Potřebuji vyřídit

Úmrtí v rodině

1.    Základní informace k životní situaci

Smrt blízkého člověka patří k nejtěžším situacím v lidském životě; přesto je potřeba neodkladně vyřídit některé záležitosti spojené s jeho úmrtím a pohřbem.

Při úmrtí doma, mimo zdravotnické zařízení, kontaktujte praktického lékaře nebo Lékařskou službu první pomoci; lékař vystaví List o prohlídce zemřelého, který předá podle místa úmrtí na příslušnou matriku. Při úmrtí ve zdravotnickém či sociálním zařízení vystaví list službu konající lékař.

Následně kontaktujte vámi vybraného provozovatele pohřebních služeb.

Při sjednání pohřbu u provozovatele pohřebních služeb je nutné předložit:

 • občanský průkaz zemřelého,
 • i občanský průkaz vypravitele.

Pokud k úmrtí došlo v obcích Dlouhý Most, Jeřmanice, Šimonovice, Stráž nad Nisou a Liberec (kromě Vratislavic nad Nisou, kde mají svůj matriční úřad) k vystavení úmrtního listu je příslušný:

 • Magistrát města Liberec, odbor správní a živnostenský, oddělení matriky, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1 – budova radnice, přízemí, kancelář č. 6A,

tel. 485 243 722

K vystavení úmrtního listu se dostavíte osobně (nejdříve týden po úmrtí).

K zápisu zemřelého do matriční knihy úmrtí s sebou vezměte tyto doklady:

 • objednávku pohřbu (fakturu) z pohřební služby,
 • občanský průkaz vypravitele pohřbu.

Údaje o osobě zemřelého čerpá matriční úřad úřední cestou – ze základního registru obyvatel a informačních systémů.

S sebou můžete dále na matriku přinést:

 • občanský průkaz pozůstalého manžela/manželky, v případě, že má uvedený osobní stav

Úmrtní list bude vydán vypraviteli pohřbu nebo členům rodiny (manžel/ka, děti, rodiče, prarodiče, vnuci, sourozenci) nebo jejich zplnomocněným zástupcům (podpis na plné moci musí být úředně ověřen). Dále fyzické osobě, která na jeho vydání prokáže právní zájem nebo která žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti.

Při vydání úmrtního listu Vám oddělení matriky sdělí základní informace o vdovském/vdoveckém důchodu, případně sirotčím důchodu a o dědickém řízení.

Pokud nemůžete úmrtí na matrice v místě úmrtí vyřídit osobně:

 • je třeba matričnímu úřadu zaslat kopii objednávky (faktury) pohřbu,

Každý, kdo má v držení občanský průkaz zemřelého občana, je povinen jej odevzdat bezodkladně nejbližšímu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

2.    Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

 • vypravitel pohřbu,
 • členové rodiny zemřelé osoby (manžel/manželka, rodiče, děti, vnuci, pravnuci), její sourozenci.

3.    Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Úmrtní list vystaví úřad pověřený vedením matrik, v jehož obvodu osoba zemřela. V případě, že došlo k úmrtí v matričním obvodu Magistrátu města Liberec, pro úmrtní list se dostavíte na náš úřad osobně, pokud jste se na Pohřební službě nedohodli jinak.

4.    Na které instituci životní situaci řešit

 • Magistrát města Liberec, odbor správní a živnostenský, oddělení matriky,
 • Matriční úřad dle místa úmrtí.

5.    Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 • Magistrát města Liberec, správní a živnostenský, oddělení matriky, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1 – budova radnice, přízemí, kancelář č. 6A, tel. 485 243 722

6.    Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • objednávku (fakturu) pohřbu z pohřební služby,
 • doklad totožnosti obstaravatele pohřbu,

7.    Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 • Vystavení prvopisu úmrtního listu nepodléhá správnímu poplatku.
 • Duplikát úmrtního listu 300 Kč (správní poplatek se vybírá při vydání duplikátu).
 • Správní poplatky je možné hradit v hotovosti nebo platební kartou.

8.    Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 • Úmrtní list je vypraviteli pohřbu vystaven zpravidla na počkání, nejdéle do 30 dnů od obdržení Listu o prohlídce zemřelého.
 • Pokud nemůžete úmrtí na matrice v místě úmrtí vyřídit osobně, je třeba matričnímu úřadu zaslat kopii objednávky (faktury) pohřbu.

9.    Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

10.      Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 • Výměna občanského průkazu pozůstalého manžela v případě, že má uveden osobní stav ženatý/vdaná (stávající doklad je automaticky zneplatněn 45 dní po úmrtí manžela/manželky).
 • Vdovský (vdovecký), sirotčí důchod – Okresní správa sociálního zabezpečení v místě trvalého bydliště žadatele.
 • Pozůstalost – notář pověřený příslušným soudem v místě trvalého bydliště zemřelého kontaktuje obstaravatele pohřbu, případně pozůstalé, písemnou pozvánkou.

11.      Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit elektronickou poštou.

12.      Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

13.      Jaké jsou související předpisy

 • Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

14.      Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

15.      Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

16.      Nejčastější dotazy

17.      Další informace

18.      Související životní situace a návody, jak je řešit

19.      Kontakty

Za správnost návodu odpovídá útvar:

 • odbor správní a živnostenský, oddělení matriky

Kontaktní osoba

Popis byl naposledy aktualizován

 • 29. 12. 2023

20.      Jaké jsou potřebné formuláře

Žádné formuláře nejsou předepsané.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...