Potřebuji vyřídit

Uzavření manželství

1.    Základní informace k životní situaci

Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku. Manželství vzniká svobodným a úplným souhlasným projevem vůle muže a ženy, kteří hodlají vstoupit do manželství, že spolu vstupují do manželství. Sňatečný obřad je veřejný a slavnostní; činí se v přítomnosti dvou svědků. 

Objednat svatbu lze těmito způsoby:

 • prostřednictvím on-line formuláře (platí pro libereckou radnici),
 • osobně v kanceláři matriky (přízemí budovy radnice).
 • tel. kontakt: 485 243 723, 485 243 726

K vyřízení formalit v úředních hodinách se snoubenci dostaví nejpozději 14 dní před uzavřením sňatku osobně a předloží: 

 • doklad totožnosti (platný občanský průkaz nebo cestovní doklad),
 • rodný list,
 • vyplněný dotazník k uzavření manželství - snoubenci obdrží při rezervaci,
 • a pokud je sňatek uzavírán mimo obřadní síň liberecké radnice nebo v sobotu na radnici (tzn. mimo dobu stanovenou radou obce), vyplní snoubenci žádost o uzavření na jiném vhodném místě nebo mimo dobu stanovenou radou obce.

Snoubenci - cizinci předkládají dokumenty stanovené v § 35 zákona č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů (při rezervaci obdrží snoubenci podrobný seznam).

Snoubenci dále uhradí poplatky. Ke sňatku na liberecké radnici si vyzvednou povolení k vjezdu na náměstí Dr. E. Beneše. Odevzdají formulář s vybranou hudbou.

Přehled správních poplatků:

 • radnice (sobota)                                 3 000 Kč
 • jiné místo (kterýkoliv den)                 3 000 Kč

Právní akt uzavření manželství:

Prohlášení o uzavření manželství se činí slavnostním způsobem a v přítomnosti dvou svědků. Snoubenci by proto měli zvolit vhodné oblečení.

V den sňatku před obřadem předloží snoubenci i svědci platný občanský průkaz nebo cestovní doklad, k ověření totožnosti. V případě změny údaje bude snoubencům  u občanského průkazu oddělena vyznačená část a jeho platnost automaticky skončí 45 dní po uzavření manželství. Takovýto doklad není platným dokladem pro cestu do zahraničí. Při zařizování svatebního dne mohou snoubenci využít i nabídek firem, jejichž propagační materiály jsou umístěny v kancelářích oddělení matriky.

Obřadní síň – budova historické radnice:

Svatební obřady probíhají v půlhodinových intervalech. Do obřadní síně ve 2. patře vpravo, č. dveří 203 se snoubenci a svatebčané dostaví 15 minut před stanovenou hodinou obřadu. Budova radnice má boční bezbariérový přístup, otevírání zajišťuje na požádání recepční.
Matriční úřad zodpovídá za klidný a hladký průběh svatebního obřadu, proto pokud by byl jakýmkoliv způsobem narušen, oddávající má právo obřad přerušit nebo odložit. V celé budově radnice je zakázáno házet rýži, konfety, okvětní lístky či cokoliv jiného.

Hudba:

Hraje živá hudba – varhany. Nabídka skladeb dle seznamu.

Foto, videozáznamy:

Fotografa k obřadu si snoubenci zajišťují sami na vlastní náklady. Fotografové mají možnost fotografovat před samotným obřadem (před příchodem oddávajícího) a po jeho skončení (při gratulacích). V průběhu obřadu lze fotografovat pouze takovým způsobem, aby nebyl narušen samotný obřad. Není přípustné, aby fotograf vstupoval do "prostoru oddávajícího".

Povolení k mimořádnému vjezdu motorových vozidel do pěší zóny (nám. Dr. E. Beneše):
Snoubencům bude bezplatně vydáno pro nahlášený počet vozidel při vyřizování ostatních formalit. Povolení slouží k parkování vozidel během obřadu, po dobu fotografování na schodech radnice a na náměstí. Nikoliv však po dobu svatebního oběda nebo fotografování v jiných částech města.

Jiné vhodné místo by mělo být důstojné.

Před započetím samotných příprav je nutné domluvit termín a místo konání obřadu na matrice. Dohodnutá doba začátku obřadu je poté závazná a je nutné ji dodržet. Při svatebních obřadech na jiných vhodných místech zajišťujeme pouze přítomnost matrikářky a oddávajícího. Jejich dopravu na místo obřadu a zpět zajišťuje úřad. Další služby, např. květinovou výzdobu, hudební doprovod, fotografování, organizaci obřadu, atd. si snoubenci zajišťují sami na vlastní náklady.

Týden po sňatku bude na oddělení matriky připraven k vyzvednutí oddací list. Vyzvednout ho může jeden z manželů, případně jejich rodiče s platným dokladem totožnosti. Na požádání lze oddací list zaslat poštou.

2.    Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Snoubenci nebo zplnomocněný zástupce.

3.    Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Projeví-li snoubenci vůli, že spolu vstupují do manželství, osobně před orgánem veřejné moci provádějícím sňatečný obřad, v přítomnosti matrikáře, jedná se o občanský sňatek.

