Potřebuji vyřídit

Souhlas Vodoprávního úřadu

1. Základní informace k životní situaci

Souhlas Vodoprávního úřadu je potřeba například ke stavbám, které nejsou vodními díly, ale nacházejí se v záplavových územích vodních toků nebo na pozemcích s vodním tokem sousedících, dále v možnosti provedení průzkumných vrtů k ověření možnosti zastižení podzemní vody a dále ke stavbám teplených čerpadel, které neodebírají podzemní vodu.

2. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žadatel (fyzická nebo právnická osoba) nebo zplnomocněný zástupce.

3. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Řádné posouzení možnosti udělení souhlasu vodoprávním úřadem je možné pouze po doložení všech nezbytných podkladů, které musí být spolu s žádostí řádným způsobem předloženy. Podklady musejí být předloženy v originálech, vypracované oprávněnými osobami. Seznam nezbytných podkladů je uveden na konci příslušného formuláře.

Magistrátu města Liberec je nutné doručit:

 • vyplněnou příslušnou žádost (formulář),
 • doklady dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., Vyhláška o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu (seznam dokladů je rovněž přílohou příslušné žádosti)

4. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, oddělení Vodoprávní úřad.

5. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Osobně:

Na kontaktním místě odboru životního prostředí (kancelář č. 331) v budově Nového magistrátu (nám. Dr. E. Beneše 183/22, Liberec 1) se službu konajícím pracovníkem v úřední době odboru (pondělí a středa, 8:00-17:00)

Písemně:

Prostřednictvím pošty, případně podáním na podatelně úřadu v budově historické radnice (nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1)

Úplné informace o úřední době magistrátu jsou uvedeny na této stránce: https://www.liberec.cz/uredni-doba-magistratu/. Celý odbor životního prostředí, včetně kontaktního místa, je nepřepážkovým pracovištěm.

6. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • vyplněnou žádost,
 • doklady dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., Vyhláška o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu.

7. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Souhlas Vodoprávního úřadu není podmíněno zaplacením správního poplatku.

8. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

30 dní ode dne podání žádosti.

9. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Okruh účastníků se stanovuje dle § 115 vodního zákona.

10. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Poskytnutí součinnosti při případném odstraňování vad podané žádosti.

11. Elektronická služba, kterou lze využít

Podání lze učinit prostřednictvím a s úřadem je možno komunikovat (mimo osobního jednání) prostřednictvím:

12. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • další související právní předpisy

13. Jaké jsou související předpisy

 • vyhláška Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., Vyhláška o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu.
 • vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

14. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Účastník řízení má možnost podat odvolání proti vydanému rozhodnutí jeho oznámení ke Krajskému úřadu Libereckého kraje podáním učiněným u Magistrátu města Liberec.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

V případě vydání souhlasu Vodoprávního úřadu formou závazného stanoviska takové závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat. Podle § 149 odst. 7 správního řádu je však možné podat odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno a obsah závazného stanoviska napadnout v rámci odvolání. Nezákonné závazné stanovisko lze podle § 149 odst. 8 správního řádu rovněž zrušit nebo změnit v přezkumném řízení.

15. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce mohou být ukládány za nedodržení podmínek povolení, či například za provedení stavby bez souhlasu Vodoprávního úřadu, vše v souvislosti se zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v návaznosti na vodní zákon, stavební zákon.

16. Nejčastější dotazy

Lze za stavbu bez vydaného souhlasu dostat pokutu?

 • Ano. Až do výše 100.000 Kč.

17. Další informace

18. Související životní situace a návody, jak je řešit

19. Kontakty

Za správnost návodu odpovídá útvar:

 • Odbor životního prostředí

Kontaktní osoba:

 • Kontaktní místo odboru životního prostředí, 3. patro Nový magistrát, kanc. č. 331, tel: 485 244 899

Popis byl naposledy aktualizován:

 • 15.02.2023

20. Jaké jsou potřebné formuláře

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...