Potřebuji vyřídit

Narození

1.    Základní informace k životní situaci

Matriční úřad, v jehož správním obvodu se dítě narodilo, po obdržení podkladů ze zdravotnického zařízení, případně ústního oznámení o narození, provede zápis do knihy narození a vystaví dítěti rodný list.

Vyplněné a podepsané prohlášení o jménu dítěte oběma rodiči odevzdejte při nástupu do porodnice.

Rodný list dítěte si můžete vyzvednout nejdříve třetí pracovní den po narození na oddělení matriky – budova historické radnice, přízemí, kancelář č. 8, tel. 485 243 721.

S sebou vezměte:

 • doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní doklad),
 • oddací list (v případě, že dítě je narozeno za trvání manželství a rodiče užívají každý jiné příjmení), 
 • souhlasné prohlášení o určení otcovství, pokud se dítě narodilo neprovdané matce a otcovství k němu bylo určeno před jeho narozením,
 • rodiče cizinci - cestovní doklad, průkaz pobytu cizince, rodné listy, případně oddací list, s úředním překladem do českého jazyka (o potřebných dokladech, případně vyšším ověření dokladů se včas informujte na oddělení matriky).

Otcovství lze určit k narozenému i nenarozenému dítěti. Rodiče se dostaví na matriku, předloží doklad totožnosti, pokud již mají společné dítě (děti), také jejich rodný list. V případě zápisu k nenarozenému dítěti matka navíc předkládá těhotenský průkaz. Zápis o určení otcovství k nenarozeným dětem s Vámi sepíší na oddělení matriky – budova historické radnice, přízemí, kancelář č. 8, tel. 485 243 725.

Pokud jeden z rodičů neovládá český jazyk, je nutné, aby při sepisování zápisu o určení otcovství byl přítomen soudní tlumočník (zajišťují rodiče dítěte).

Jestliže se narodilo dítě v průběhu rozvodového řízení nebo ve lhůtě do 300 dnů po zániku manželství rozvodem, považuje se za otce dítěte muž, za něhož byla matka provdána. V tomto případě předkládá matka též oddací list a bývalý manžel podepisuje prohlášení o jménu dítěte. Žalobu o popření otcovství na okresní soud může podat matka do 6ti měsíců od narození anebo (bývalý) manžel do 6 měsíců ode dne, kdy mu vzniknou důvodné pochybnosti o tom, že je otcem dítěte, nejpozději však do 6 let od narození dítěte. O možnosti určit otcovství podle § 777 občanského zákoníku (trojdohoda) se můžete před narozením dítěte informovat na matrice.

2.    Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Rodiče dítěte.

3.    Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Nejdříve třetí pracovní den po narození dítěte je možné vyzvednout jeho rodný list na našem úřadě. Za trvání manželství, nebo pokud bylo uznáno otcovství souhlasným prohlášením rodičů před narozením dítěte, stačí, když se k vyzvednutí rodného listu dostaví pouze jeden z rodičů a předloží sepsané prohlášení a doklady.

Pokud je matka svobodná, rozvedená nebo vdova a otcovství nebylo před narozením dítěte souhlasným prohlášením rodičů před matričním úřadem určeno, není muž považován za otce dítěte do doby, než se dostaví s matkou na úřad a otcovství podepíší.

4.    Na které instituci životní situaci řešit

 • Magistrát města Liberec, odbor správní a živnostenský, oddělení matriky.
 • Matriční úřad podle místa narození dítěte.

5.    Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 • Magistrát města Liberec, správní a živnostenský, oddělení matriky, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1 – budova radnice, přízemí, kancelář č. 8, tel. 485 243 721

6.    Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní doklad),
 • oddací list (v případě, že dítě je narozeno za trvání manželství a rodiče užívají každý jiné příjmení), 
 • souhlasné prohlášení o určení otcovství, pokud se dítě narodilo neprovdané matce a otcovství k němu bylo určeno před jeho narozením,
 • rodiče cizinci - cestovní doklad, průkaz pobytu cizince, rodné listy, případně oddací list, s úředním překladem do českého jazyka (o potřebných dokladech, případně vyšším ověření dokladů se včas informujte na oddělení matriky).

7.    Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 • Vystavení prvopisu rodného listu ani sepsání zápisu o určení otcovství nepodléhá správnímu poplatku.
 • Duplikát rodného listu 300 Kč (správní poplatek se vybírá při vydání duplikátu).
 • Správní poplatky je možné hradit v hotovosti nebo platební kartou.

8.    Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 • Do 30 dnů po obdržení hlášení o narození ze zdravotnického zařízení, případně ústního oznámení o narození, rodný list je zpravidla vystaven rodičům na počkání, po předložení potřebných dokladů.
 • Prohlášení o určení otcovství se sepisuje ihned, jsou-li předloženy požadované doklady.

9.    Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

10.      Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Zajištění zdravotního pojištění – zdravotní pojišťovna matky dítěte.

11.      Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit elektronickou poštou.

12.      Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

13.      Jaké jsou související předpisy

 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

14.      Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

15.      Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

16.      Nejčastější dotazy

Je možné zapsat novorozenci dvě jména?

 • Na prohlášení o jménu v porodnici uvedou rodiče dvě jména a matrika je zapíše novorozenci do rodného listu.

17.      Další informace

18.      Související životní situace a návody, jak je řešit

19.      Kontakty

Za správnost návodu odpovídá útvar:

 • odbor správní a živnostenský, oddělení matriky

Kontaktní osoba

Popis byl naposledy aktualizován

 • 29. 12. 2023

20.      Jaké jsou potřebné formuláře

Prohlášení o jménu dítěte je předáváno při zápisu na gynekologicko-porodnickém oddělení nemocnice Liberec, nebo je k dispozici na oddělení matriky.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...