Formou občanského sňatku lze uzavřít manželství před:

 • starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva obce, městské části hlavního města Prahy, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města, které jsou matričním úřadem, a to pouze ve správním obvodu tohoto matričního úřadu,
 • starostou nebo místostarostou obce, městské části hlavního města Prahy, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města, které nejsou matričním úřadem, je-li jeden ze snoubenců přihlášen k trvalému pobytu v jeho správním obvodu, a to pouze ve správním obvodu této obce, městské části hlavního města Prahy, městských obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních měst,
 • primátorem hlavního města Prahy, náměstkem primátora hlavního města Prahy nebo pověřeným členem zastupitelstva hlavního města Prahy, jakož i před primátorem statutárního města, náměstkem primátora statutárního města nebo pověřeným členem zastupitelstva statutárního města, a to pouze ve správním obvodu hlavního města Prahy nebo statutárního města.
 • Před poslancem nebo senátorem, a to ve správním obvodu kteréhokoli matričního úřadu. Písemné prohlášení poslance nebo senátora, že přijme jejich prohlášení o vstupu do manželství, předloží snoubenci matričnímu úřadu spolu s dotazníkem k uzavření manželství

Projeví-li snoubenci vůli, že spolu vstupují do manželství, osobně před orgánem církve nebo náboženské společnosti, jedná se o církevní sňatek.

Formou církevního sňatku lze uzavřít manželství před osobou pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností.

4.    Na které instituci životní situaci řešit

 • Magistrát města Liberec, odbor správní a živnostenský, oddělení matriky,
 • Matriční úřad, do jehož správního obvodu vybrané místo k uzavření manželství spadá.

5.    Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 • Magistrát města Liberec, odbor správní a živnostenský, oddělení matriky, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1 – budova radnice, přízemí, kancelář č. 6B a 6C, tel. 485 243 723, 485 243 726.

6.    Jaké doklady je nutné mít s sebou

Snoubenci vyplní před uzavřením manželství Dotazník k uzavření manželství a předloží jej matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno.

Dle § 33 zákona o matrikách snoubenec, který je státním občanem ČR a je přihlášen k trvalému pobytu v ČR, je povinen matričnímu úřadu prokázat svoji totožnost a k výše uvedenému tiskopisu připojit:

 • rodný list

Ostatní potřebné údaje čerpá matriční úřad úřední cestou – ze základního registru obyvatel a informačních systémů.

Dle § 34 zákona o matrikách je snoubenec, který je občanem ČR a má trvalý pobyt v cizině, povinen prokázat svoji totožnost a k předepsanému tiskopisu připojit výše uvedené doklady nebo jím odpovídající obdobné doklady, pokud jsou cizím státem vydávány. Výpis o místě trvalého pobytu a osobním stavu musí být vydány státem, na jehož území má snoubenec pobyt.

Dle § 35 zákona o matrikách snoubenec, který je cizincem, k předepsanému tiskopisu připojí:

 • rodný list,
 • doklad o státním občanství (lze prokázat i cestovním dokladem),
 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li cizím státem vydáván,
 • potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno,
 • úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince; tento doklad není třeba předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství,
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li cizinec, který chce uzavřít manželství, rozvedený,
 • pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera, jde-li o cizince, který žil v partnerství,
 • doklad, kterým je možné prokázat totožnost,
 • pokud se cizinec zdržuje TRVALE v jiném státě, než ve státě, jehož je občanem, připojí potvrzení o osobním stavu a pobytu i z tohoto státu
 • potvrzení vydané Policií České republiky o oprávněnosti pobytu na území ČR; to neplatí, jde-li o občana členského státu Evropské unie, smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, nebo jeho rodinné příslušníky. Toto potvrzení nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů.

Předkládané listiny k uzavření manželství vydané orgány cizího státu, musí být opatřeny předepsanými ověřeními, pokud mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, nestanoví jinak a úředně přeloženy do českého jazyka. Podrobné informace sdělí na dotaz kterýkoli matriční úřad.

7.    Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 • Uzavření manželství mezi snoubenci, kteří nemají trvalý pobyt na území České republiky – 5000 Kč
 • Uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky – 3000 Kč
 • Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost – 3000 Kč
 • Vydání osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku – 500 Kč
 • Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině – 500 Kč

Správní poplatky je možné hradit v hotovosti nebo platební kartou.

8.    Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty nejsou stanoveny.

9.    Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Pokud snoubenci nemluví nebo nerozumí česky, popřípadě jsou neslyšící nebo němí, je nutná při prohlášení o uzavření manželství přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady. Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o uzavření manželství v těchto případech učinit. Tlumočník se podepisuje na protokol o uzavření manželství, svoji totožnost prokazuje matrikářce.

Prohlášení o uzavření manželství se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků. Svědkové prokazují svoji totožnost platným dokladem.

10.      Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

11.      Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit elektronickou poštou.

12.      Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém,
 • Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • Vyhláška č. 207/2001Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

13.      Jaké jsou související předpisy

 • Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

14.      Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

V případě nevyhovění žádosti o vydání osvědčení (církevní sňatek) je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal.

Proti rozhodnutí, kterým matriční úřad nevyhoví žádosti snoubence o prominutí předložení dokladů potřebných k uzavření manželství, je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení, prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal.

15.      Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

16.      Nejčastější dotazy

17.      Další informace

18.      Související životní situace a návody, jak je řešit

19.      Kontakty

Za správnost návodu odpovídá útvar:

 • odbor správní a živnostenský, oddělení matriky

Kontaktní osoba

Popis byl naposledy aktualizován

 • 29. 12. 2023

20.      Jaké jsou potřebné formuláře

Dotazník k uzavření manželství snoubenci obdrží na kterémkoli matričním úřadu. Jeho první část vyplňují snoubenci, druhou část vyplňuje matrikář.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...