Potřebuji vyřídit

Vydání parkovací karty

1. Základní informace k životní situaci

Parkovací karty jsou vydávány v souladu s nařízením města Liberec č. o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Liberci, kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace užít za cenu sjednanou k stání motorových vozidel, schváleným radou města dne 14. 7. 2020, a na základě „Všeobecných podmínek pro vydání parkovacích karet ve statutárním městě Liberec“. Počátek a konec platnosti parkovací karty je stanoven datem uvedeným na kartě. Parkovací karty se vydávají pro zónu RAL. 

2. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

O parkovací kartu může požádat:

 • Osoba s trvalým nebo faktickým pobytem v lokalitě (rezident) 
 • Vlastník nemovitosti v lokalitě (fyzická osoba)  
 • Osoba se sídlem nebo provozovnou v lokalitě (abonent) 
 • Osoba předávající parkovací stání do vlastnictví města
 • Ekologicky šetrná vozidla
 • Carsharing - Vlastník nebo provozovatel vozidla

3. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žadatel musí splňovat tyto podmínky: 

žadatel – fyzická osoba musí:  

 • mít místo trvalého pobytu v zóně rezidentního/abonentního parkování v rámci ZRS, nebo 
 • mít faktické bydliště v zóně rezidentního/abonentního parkování v rámci ZRS, nebo  
 • být vlastníkem nemovitosti v příslušné zóně rezidentního/abonentního parkování v ZRS  

žadatel musí mít právní vztah k vozidlu, pro které je karta vystavována, to znamená:  

 • žadatel je provozovatelem/vlastníkem vozidla ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, nebo 
 • žadatel má vozidlo dlouhodobě (nejméně na dobu platnosti vystavené parkovací karty) zapůjčeno (nutno doložit smlouvou či čestným prohlášením majitele vozidla o jeho zapůjčení), nebo  
 • žadatel je zaměstnancem a má vozidlo svěřeno do soukromého užívaní zaměstnavatelem na základě pracovní smlouvy nebo smlouvy o užívání služebního vozidla k soukromým účelům (nutno doložit smlouvou či čestným prohlášením majitele vozidla o jeho zapůjčení).  

4. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Liberec

5. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Prodejní místa: 

 • Městská policie Liberec – 1. Máje 108/48, Liberec 460 02 (budova Uran) 
 • Statutární město Liberec – Jablonecká 41/27, Liberec 460 01 (Liebiegova vila) 

6. Jaké doklady je nutné mít s sebou

k výdeji parkovací karty se předkládá:  

doklad o bydlišti v ZRS (originál):  

 • platný občanský průkaz (OP) s uvedením trvalého pobytu v příslušné ZRS (občané České republiky), cizí státní příslušníci žijící v České republice - platný občanský průkaz (ID card) nebo cestovní pas a průkaz o povolení k pobytu, 

    nebo 

 • platný občanský průkaz (OP) + nájemní smlouvu či čestné prohlášení majitele nemovitosti, že žadatel dlouhodobě bydlí v dané nemovitosti, 

    nebo  

 • platný občanský průkaz (OP) + doložení vlastnického práva k nemovitosti 

doklad o právním vztahu k vozidlu (originál):  

žadatel je provozovatelem/vlastníkem vozidla: 

 • TP, kde je žadatel uveden jako vlastník vozidla nebo pokud lze potřebné údaje ověřit z ORV údaj, zda je vlastník shodný s provozovatelem vozidla, postačuje tento doklad. Kartu lze vydat i žadateli, který má již změněný trvalý pobyt (dle občanského průkazu nebo dle ustřiženého občanského průkazu s Potvrzením o změně trvalého pobytu), ale dosud nemá tuto změnu uvedenou v technickém průkazu. Tato výjimka platí jen dočasně a jen při vydání první parkovací karty,  
 • v případě, kdy je vozidlo registrováno v zahraničí: TP nebo ORV (nebo doklad obdobného charakteru vydávaný cizím státem), z kterého musí být patrný vlastník vozidla, případně jeho provozovatel a registrační značka  

