Potřebuji vyřídit

Povolení k umístění reklamního zařízení

1.    Základní informace k životní situaci

Umístění reklamního zařízení, které podléhá vyjádření stavebního úřadu.

Povolení k umístění reklamního zařízení:

 • formou vyjádření mimo silniční pozemek a ochranné pásmo komunikace
 • formou rozhodnutí – zvláštní užívání komunikace, stavba v ochranném pásmu MK nebo  silnice II. a III. třídy

2.    Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Provozovatel reklamního zařízení, nebo jeho zástupce se souhlasem vlastníka nemovitosti, na které bude reklamní zařízení umístěno.

3.    Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žadatel podá žádost osobně, poštou, DS nebo na podatelnu statutárního města Liberec. Přílohou žádosti je kopie katastrální mapy se zakreslením a okótováním přesného umístění reklamního zařízení, popř. fotodokumentace, souhlas vlastníka nemovitosti (pokud jím není žadatel).

4.    Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Liberec, odbor dopravy – oddělení silniční a dopravní.

5.    Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Magistrát města Liberec, odbor dopravně správních agend, oddělení silniční a dopravní, ul. Dr. M. Horákové 580/7, 460 01 Liberec 4, 6. patro budovy S-tower  

 • č. dv. 6.20 – Jana Fričová (tel.: 485 243 859).

Veškeré dokumenty lze doručit na podatelnu statutárního města Liberec.

Formy doručení:

 • osobně nebo písemně na adresu: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1,
 • elektronicky: datová schránka: ID 7c6by6u,
 • elektronicky: el. podatelna (nutný el. podpis): posta@magistrat.liberec.cz.

6.    Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • kopie katastrální mapy se zakreslením a okótováním  přesného umístění reklamního zařízení,
 • přesný popis reklamního zařízení (popř. fotodokumentace),
 • souhlas vlastníka nemovitosti (pokud jím není žadatel).

7.    Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za vydání rozhodnutí podle § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích  - zvláštní užívání komunikace 10 dní a kratší - 100 Kč, 6 měsíců a kratší - 500 Kč, delší než 6 měsíců – 1000 Kč, ostatní bez poplatku.

8.    Jaké jsou lhůty pro vyřízení

30 dnů ode dne podání žádosti, ve složitém případě 60 dnů.

9.    Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 • Vlastník nemovitosti
 • Vlastník komunikace
 • Policie ČR
 • Stavební úřad

10.      Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Požádat stavební úřad o vydání příslušného povolení, popř. požádat odbor životního prostředí (oddělení památkové péče) o vydání vyjádření.

11.      Elektronická služba, kterou lze využít

Podání lze učinit prostřednictvím:

 • datové schránky: ID 7c6by6u,
 • e-podatelna (nutný el. podpis): posta@magistrat.liberec.cz.

12.      Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • ust. § 25, § 31 a § 40 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • ust. § 124, odst. 5, písm. m) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.

13.      Jaké jsou související předpisy

 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

14.      Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 • Vyjádření není vydáváno ve správní řízení, nelze se proto proti němu odvolat.
 • Proti rozhodnutí je možno se odvolat v zákonné lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k odboru silničního hospodářství Krajského úřadu Libereckého kraje prostřednictvím odboru dopravy Magistrátu města Liberec.

15.      Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

V případě nedodržení podmínek silničního správního úřadu pro umístění reklamního zařízení může tento v souladu s ust. § 35, § 42 a § 42b zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, nařídit odstranění reklamního zařízení a uložit pokutu.

16.      Nejčastější dotazy

Pokud je reklamní zařízení navrženo v místě viditelném ze silnice I. třídy, je nutno požádat o vydání příslušného povolení Krajský úřad Libereckého kraje – odbor silničního hospodářství.

17.      Další informace

 • Zvláštní užívání komunikace – stavbou reklamního zařízení je dotčen silniční pozemek.
 • Stavba v ochranném pásmu komunikace – stavba reklamního zařízení je umístěna v ochranném pásmu komunikace dle ust. § 30, odst. 2 zákona o pozemních komunikacích.

18.      Související životní situace a návody, jak je řešit

 Nutno požádat stavební úřad o vydání příslušného povolení.

19.      Kontakty

Kontaktní osoba

Popis byl naposledy aktualizován

 • 25.04.2024

20.      Jaké jsou potřebné formuláře

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...