Potřebuji vyřídit

Stavba a rekonstrukce - závazné stanovisko

1. Základní informace k životní situaci

Magistrát města Liberec, odbor dopravně správních agend – oddělení silniční a dopravní vydává dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) 3 typy závazných stanovisek:

 1. Závazné stanovisko ke stavbě (např. rodinný dům, oplocení, stavba komunikace) v rámci územního řízení z hlediska řešení místních a účelových komunikací (posouzení kapacity komunikací v stavbou dotčené lokalitě, normový stav komunikací) dle ust. § 40, odst. 4, písm. d) zákona o pozemních komunikacích.
 2. Závazné stanovisko ke stavbě (např. rodinný dům, bytový dům) v rámci společného územního a stavebního řízení (nahrazuje rozhodnutí o připojení dle ust. § 10, odst. 1 a 4 zákona o pozemních komunikacích) dle ust. § 10, odst. 5 zákona o pozemních komunikacích.
 3. Závazné stanovisko ke kolaudaci stavby dle ust. § 149, odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

2. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost může podat fyzická  i právnická osoba (sám žadatel nebo jeho právní zástupce na základě plné moci).

3. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Vyplnit žádost s předepsanými údaji, doložit potřebnými doklady, které jsou uvedeny v žádosti a podepsat oprávněnou osobou. Žádost včetně příloh možno zaslat  poštou, osobně přímo na podatelnu MML, prostřednictvím datové schránky nebo k předání přímo na odboru dopravně správních agend.

4. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Liberec, odbor dopravně správních agend, oddělení silniční a dopravní.

5. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Magistrát města Liberec, odbor dopravně správních agend, oddělení silniční a dopravní, ul. Dr. M. Horákové 580/7, 460 01 Liberec 4, 6. patro budovy S-tower

 • č. dv. 6.20 – Jana Fričová, Hana Coufalová
 • č. dv. 6.21 – Ing. Ivona Apková, Ing. Petra Hubáčková

Pondělí a středa 8,00 – 17,00 hodin, úterý, čtvrtek, pátek – pouze po domluvě  (poslední pátek v měsíci sanitární den).

Veškeré dokumenty lze doručit na podatelnu statutárního města Liberec.

Formy doručení:

 • osobně na adresu: ul. Dr. M. Horákové 580/7, 460 01 Liberec 4, 6. patro budovy S-tower
 • písemně na adresu: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1,
 • elektronicky:
  •  datová schránka: ID 7c6by6u,
  • el. podatelna (nutný el. podpis): posta@magistrat.liberec.cz.

6. Jaké doklady je nutné mít s sebou

V případě závazného stanoviska dle ust. § 40, odst. 4, písm. d) a § 10, odst. 5 zákona o pozemních komunikacích projektovou dokumentaci.

7. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za vydání závazného stanoviska se nehradí žádný správní poplatek.

8. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Závazné stanovisko se vydává bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení (podání žádosti), k nimž se připočítává doba až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho předvolat, někoho nechat předvést nebo doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, pokud si správní orgán musí vyžádat další stanoviska dotčených orgánů, nebo jde-li o zvláště složitý případ.

9. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

v případě závazného stanoviska dle ust. § 10, odst. 1 a 4 zákona o pozemních komunikacích

 • statutární město Liberec, odbor správy veřejného majetku (v případě dotčení místních komunikací)
 • Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace (v případě dotčení silnic II. a III. třídy)
 • Krajské ředitelství  policie Libereckého kraje, dopravní inspektorát Liberec (dále Policie KŘ – DI).

10. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 • v případě závazného stanoviska dle ust. § 40, odst. 4, písm. d) zákona o pozemních komunikacích doložení dopravního posouzení zpracovaného autorizovaným inženýrem v oboru dopravních staveb
 • v případě závazného stanoviska dle ust. § 10, odst. 1 a 4 zákona o pozemních komunikacích doložení prověření rozhledových poměrů a obalových křivek zpracovaného autorizovaným inženýrem v oboru dopravních staveb
 • v případě závazného stanoviska ke kolaudaci stavby doložení souhlasu vlastníka/správce komunikace (statutární město Liberec, odbor správy veřejného majetku/ Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace) k zahájení užívání/kolaudaci stavby (v případě inženýrských sítí zápis o převzetí povrchů mezi stavebníkem/investorem a vlastníkem/správcem komunikace)

11. Elektronická služba, kterou lze využít

Podání lze učinit prostřednictvím:

 • datové schránky: ID 7c6by6u,
 • e-podatelna (nutný el. podpis): posta@magistrat.liberec.cz.

12. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

13. Jaké jsou související předpisy

14. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Závazná stanoviska nejsou samostatným rozhodnutím, vydávaným ve správním řízení, a nelze se tedy proti nim odvolat. Jejich obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí vydaného Magistrátem města Liberec, odborem stavební úřad/odborem životní prostředí, a lze ho napadnout až v průběhu tohoto (navazujícího) projednávání.

Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušný nadřízený správní orgán správního orgánu, který vydal závazné stanovisko (Krajský úřad Libereckého kraje, odbor silničního hospodářství).

15. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nebude vydán souhlas se zahájením užívání/kolaudací stavby.

16. Nejčastější dotazy

17. Další informace

18. Související životní situace a návody, jak je řešit

19. Kontakty

Za správnost návodu odpovídá útvar:

 • Odbor dopravně správních agend Magistrátu města Liberec – oddělení silniční a dopravní.

Kontaktní osoby

Popis byl naposledy aktualizován

 • 30.04.2024

20. Jaké jsou potřebné formuláře

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...