Potřebuji vyřídit

Ohlášení živnosti právnickou osobou

1.    Základní informace k životní situaci

Ohlašovací živnost může provozovat každá právnická osoba, která splní podmínky stanovené živnostenským zákonem (č. 455/1991 Sb.) a získá příslušné živnostenské oprávnění.

Na přepážkovém pracovišti Magistrátu města Liberec je nutné předložit:

 • je-li právnickou osobou se sídlem na území jiného státu než České republiky, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu, prokazující, že u ní není překážka provozování živnosti podle § 8 odst. 5; tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce,
 • nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží právnická osoba čestné prohlášení učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem tohoto státu o tom, že u ní není překážka provozování živnosti podle § 8 odst. 5; tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce,
 • je-li odpovědný zástupce občanem členského státu EU, doklady podle § 46 odst. 1 písm. a) živnostenského zákona, je-li odpovědný zástupce občanem jiného státu než členského státu EU a nemá-li na území ČR povolen trvalý pobyt, doklady podle § 46 odst. 1 písm. b); tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce,
 • doklad prokazující odbornou způsobilost odpovědného zástupce,
 • prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce; podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem,
 • doklad o tom, že PO byla zřízena nebo založena, pokud zápis do obchodního nebo obdobného rejstříku nebyl ještě proveden, anebo doklad o tom, že PO je zapsána do příslušného rejstříku, s výjimkou obchodního nebo jiného veřejného rejstříku, pokud byl již zápis proveden; zahraniční PO výpis z obchodního nebo obdobného rejstříku vedeného ve státě sídla a doklad o provozování závodu v zahraničí;
 • doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž má PO na území ČR sídlo, není-li ohlašovaná adresa sídla již zapsána v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci; k doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí;
 • ohlašuje-li  živnost „Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence“ nebo obory volné živnosti „Poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy“ a „Poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem“ připojí doklad obsahující seznam osob, které jsou skutečnými majiteli společnosti, pokud tyto údaje nejsou zjistitelné z veřejného rejstříku, nebo z evidence skutečných majitelů. Je-li skutečný majitel občanem jiného členského státu EU, doklady podle § 46 odst. 1 písm. a) živnostenského zákona (výpis z evidence trestů). Není-li skutečný majitel občanem členského státu EU a nemá-li na území ČR povolen trvalý pobyt, doklady podle § 46 odst. 1 písm. b); tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce;
 • doklad o zaplacení správního poplatku.

Pokud ohlašujete živnost nebo oznamujete zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně, obraťte se na oddělení Živnostenský úřad v budově Nového magistrátu - přepážkové pracoviště.

Objednat se můžete on-line, vyhnete se tak možnému čekání ve frontě

Na přepážce se vyplňuje elektronicky jednotný registrační formulář pro fyzické i právnické osoby.

Co to stojí?

 • 1000 Kč ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání
 • 500 Kč  další ohlášení živnosti 

Požadované dokumenty:

 • právnická osoba se sídlem na území jiného státu než České republiky výpis z evidence trestů
 • čestné prohlášení učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem tohoto státu o tom, že u ní není překážka provozování živnosti podle § 8 odst. 5,
 • doklady podle § 46 odst. 1 písm. a) živnostenského zákona,
 • doklad prokazující odbornou způsobilost odpovědného zástupce,
 • prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce,
 • doklad o tom, že PO byla zřízena nebo založena anebo doklad o tom, že PO je zapsána do příslušného rejstříku,
 • doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor,
 • ohlašuje-li  živnost „Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence“ nebo obory volné živnosti „Poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy“ a „Poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem“ připojí doklad obsahující seznam osob, které jsou skutečnými majiteli společnosti,
 • doklad o zaplacení správního poplatku.

2.    Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Za právnickou osobu jedná statutární orgán společnosti (jednatel, ředitel, předseda představenstva a pod.) nebo osoba zmocněná na základě plné moci.

3.    Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Právnická osoba, která hodlá provozovat živnost, je povinna to ohlásit živnostenskému úřadu.

4.    Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Liberec, Odbor správní a živnostenský, oddělení Živnostenský úřad.

5.    Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 • Odbor správní a živnostenský, oddělení Živnostenský úřad - budova Nového magistrátu, nám. Dr. E. Beneše 183/22 - přepážkové pracoviště č. 7–10,
 • kontaktní osoby Lada Sedláčková, tel.: 485 244 855, Gabriela Dammak, DiS., tel.: 485 244 849, Bc. Jana Chaloupecká, tel.: 485 244 854, Dagmar Škodová, tel.: 485 244 850 a Ilona Zuzánková, tel.: 485 244 852 v úředních hodinách magistrátu.

