Potřebuji vyřídit

Další případy vyžadující povolení, vyjádření Vodoprávního úřadu

1. Základní informace k životní situaci

Mezi další případy, kdy je zákonem vyžadováno povolení, vyjádření apod. Vodoprávního úřadu patří například povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace (zubaři), při potřebě stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo vodního díla, při ohlášení udržovacích prací na vodních dílech, při obnovách vodních děl zničených živelní pohromou apod.

2. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žadatel (fyzická nebo právnická osoba) nebo zplnomocněný zástupce.

3. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Magistrátu města Liberec je nutné doručit:

 • vyplněnou příslušnou žádost (formulář),
 • doklady dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., Vyhláška o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu (seznam dokladů je rovněž přílohou příslušné žádosti)

4. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, oddělení Vodoprávní úřad.

5. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Osobně:

 • Na kontaktním místě odboru životního prostředí (kancelář č. 331) v budově Nového magistrátu (nám. Dr. E. Beneše 183/22, Liberec 1) se službu konajícím pracovníkem v úřední době odboru (pondělí a středa, 8:00-17:00)

Písemně:

 • Prostřednictvím pošty, případně podáním na podatelně úřadu v budově historické radnice (nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1)

Úplné informace o úřední době magistrátu jsou uvedeny na této stránce: https://www.liberec.cz/uredni-doba-magistratu/. Celý odbor životního prostředí, včetně kontaktního místa, je nepřepážkovým pracovištěm.

6. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • vyplněnou žádost,
 • doklady dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., Vyhláška o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu.

7. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Výše uvedené není podmíněno správním poplatkem.

8. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

30–90 dní ode dne podání žádosti.

9. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Okruh účastníků se stanovuje dle § 115 vodního zákona.

10. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Poskytnutí součinnosti při případném odstraňování vad podané žádosti.

11. Elektronická služba, kterou lze využít

Podání lze učinit prostřednictvím a s úřadem je možno komunikovat (mimo osobního jednání) prostřednictvím:

12. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • další související právní předpisy

13. Jaké jsou související předpisy

 • vyhláška Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., Vyhláška o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu.
 • vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

14. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

V případě vydání rozhodnutí ve věci má účastník řízení možnost podat odvolání proti vydanému rozhodnutí jeho oznámení ke Krajskému úřadu Libereckého kraje podáním učiněným u Magistrátu města Liberec.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

V případě opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

15. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce mohou být ukládány za nedodržení omezení v ochranném pásmu vodní díla (do 20 000 Kč), porušení zákazu činnosti v I. a II. Ochranném pásmu vodního zdroje (do 20 000 Kč), provedení činností ohrožující jakost, vydatnost a nezávadnost vodního zdroje, k němuž bylo stanoveno opatřením obecné povahy ochranné pásmo (do 100 000 Kč). Za vypouštění do kanalizace bez povolení lze uložit sankci do 100 000 Kč.

16. Nejčastější dotazy

17. Další informace

18. Související životní situace a návody, jak je řešit

19. Kontakty

Za správnost návodu odpovídá útvar:

 • Odbor životního prostředí

Kontaktní osoba:

 • Kontaktní místo odboru životního prostředí, 3. patro Nový magistrát, kanc. č. 331, tel: 485 244 899

Popis byl naposledy aktualizován:

 • 15.02.2023

20. Jaké jsou potřebné formuláře

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...