žadatel má vozidlo dlouhodobě zapůjčeno:  

 • smlouva (musí být v českém jazyce nebo přeložena do českého jazyka) či čestné prohlášení majitele vozidla o jeho zapůjčení  

vozidlo je svěřeno k užívání zaměstnanci zaměstnavatelem: 

 • smlouva o užívání služebního vozidla k soukromým účelům (musí být v českém jazyce nebo přeložena do českého jazyka) či čestné prohlášení majitele vozidla o jeho zapůjčení 

7. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Ceník rezidentního a abonentního stání:  

Osoba s trvalým nebo faktickým pobytem v lokalitě (rezident):

 • za 1. vozidlo 600 Kč na ¼ roku 
 • za 1. vozidlo 2 000 Kč na rok
 • za 2. vozidlo 6 000 Kč na rok
 • za 3. a další 12 000 Kč na rok 

Vlastník nemovitosti v lokalitě (fyzická osoba):

 • za 1. vozidlo 4 000 Kč na rok
 • za 2. vozidlo 6 000 Kč na rok 
 • za 3. a další 8 000 Kč na rok 

Osoba se sídlem nebo provozovnou v lokalitě (abonent): 

 • za vozidlo 12 000 Kč za rok  

Smíšený režim 

Osoba s trvalým nebo faktickým pobytem v lokalitě (rezident):

 • za vozidlo 2 000 Kč na rok 

Vlastník nemovitosti v lokalitě (fyzická osoba): 

 • za vozidlo 4 000 Kč na rok 

Osoba se sídlem nebo provozovnou v lokalitě (abonent): 

 • za vozidlo 12 000 Kč za rok 

Modrá zóna mimo centrum: 

 • za vozidlo 500 Kč na rok 

Investorská

Osoba předávající parkovací stání do vlastnictví města:

 • za vozidlo 500 Kč na rok

Ekologicky šetrná vozidla

Osoba s vozidlem s registrační značkou elektrického vozidla:

 • bezplatně

Carsharing

Vlastník nebo provozovatel vozidla:

 • bezplatně

Servisní karty 

Právnické a fyzické podnikající osoby zajišťující opravy a údržbu bytového a nebytového   fondu včetně infrastruktury města:

 • 12 000 Kč na rok 

Organizace, zajišťující na území města sociální služby:

 • bezplatně 

Služební vozidla ve vlastnictví města:

 • bezplatně 

Manipulační poplatek za vydání karty nebo duplikátu (poškození, ztráta, odcizení):

 • 50 Kč 

Platby za parkovací karty lze uhradit hotově nebo platební kartou. Platba prostřednictvím faktury je možná jen v odůvodněných případech, kdy subjekty běžně nedisponují hotovostí  (např. státní správa, obchodní společnosti, a jiné) a pouze po předchozím souhlasu odboru správy veřejného majetku.

8. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Při splnění všech podmínek a v případě volné parkovací kapacity je žádost vyřízena ihned na místě.

9. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Občan si musí o PK požádat osobně. Žádný další účastník není potřeba. Pouze v případě zápůjčky motorového vozidla se musí majitel vozu dostavit společně s žadatelem, prokázat se OP a na místě vyplnit „Potvrzení o zápůjčce motorového vozidla“.

10. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Řádné důvody pro vystavení náhradní parkovací karty:  

 • ztráta PK - žadatel předkládá písemnou žádost s vysvětlením okolností ztráty PK, čestné prohlášení s uvedením pravdivých údajů o této události a občanský průkaz.  
 • odcizení PK – žadatel předkládá písemnou žádost s vysvětlením okolností odcizení PK, čestné prohlášení s uvedením pravdivých údajů o této události a občanský průkaz. V případě, že žadatel předloží při krádeži z řádně uzamčeného vozidla protokol o krádeži vystavený Policií České republiky, odpadá povinnost předložit písemnou žádost s vysvětlením okolností krádeže PK a čestné prohlášení s uvedením pravdivých údajů o této události.  
 • poškození PK - žadatel předkládá občanský průkaz a poškozenou PK (případně i její část). 

Řádné důvody pro bezplatnou výměnu PK vydané na registrační značku vozidla:   

 • výměna RZ - žadatel předkládá osvědčení o registraci vozidla (technický průkaz) uvádějící přidělení nové RZ, občanský průkaz a původní parkovací kartu,  
 • odcizení vozidla i s PK - žadatel předkládá protokol o krádeži vystavený Policií České republiky, TP nového vozu a občanský průkaz,  
 • změna lokality v průběhu platnosti PK. 

11. Elektronická služba, kterou lze využít

Žádost o parkovací kartu není možné podat bez osobní účasti žadatele.

12. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • „Všeobecné podmínky pro vydávání parkovacích karet“ (dále jen „podmínky“) byly schváleny radou města Liberce dne 14. 7. 2020, usnesením č. 682/2020 a jsou platné od 1. 8. 2020.
 • Podmínky upřesňují způsob a podmínky vydávání parkovacích karet pro parkování na místních komunikacích nebo jejich úsecích stanovených nařízením obce o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Liberci, vydaným v souladu s § 23 odst. 1 písm. a/ a c/ zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

13. Jaké jsou související předpisy

Parkovací karty jsou vydávány v souladu s nařízením města Liberec č. o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Liberci, kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace užít za cenu sjednanou k stání motorových vozidel, schváleným radou města dne 14. 7. 2020, a na základě těchto všeobecných podmínek. Počátek a konec platnosti parkovací karty je stanoven datem uvedeným na kartě. Parkovací karty se vydávají pro zónu RAL. 

14. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky spojené s vydáním parkovacích karet nejsou stanoveny.

15. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Ve všeobecných podmínkách pro vydávání parkovacích karet nejsou žádné sankce vymezeny.

16. Nejčastější dotazy

Je mi 18 let a více, jsem vlastník vozu, bydlím v centru města, co budu potřebovat s sebou?

 • Platný průkaz totožnosti – OP, malý technický průkaz a doklad o současném způsobu bydlení – nájemní smlouva v dané lokalitě, LV – vlastník nemovitosti.

Můžu podat žádost kdekoliv, nebo pouze v místě trvalého pobytu?

 • Občan může požádat o vydání PK i v případě, že na adrese, kde bydlí, nemá trvalé bydliště.

Končí mi platnost parkovací karty, co budu potřebovat pro novou?

 • Přijdete se stávající parkovací kartou, OP, v případě nájemního bydlení s prodloužením či dodatkem k nájemní smlouvě.

Bude mi končit platnost parkovací karty, kdy nejdřív můžu žádat o novou a kolik to stojí?

 • Výměna resp. prodloužení stávající PK je možná nejdříve 1 měsíc před koncem platnosti a cena je stejná na požadované období jako při zřízení PK.

Co musím předložit k žádosti, když jsem ztratil/a občanský průkaz?

 • Při podání žádosti je třeba mít platný OP.

17. Další informace

PK rezidentní a abonentní se přiděluje podle kapacitních možností lokalit a místa bydliště v zóně regulovaného stání. Kapacita lokality se vypočítává z celkové délky nebo plochy lokality a dle normy stanovené délky nebo šířky parkovacího stání pro motorové vozidlo. V případě, že je požadovaná lokalita zaplněna, může být nabídnuta lokalita jiná. PK je dokladem o zaplacení ceny za užívání komunikací pro stání 1 (jednoho) silničního motorového vozidla ve smyslu § 23 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a nařízení města Liberec č. 682/2020, kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace užít za cenu sjednanou k stání motorových vozidel.  

18. Související životní situace a návody, jak je řešit

19. Kontakty

Za správnost návodu odpovídá útvar:

 • Odbor správy veřejného majetku

Kontaktní osoba:

Popis byl naposledy aktualizován

 • 6. 1. 2023

20. Jaké jsou potřebné formuláře

Formuláře

F026 - Čestné prohlášení - parkovací karty
F027 - Žádost o vydání parkovací karty

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...