6.    Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • je-li právnickou osobou se sídlem na území jiného státu než České republiky, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu, prokazující, že u ní není překážka provozování živnosti podle § 8 odst. 5; tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce,
 • nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží právnická osoba čestné prohlášení učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem tohoto státu o tom, že u ní není překážka provozování živnosti podle § 8 odst. 5; tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce,
 • je-li odpovědný zástupce občanem členského státu EU, doklady podle § 46 odst. 1 písm. a) živnostenského zákona, je-li odpovědný zástupce občanem jiného státu než členského státu EU a nemá-li na území ČR povolen trvalý pobyt, doklady podle § 46 odst. 1 písm. b); tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce,
 • doklad prokazující odbornou způsobilost odpovědného zástupce,
 • prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce; podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem,
 • doklad o tom, že PO byla zřízena nebo založena, pokud zápis do obchodního nebo obdobného rejstříku nebyl ještě proveden, anebo doklad o tom, že PO je zapsána do příslušného rejstříku, s výjimkou obchodního nebo jiného veřejného rejstříku, pokud byl již zápis proveden; zahraniční PO výpis z obchodního nebo obdobného rejstříku vedeného ve státě sídla a doklad o provozování závodu v zahraničí;
 • doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž má PO na území ČR sídlo, není-li ohlašovaná adresa sídla již zapsána v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci; k doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí;
 • ohlašuje-li  živnost „Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence“ nebo obory volné živnosti „Poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy“ a „Poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem“ připojí doklad obsahující seznam osob, které jsou skutečnými majiteli společnosti, pokud tyto údaje nejsou zjistitelné z veřejného rejstříku, nebo z evidence skutečných majitelů. Je-li skutečný majitel občanem jiného členského státu EU, doklady podle § 46 odst. 1 písm. a) živnostenského zákona (výpis z evidence trestů). Není-li skutečný majitel občanem členského státu EU a nemá-li na území ČR povolen trvalý pobyt, doklady podle § 46 odst. 1 písm. b); tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce;
 • doklad o zaplacení správního poplatku.

Při jednání na Živnostenském úřadě se prokazuje fyzická osoba platným průkazem totožnosti.

7.    Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 • 1000 Kč ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání
 • 500 Kč další ohlášení živnosti
 • 100 Kč vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny
 • 20 Kč   vydání úplného nebo částečného výpisu z živnostenského rejstříku na žádost za každou i započatou stránku
 • 50 Kč přijetí podání kontaktním místem veřejné správy podle § 72 živnostenského zákona

Všechny správní poplatky jsou vybírány při podání žádosti. Správní poplatky se hradí v hotovosti nebo platební kartou na přepážkovém pracovišti. V případě elektronického podání lze správní poplatek uhradit bezhotovostním převodem na příjmový účet 4096302/0800, VS: 9900 (do zprávy pro příjemce uveďte Vaše příjmení a jméno).

8.    Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Podle živnostenského zákona provede živnostenský úřad zápis do živnostenského rejstříku do 5 pracovních dnů ode dne doručení ohlášení a následně vydá podnikateli výpis.

9.    Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

10.      Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

11.      Elektronická služba, kterou lze využít

Ohlášení živnosti volné je možné podat i elektronickou poštou, pokud žadatel disponuje ověřeným elektronickým podpisem.

Podání lze učinit prostřednictvím:

Nutné je zabezpečit zaplacení správních poplatků.

U živností řemeslných a vázaných elektronické podání je obtížné z důvodu dokládání originálů dokladů o odborné způsobilosti. Konkrétní případ je třeba řešit dotazem u živnostenského úřadu.

12.      Podle kterého právního předpisu se postupuje

Vydání a změny živnostenských oprávnění se řídí zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.

13.      Jaké jsou související předpisy

 • Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

14.      Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Podání podnětu vyjadřujícího nesouhlas s vydaným živnostenským oprávněním s uvedením důvodu tohoto nesouhlasu. Podnět lze podat vůči živnostenskému úřadu, který živnostenské oprávnění vydal.

V případě, že živnostenský úřad rozhodne o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo, nebo že nebyly splněny podmínky pro vznik oprávnění, lze proti takovému rozhodnutí podat odvolání.

Odvolání se podává ke Krajskému živnostenskému úřadu Krajského úřadu Libereckého kraje prostřednictvím Živnostenského úřadu Magistrátu města Liberec (podnikatel jej tedy musí doručit na živnostenský úřad, který napadené rozhodnutí vydal!) a musí být podáno ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

15.      Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

16.      Nejčastější dotazy

17.      Další informace

18.      Související životní situace a návody, jak je řešit

19.      Kontaktní osoba

Za správnost návodu odpovídá útvar:

 • Oddělení Živnostenský úřad

Kontaktní osoba:

Popis byl naposledy aktualizován:

 • 25. 7. 2022

20.      Jaké jsou potřebné formuláře

Vyplňuje se elektronicky jednotný registrační formulář pro právnické osoby na přepážkách oddělení Živnostenský úřad.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...