Potřebuji vyřídit

Vyhrazené stání pro imobilní osobu

1. Základní informace k životní situaci

Magistrát města Liberec, odbor dopravně správních agend – oddělení silniční a dopravní, povoluje dle ust. § 25, odst. 6, písm. c), bod 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) zřízení vyhrazeného stání pro imobilní osobu. Součástí tohoto povolení je stanovení místní úpravy provozu dle ust. § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“).

2. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost může podat fyzická  i právnická osoba (sám žadatel nebo jeho právní zástupce na základě plné moci).

3. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínkou zahájení řízení o žádosti je řádné doručení vyplněné žádosti s předložením potřebných dokladů (seznam uveden jako příloha v žádosti). Žádost včetně příloh je možné podat přímo u konkrétní pracovnice odboru dopravně správních agend, osobně na podatelně statutárního města Liberec, poslat poštou nebo elektronicky (datovou schránkou v příslušném formátu, el. podatelna (nutný el. podpis): posta@magistrat.liberec.cz).

4. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Liberec, odbor dopravně správních agend, oddělení silniční a dopravní.

5. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Magistrát města Liberec, odbor dopravně správních agend, oddělení silniční a dopravní, ul. Dr. M. Horákové 580/7, 460 01 Liberec 4, 6. patro budovy S-tower

 • č. dv. 6.29.- Ivana Ohnsorgová.

Pondělí a středa 8,00 – 17,00 hodin, úterý, čtvrtek, pátek – pouze po domluvě  (poslední pátek v měsíci sanitární den).

Veškeré dokumenty lze doručit na podatelnu statutárního města Liberec.

Formy doručení:

 • osobně na adresu: ul. Dr. M. Horákové 580/7, 460 01 Liberec 4, 6. patro budovy S-tower
 • písemně na adresu: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1,
 • elektronicky:
  •  datová schránka: ID 7c6by6u,
  • el. podatelna (nutný el. podpis): posta@magistrat.liberec.cz.

6. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • V případě zastupování je nutné doložit plnou moc k zastupování
 • Kopii katastrálním mapy s označením umístění vyhrazeného stání (letecký snímek, +fotografie konkrétního místa)
 • Technický průkaz
 • Parkovací průkaz (modrá karta)
 • Platný ZTP/P

7. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za vydání povolení (rozhodnutí) vyhrazeného stání pro imobilní osobu se správní poplatek nevyměřuje.

8. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Rozhodnutí se vydává bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení (podání žádosti), k nimž se připočítává doba až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho předvolat, někoho nechat předvést nebo doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, pokud si správní orgán musí vyžádat další stanoviska dotčených orgánů, nebo jde-li o zvláště složitý případ.

Teprve po vydání rozhodnutí se stanoví místní úpravy provozu na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a na veřejně přístupné účelové komunikaci a to v souladu s ust. § 77 zákona o silničním provozu formou opatření obecné povahy. Návrh stanovení se nejprve na 15 dní vyvěsí na úřední desku, potom má veřejnost ve lhůtě 30-ti dnů možnost podávat námitky a připomínky. Po uplynutí této lhůty se vlastní stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci opět na 15 dní vyvěsí na úřední desku. Po uplynutí této lhůty obdrží žadatel rozhodnutí včetně stanovení.

9. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

·         statutární město Liberec, odbor správy veřejného majetku (v případě dotčení místních komunikací)·         Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace (v případě dotčení silnic II. a III. třídy)·         Krajské ředitelství  policie Libereckého kraje, dopravní inspektorát Liberec (dále Policie KŘ – DI).

10. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

11. Elektronická služba, kterou lze využít

Podání lze učinit prostřednictvím:

12. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

13. Jaké jsou související předpisy

 • vyhláška č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích,

14. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Podle ust. § 81 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) se proti rozhodnutí lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k odboru silničního hospodářství Krajského úřadu Libereckého kraje, prostřednictvím Magistrátu města Liberec, odbor dopravně správních agend, oddělení silniční a dopravní.

Podle ust. § 173, odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Podle ust. § 174, odst. 2 správního řádu lze soulad opatření obecné povahy posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 3 let od účinnosti opatření obecné povahy. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky.

15. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Fyzická osoba:

Za přestupek dle ust. § 42a, odst. 1, písm. b) zákona o pozemních komunikacích  lze v souladu s ust. § 42a, odst. 8 téhož zákona uložit pokutu až do 500 000 Kč.

Právnická a podnikající fyzická osoba:

Za přestupek dle ust. § 42b, odst. 1, písm. b) zákona o pozemních komunikacích  lze v souladu s ust. § 42b, odst. 6 téhož zákona uložit pokutu až do 500 000 Kč.

16. Nejčastější dotazy

17. Další informace

Vyhrazené stání pro imobilní osobu lze zrealizovat až po vydání rozhodnutí (v právní moci) a stanovení místní úpravy provozu. Vlastní realizace je na náklady žadatele.

18. Související životní situace a návody, jak je řešit

19. Kontakty

Za správnost návodu odpovídá útvar:

 • Odbor dopravně správních agend Magistrátu města Liberec – oddělení silniční a dopravní.

Kontaktní osoba

Popis byl naposledy aktualizován

 • 30. 04. 2024

20. Jaké jsou potřebné formuláře

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...