Potřebuji vyřídit

Bezbariérový byt

1.    Základní informace k životní situaci

 • Jedná se o byty zvlášť upravené a určené pro zdravotně znevýhodněné osoby a osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace.
 • Upřednostňováni budou žadatelé s trvalým pobytem na území města Liberec (obce s rozšířenou působností).
 • Na kontaktním místě statutárního města Liberec se zájemci o přidělení bezbariérového bytu zaevidují. Kontaktní místo statutárního města Liberec vede evidenci žadatelů o sociální byty.
 • Před předložením žádosti radě města provádí pracovníci statutárního města Liberec místní šetření v domácnosti žadatelů.
 • Žadatel je povinen neprodleně písemně doplnit resp. aktualizovat žádost, pokud dojde ke změnám v údajích uvedených v žádosti (zejména změna kontaktních údajů, změna bydliště, závažná změna zdravotního stavu, závažná změna sociální situace atp.)
 • Žádost o přidělení sociálního bytu lze zrušit/vzít zpět na základě písemného sdělení žadatele.
 • V případě uvolnění vhodného bytu pro žadatele, je žadatel povinen zúčastnit se prohlídky konkrétního nabídnutého bytu dané domácnosti (nezúčastní-li se prohlídky, ztrácí nárok být posouzen). Následně je jeho žádost předložena k projednání radě města.
 • Na základě výběrového řízení, projednání a schválení Radou města Liberec je byt přidělen žadateli

2.    Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost o byt může podat občan České republiky nebo cizinec s povolením k trvalému pobytu na území ČR (nebo jejich zákonný zástupce), který splňuje všechny tyto podmínky:

 • nemá žádné dluhy vůči SML (tuto podmínku musí splňovat i další členové domácnosti),
 • v případě přidělení bytu zvláštního určení v ul. Krajní, Liberec 30 nemá žadatel vlastnické nebo spoluvlastnické právo k bytovému domu, rodinnému domu nebo k bytu (tuto podmínku musí splňovat i další členové domácnosti),
 • je osobou zdravotně postiženou s omezenou schopností pohybu nebo orientace nebo osobou se závažným onemocněním s prognózou výrazného zhoršení pohybu nebo orientace (nutno doložit – ZTP/P (u nezletilých i ZTP) nebo invaliditu III. stupně,
 • je příjemcem dávek důchodového pojištění, státní sociální podpory nebo pomoci v hmotné nouzi.

3.    Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 • Odbor sociální a bytové politiky vede evidenci žadatelů o byty zvláštního určení (bezbariérové/upravitelné). Před předložením žádosti radě města provádí zaměstnanci statutárního města Liberec místní a sociální šetření v domácnostech žadatelů.
 • Žadatel je povinen neprodleně písemně doplnit resp. aktualizovat žádost, pokud dojde ke změnám v údajích uvedených v žádosti (zejména změna bydliště, závažná změna zdravotního stavu, závažné změny sociální situace, stupeň přiznaných dávek atp.)
 • Žádost o přidělení bezbariérového nebo upravitelného bytu lze zrušit/vzít zpět na základě písemného sdělení žadatele.

Vyřazení žádosti z evidence:

Žádost je vyřazena z evidence v případě, že:

 • žadatelova situace se změnila od podání žádosti natolik, že již nesplňuje podmínky pro přidělení bytu zvláštního určení (bezbariérový, upravitelný), nebo
 • žadatel při podání, aktualizování nebo změně žádosti uvedl nepravdivé údaje, které ho neoprávněně zvýhodní, nebo
 • žadatel odmítne dvakrát přidělený byt bez vážných důvodů nebo bez vážných důvodů neuzavře nájemní smlouvu ve lhůtě 15 dnů po doručení výzvy k uzavření nájemní smlouvy.

Vyřazení žádosti z evidence schvaluje odbor sociální a bytové politiky. Skutečnost, že žádost byla vyřazena z evidence, bude žadateli písemně oznámena do 30 dnů od rozhodnutí odboru sociální a bytové politiky.

4.    Na které instituci životní situaci řešit

Statutární město Liberec, odbor sociální a bytové politiky, 1. máje 108/48, Liberec  (budova Uranu).

5.    Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Kontaktní místo pro evidenci žadatelů o byty ve vlastnictví statutárního města Liberec:

 • Centrum bydlení Liberec
 • Na Bídě 564/12, 460 01, Liberec IV - Perštýn,
 • telefonní číslo: +420 778 757 888

6.    Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • Občanský průkaz,
 • Průkaz ZTP/P (povinná příloha žádosti)
 • Rozhodnutí o přidělení příspěvku na péči (povinná příloha žádosti),
 • Výměr invalidního důchodu III. stupně (povinná příloha žádosti).

7.    Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Úkony spojené s žádostí o přidělení bezbariérového bytu nejsou zpoplatněny.

