Potřebuji vyřídit

Přepis přechodného nájemního práva

1.    Základní informace k životní situaci

 • V případě úmrtí nájemce, může požádat osoba sdílející společnou domácnost o přechod nájemního práva dle § 2279 zákona č. 89/2012 Sb.

Na podatelnu Magistrátu města Liberec je nutné doručit:

 • Žádost o přepis nájemního práva – vlastními slovy sepsanou s kontaktními údaji.
 • Nájemní smlouvu či případně výpis z evidenčního listu nájemce nebo usnesení o dědictví.
 • Úmrtní list nájemce.
 • Potvrzení o výši příjmů
 • výpis z rejstříku trestů

Na výzvu se osobně dostavit na odbor sociální a bytové politiky – bytový úsek s adresou pracoviště 1. máje č. p. 108, