový magistrát, 3. patro, kancelář 331

Popis byl naposledy aktualizován

 • 29. 7. 2022

20.      Jaké jsou potřebné formuláře

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...