Potřebuji vyřídit

Použití znaku nebo loga města při propagaci kulturní, společenské nebo sportovní akce

1.    Základní informace k životní situaci

 • Znak města je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) chráněn před použitím třetích osob. Dle § 34a, odst. 3 mohou znak města volně používat obce a města, jimž byl znak udělen a jimi zřízené a založené organizační složky či právnické osoby. Ostatní musejí mít pro použití svolení města (obce). V Liberci je toto svolení vydáváno podle interních směrnic radou města.
 • Svolení k použití loga města vydává vedoucí odboru Kancelář primátora na základě doručené žádosti.
 • Na podatelnu Magistrátu města Liberec je nutné doručit elektronicky nebo poštou vyplněnou a podepsanou žádost (na koci článku).

2.    Kdo je oprávněn v této věci jednat (podepsat žádost apod.)

Fyzická nebo právnická osoba.

3.    Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Vyplnění žádosti o použití znaku nebo loga města, přiložení všech v žádosti uvedených příloh a odeslání elektronicky nebo poštou na adresu odboru Kancelář primátora:

 • Magistrát města Liberec
 • odbor Kancelář primátora
 • nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1

4.    Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Liberec, odbor Kancelář primátora.

5.    Kde, s kým a kdy situaci řešit

 • Prostřednictvím žádosti o použití znaku/loga města, doručené na Magistrát města Liberec elektronicky, poštou nebo osobně.
 • Žádost je třeba dodat v dostatečném předstihu před plánovaným použitím.

6.    Jaké doklady je nutné mít s sebou

K žádosti je třeba vždy přiložit grafický návrh použití znaku města, maketu či vzorek předmětu použití. Další přílohy jsou:

V případě, že je žadatelem fyzická osoba, je třeba doložit:    

 • Kopii živnostenského oprávnění v případě, že se jedná o podnikající fyzickou osobu.
 • Čestné prohlášení o nekomerčním využití nebo návrh na vypořádání v případě komerčního využití znaku města.

V případě, že je žadatelem právnická osoba, je třeba doložit:

 • Kopii živnostenského oprávnění nebo výpisu z obchodního rejstříku či jiné identifikační listiny.
 • Čestné prohlášení o nekomerčním využití nebo návrh na vypořádání v případě komerčního využití znaku města.
 • Zmocnění fyzické osoby k jednání na účet právnické osoby, pokud takové zmocnění nevyplývá z výše uvedených dokumentů.

7.    Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Projednání žádosti i vydání povolení či zamítnutí žádosti je bez poplatku.

8.    Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Svolení k použití znaku města uděluje rada města, a ta se ke svému jednání schází zpravidla jednou za dva týdny. Na základě pověření rady města, které je vždy součástí usnesení, vydává písemné svolení k použití znaku města vedoucí odboru Kancelář primátora neprodleně. Lhůta k vyřízení žádost o použití loga města není taxativně stanovena, žádosti jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu vedoucím odboru Kancelář primátora.

9.    Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Žádní další účastníci nejsou definováni.

10.      Jaké další činnosti jsou po žadateli považovány

Žádné další úkony nejsou definovány.

11. Elektronická služba, kterou lze využít

Podání žádosti lze učinit prostřednictvím:

12. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (v platném znění).

13.      Jaké jsou související předpisy

Interní směrnice vydaná radou města.

14.      Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Nejsou stanoveny.

15.      Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Použití znaku města bez předchozího souhlasu radou města bude řešeno podle příslušných právních předpisů.

16.      Nejčastější dotazy

Mohu znak použít bez souhlasu?

 • Ne, třetí osoby mohou znak používat pouze se souhlasem města.

Kde získám aktuální podobu znaku?

 • Poskytuje odbor Kancelář primátora.

17.      Další informace

18.      Související životní situace a návody, jak je řešit

19.      Kontakty

Za správnost návodu odpovídá útvar:

 • odbor Kancelář primátora

Kontaktní osoba:

Popis byl naposledy aktualizován

 • 09. 02. 2022

20.      Jaké jsou potřebné formuláře

Formuláře

Žádost o povolení použití loga města
Žádost o povolení použití znaku města

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...