Potřebuji vyřídit

Žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace, uzavírky v souvislosti se stavební činností a povolení zvláštního užívání v souvislosti s havárií na vedení

1. Základní informace k životní situaci

Povolení k výše uvedeným žádostem vydává odbor dopravně správních agend, oddělení silniční a dopravní, jako příslušný silniční správní úřad na úseku místních komunikací a silnic II. a III. třídy v obvodu rozšířené působnosti statutárního města Liberec.

2. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost může podat fyzická i právnická osoba (jak zhotovitel, tak i objednatel prací).

3. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínkou zahájení řízení o žádosti je řádné doručení vyplněné žádosti s předložením potřebných dokladů (seznam uveden jako příloha v žádosti). Žádost včetně příloh je možné podat přímo u konkrétní pracovnice odboru dopravně správních agend, osobně na podatelně statutárního města Liberec, poslat poštou nebo elektronicky (datovou schránkou v příslušném formátu, el. podatelna (nutný el. podpis): posta@magistrat.liberec.cz).

4. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Liberec, odbor dopravně správních agend, oddělení silniční a dopravní.

5. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Magistrát města Liberec, odbor dopravně správních agend, oddělení silniční a dopravní, ul. Dr. M. Horákové 580/7, 460 01 Liberec 4, 6. patro budovy S-tower

 • č. dv. 6.20 – Jana Fričová, Hana Coufalová
 • č. dv. 6.21 – Ing. Ivona Apková, Ing. Petra Hubáčková.

Pondělí a středa 8,00 – 17,00 hodin, úterý, čtvrtek, pátek – pouze po domluvě  (poslední pátek v měsíci sanitární den).

Veškeré dokumenty lze doručit na podatelnu statutárního města Liberec.

Formy doručení:

 • osobně na adresu: ul. Dr. M. Horákové 580/7, 460 01 Liberec 4, 6. patro budovy S-tower
 • písemně na adresu: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1,
 • elektronicky:
  •  datová schránka: ID 7c6by6u,
  • el. podatelna (nutný el. podpis): posta@magistrat.liberec.cz.

6. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Doklad totožnosti, v případě zastupování plnou moc, výpis z obchodního rejstříku (právnické osoby), výpis z živnostenského rejstříku (fyzická osoba podnikající).

7. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Vydání rozhodnutí je zpoplatněno podle příslušných položek zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Poplatky stanovuje odbor dopravně správních agend až po zpracování a vyhodnocení žádosti.

Správní poplatek

 •  10 dní a na dobu kratší než 10 dní                100,- Kč
 •    6 měsíců a na dobu kratší než 6 měsíců     500,- Kč
 •    delší než 6 měsíců                                         1000,- Kč 

Správní poplatek je možný zaplatit hotově u příslušného pracovníka odboru dopravně správních agend nebo bankovním převodem.

8. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení jsou dány obecně správním řádem - bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení (podání žádosti), k nimž lze ve složitých případech připočítat dobu až 30 dnů. Do těchto lhůt se však nezapočítávají zákonné překážky, pro které je řízení přerušeno, nejčastěji z důvodů neúplné žádosti a jejích příloh.

9. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 • statutární město Liberec, odbor správy veřejného majetku (v případě dotčení místních komunikací)
 • Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace (v případě dotčení silnic II. a III. třídy)
 • Krajské ředitelství  policie Libereckého kraje, dopravní inspektorát Liberec/Česká Lípa (dále Policie KŘ – DI).

10. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 • v případě omezení silničního provozu souhlas příslušného orgánu PČR – DI (správnímu orgánu je nutné doložit návrh přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích včetně vedení objízdné trasy v případě úplné uzavírky),
 • v případě silnic II. a III. třídy v obvodu rozšířené působnosti statutárního města Liberec souhlas Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace,
 • v případě omezení autobusové dopravy vyjádření příslušného dopravce nebo Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru dopravní obslužnosti.

11. Elektronická služba, kterou lze využít

Podání lze učinit prostřednictvím:

 • datové schránky: ID 7c6by6u,
 • e-podatelna (nutný el. podpis): posta@magistrat.liberec.cz.

12. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • zákon č. 13/1997 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

13. Jaké jsou související předpisy

 • vyhláška č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích,
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

14. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravným prostředkem spojeným s rozhodnutím odboru dopravně správních agend je odvolání ke Krajskému úřadu Libereckého kraje. Konkrétní opravné prostředky jsou ze zákona vždy uvedeny v každém jednotlivém písemném povolení vydané odborem dopravně správních agend. U uzavírek se odnímá odkladný účinek.

15. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce dle ust. § 42 (pořádková pokuta), dle ust. § 42a (přestupky, kterých se dopustí fyzické osoby), dle ust. § 42b (správní delikty, kterých se dopustí  právnické a podnikající fyzické osoby) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

16. Nejčastější dotazy

Výše správního poplatku za vydané povolení včetně poplatků za povolený zábor, lhůty pro vydání povolení, v případě uzavírky (nařízená objížďka) zajištění dopravního značení.

17. Další informace

Dotazy související s konkrétním případem (zda je nutný souhlas PČR – DI, a to v případě zvláštního užívání komunikace IV. třídy /chodník/ a dále, zda v dotčené ulici je provozována linková osobní doprava (DPMLJ, a.s., ČSAD Liberec, a.s. a další dopravci).

18. Související životní situace a návody, jak je řešit

V případě, že termín ukončení prací není možné z objektivních důvodu dodržet,  je nutné včas požádat o změnu termínu (v případě zvláštního užívání) nebo o vydání nového rozhodnutí (v případě uzavírek). Po dokončení prací neprodleně požádat vlastníka (správce pozemní komunikace) o převzetí povrchu dotčené pozemní komunikace.

19. Kontakty

Za správnost návodu odpovídá útvar:

Magistrát města Liberec, odbor dopravně správních agend, oddělení silniční a dopravní.

Kontaktní osoba:

Popis byl naposledy aktualizován

25.04.2024

20. Jaké jsou potřebné formuláře

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...