Potřebuji vyřídit

Městský byt

1.    Základní informace k životní situaci

 • Telefonicky kontaktovat Centrum bydlení Liberec, kde obdržíte poradenství ohledně podání žádosti o byt z vlastnictví města Liberec.
 • Následně spolupracovat ve smyslu posouzení žádosti viz níže. 

Žádosti se vztahují na níže uvedený typ bytů v těchto lokalitách:

 • startovací byty v ulici Krajní č. p. 1575 - 1580  
 • byty s věcně usměrňovaným nájmem v ulici  U Sila č. p. 1201 – 1206
 • byty pro příjmově vymezené osoby v ulici Krejčího 1175 - 1178, Česká 617, Nad Sokolovnou 616
 • standardní byty v různých lokalitách města Liberce

Všechny žádosti o byt jsou posuzovány pracovníky Centra bydlení Liberec s adresou Na Bídě č. p. 564/12, Liberec, tel.: +420 778 757 888. (tj. specializovaného pracoviště bytového úseku odboru sociální a bytové politiky SML), s nimiž probíhá vstupní pohovor, tzv. registrace, případné vyplnění žádostí o městský byt, sociální šetření i prohlídka konkrétního nabízeného bytu z vlastnictví Statutárního města Liberec. O přidělení konkrétního bytu rozhoduje Rada města Liberec.

 • Všechny byty ve vlastnictví statutárního města jsou výlučně přidělovány na sociální bázi - osobám v bytové nouzi či ohroženým ztrátou bydlení, ohroženým rodinám s dětmi, seniorům, lidem s nízkými příjmy, se znevýhodněním zdravotním i sociálním aj., kteří nedokáží vlastními prostředky řešit své bytové potřeby v komerční sféře. Byty ve vlastnictví SML mohou být též využity a přiděleny v rámci systému Housing First.
 • Všechny byty jsou přidělovány na základě Pravidel pro přidělování bytů – Hospodaření s byty ve vlastnictví SML schválenými Radou města Liberec dne 16. 2. 2021, usnesením č. 146/2021.
 • Evidenci žadatelů o městské byty vede Centrum bydlení Liberec, s jehož pracovníky probíhá vstupní pohovor, tzv. registrace, případné vyplnění žádosti o městský byt, místní šetření i prohlídka konkrétního nabízeného bytu z vlastnictví Statutárního města Liberec.
 • Žádost o přidělení sociálního bytu lze zrušit/vzít zpět na základě písemného sdělení žadatele.
 • Na jeden byt nelze podat více žádostí členů společné domácnosti.
 • Přidělení bytu a výměny na základě žádosti nájemníka projednává a schvaluje Rada města Liberec.
 • Na přidělení bytu není právní nárok.
 • Všechny žádosti o přidělení bytu musí být podány na předepsaném tiskopisu. Tiskopis musí být vyplněn čitelně, úplně a pravdivě. Žádost musí obsahovat všechny povinné přílohy uvedené v žádosti.
 • O případné výjimce z pravidel pro přidělení bytu rozhoduje Rada města Liberec.
 • Nájemní smlouvy uzavírá v zastoupení SML vedoucí odboru sociální a bytové politiky
 • Žadatel je povinen uzavřít nájemní smlouvu do 15 dnů ode dne doručení výzvy k uzavření nájemní smlouvy. Pokud tak bez vážných důvodů neučiní, možnost uzavření nájemní smlouvy zaniká a byt bude přidělen náhradníkovi.
 • V případě, že žadatel odmítne dvakrát Radou města Liberce přidělený byt bez vážných důvodů, bude jeho žádost automaticky vyřazena z evidence uchazečů o městský byt. 
 • Nájemní smlouva nebude uzavřena se žadatelem, se kterým byl v minulosti ze strany SML ukončen nájemní vztah z důvodu závažného porušování povinností vyplývajících z nájmu (zejm. neplacení nájemného a úhrad za služby spojené s užíváním bytu, hrubé porušování domovního řádu a dobrých mravů v domě atd.), nebo mu nebyla prodloužena nájemní smlouva na dobu určitou z týchž důvodů.
 • V případě, že nájemce řádně plní povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy, byt řádně užívá a současně i nadále splňuje podmínky pro přidělení bytu upravené těmito pravidly, lze nájem bytu prodloužit.