8.    Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení nejsou pevně stanoveny, podléhají aktuálním kapacitám obsazenosti bytového fondu statutárního města Liberec, faktickému pořadí žádosti a jejího zpracování s ohledem na provedení místního a sociálního šetření (vyjádření odboru sociální péče) a časovému plánu zasedání Rady města Liberec.

9.    Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Sociální šetření provádí odbor sociální péče, oddělení sociálních činností Magistrátu města Liberec. Přidělení bytu a výměny na základě žádosti nájemníka projednává a schvaluje Rada města Liberce.

10.      Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 • všechny žádosti o přidělení bytu musí být podány na předepsaném tiskopisu. Tiskopis musí být vyplněn čitelně, úplně a pravdivě. Žádost musí obsahovat všechny povinné přílohy uvedené v žádosti;
 • žadatel je povinen uzavřít nájemní smlouvu do 15 dnů ode dne doručení výzvy k uzavření nájemní smlouvy. Pokud tak bez vážných důvodů neučiní, možnost uzavření nájemní smlouvy zaniká a byt bude přidělen náhradníkovi;
 • v případě, že žadatel odmítne dvakrát Radou města Liberce přidělený byt bez vážných důvodů, bude jeho žádost automaticky vyřazena
 • nájemní smlouva nebude uzavřena se žadatelem, se kterým byl v minulosti ze strany SML ukončen nájemní vztah z důvodu závažného porušování povinností vyplývajících z nájmu (zejm. neplacení nájemného a úhrad za služby spojené s užíváním bytu, hrubé porušování domovního řádu a dobrých mravů v domě atd.), nebo mu nebyla prodloužena nájemní smlouva na dobu určitou z týchž důvodů;
 • v případě, že nájemce řádně plní povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy, byt řádně užívá a současně i nadále splňuje podmínky pro přidělení bytu upravené těmito pravidly, lze nájem bytu prodloužit

11.      Elektronická služba, kterou lze využít

12.      Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • Bezbariérové a upravitelné byty mají charakter bytů zvláštního určení ve smyslu ust. § 2300 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Uzavírání smluv v těchto bytech se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

13.      Jaké jsou související předpisy

14.      Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

15.      Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce spojené s žádostí o přidělení bezbariérového bytu službou nejsou stanoveny.

16.      Nejčastější dotazy

Kde se nachází bezbariérové byty?

 • Bezbariérové byty se nachází v několika domech ve vlastnictví SML v různých lokalitách (například ulice Krajní, Burianova, Česká, Nad Sokolovnou, Krejčího, apod.).

Jaká jsou kritéria hodnocení žádostí o bezbariérové byty?

zdravotní stav žadatele:

 • žadatel je držitelem ZTP/P
 • žadateli je přiznán invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně
 • žadateli je přiznán příspěvek na péči I. nebo II. stupně
 • žadateli je přiznán příspěvek na péči III. nebo IV. stupně
 • žadatel bude v bytě bydlet s další osobou, která je držitelem průkazu  ZTP/P nebo jí byl přiznán invalidní důchod pro invaliditu druhého nebo třetího stupně  

vhodnost současného ubytování:

 • vhodné přiměřené ubytování (vlastní, či nájemní byt)
 • nevhodné stávající ubytování, dle počtu následujících závad (vyšší patro bez výtahu, bez koupelny, nemožnost pohybu po bytě)
 • ubytovny, podnájmy (ne u příbuzných), ústav aj.

Za jak dlouho od podání žádosti bude žadateli přidělen byt?

 • Lhůtu není možné předem určit, každá žádost je posuzována individuálně, více viz bod č. 11.

Jaká je výše nájmu bezbariérového bytu?

Výše nájemného v bytech zvláštního určení (stav k 1. 7. 2022):

ulice Krajní 1575 – 1 578

 • 57,86 Kč/m2

ulice Krajní 1579 – 1580

 • 56,23 Kč/m2

ostatní byty zvláštního určení  

 • 50,95 Kč/m2

Jaká je doba nájmu v bezbariérových bytech?

 • Na dobu určitou 2 roky s možností prodloužení.
 • V případě, že nájemce řádně plní povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy, byt řádně užívá, i nadále splňuje podmínky pro přidělení bytu upravené těmito pravidly, lze nájem bytu automaticky prodloužit o další 2 roky, a to i opakovaně. O prodloužení nájmu rozhoduje odbor sociální a bytové politiky.

17.      Další informace

Na přidělení bytu není právní nárok.

18.      Související životní situace a návody, jak je řešit

19.      Kontakty

Za správnost návodu odpovídá útvar:

 • odbor sociální a bytové politiky

Kontaktní osoba

 • Bronislava Kotková, referent odboru, tel.: +420 485 244 964, e-mail: kotkova.bronislava@magistrat.liberec.cz

Popis byl naposledy aktualizován

 • 18. 1. 2023

20.      Jaké jsou potřebné formuláře

Formuláře

F014 - Žádost o přidělení bytu zvláštního určení - bezbariérový nebo upravitelný byt

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...