2.    Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost může podat plnoletý občan České republiky způsobilý k právním úkonům, který:

 • nemá uzavřený nájem k žádnému bytu (tuto podmínku musí splňovat i další členové domácnosti),
 • nemá vlastnické nebo spoluvlastnické právo k bytovému domu, rodinnému domu nebo k bytu (tuto podmínku musí splňovat i další členové domácnosti),
 • nemá žádné dluhy vůči SML (tuto podmínku musí splňovat i další členové domácnosti),
 • žádost může podat i ten, kdo je nájemcem obecního bytu, ovšem byt je pro něj vzhledem k věku nebo zdravotnímu stavu jeho nebo jeho nezletilých dětí nevyhovující a nabídne-li jeho uvolnění,
 • žadatel je v pracovním poměru (za pracovní poměr se považuje také evidence na úřadu práce, studium, mateřská nebo rodičovská dovolená, starobní důchod, invalidní důchod 3. stupně nebo soustavná péče o dítě s těžkým zdravotním postižením).

3.    Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 • V ideálním případě nejprve kontaktovat Centrum bydlení Liberec, s adresou Na Bídě č. p. 564/12, Liberec, tel.: +420 778 757 888.
 • S pracovníky Centra bydlení Liberec probíhá vstupní pohovor, tzv. registrace, případné vyplnění žádosti o městský byt, sociální šetření i prohlídka konkrétního nabízeného bytu z vlastnictví Statutárního města Liberec. O přidělení konkrétního bytu rozhoduje Rada města Liberec.

4.    Na které instituci životní situaci řešit

 • Centrum bydlení Liberec, s adresou Na Bídě č. p. 564/12, Liberec, tel.: +420 778 757 888.
 • Statutární město Liberec, odbor sociální a bytové politiky.

5.    Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 • Centrum bydlení Liberec, s adresou Na Bídě č. p. 564/12, Liberec, tel.: +420 778 757 888.
 • Na odboru sociální a bytové politiky s adresou pracoviště: budova Uran - 1. máje č. p. 108, Liberec, bytový úsek - 2. patro, tel.: +420 485 244 964, kancelář č. 19.
 • Veškeré dokumenty lze také doručit na podatelnu statutárního města Liberec.

Formy doručení:

 • osobně nebo písemně na adresu: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1,
 • datová schránka: ID 7c6by6u,
 • e-podatelna (nutný el. podpis): posta@magistrat.liberec.cz.

6.    Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • občanský průkaz (doklad totožnosti),
 • výpis z rejstříku trestů (ne starší jak 3 měsíce) žadatele a všech zletilých členů společné domácnosti,
 • potvrzení o příjmech všech členů společné domácnosti za posledních 12 kalendářních měsíců před podáním žádosti,
 • kopie přiznání ID nebo kopie průkazky ZTP/P (u dětí ZTP) – pokud je přiznán.

7.    Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Úkony spojené s řešením výše uvedené žádosti nejsou zpoplatněny.

8.    Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení nejsou pevně stanoveny, podléhají časovému plánu zasedání Rady města Liberec.

9.    Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Rada města Liberec.

10.      Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Součinnost ve věci výše uvedené, a to zejména při vstupní registraci na Centru bydlení Liberec, při provádění místního šetření, prohlídky a předání bytu, podpisu nové nájemní smlouvy.

11.      Elektronická služba, kterou lze využít

Podání lze učinit prostřednictvím:

12.      Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 89/2012 Sb.

13.      Jaké jsou související předpisy

Pravidla pro přidělování bytů – Hospodaření s byty ve vlastnictví SML schválenými Radou města Liberec dne 16. 2. 2021, usnesením č. 146/2021.

14.      Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

15.      Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Při nedodržení podmínek nájemní smlouvy lze uplatnit sankce dle platné legislativy tj. Zákon č. 89/2012 Sb.

16.      Nejčastější dotazy

17.      Další informace

18.      Související životní situace a návody, jak je řešit

19.      Kontakty

Za správnost návodu odpovídá útvar:

 • odbor sociální a bytové politiky

Kontaktní osoba:

 • Bronislava Kotková, referent odboru, tel.: +420 485 244 964, e-mail: kotkova.bronislava@magistrat.liberec.cz

Popis byl naposledy aktualizován

 • 18. 1. 2023

20.      Jaké jsou potřebné formuláře

Formuláře

F018 - Žádost o prodloužení nájmu bytu v rámci projektu Housing first
F019 - Žádost o prodloužení nájmu bytu pro příjmově vymezené osoby
F020 - Žádost o prodloužení nájmu startovacího bytu
F021 - Žádost o prodloužení nájmu sociálního bytu standardního typu
F022 - Oznámení - přihláška nebo odhláška osob u městských bytů

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...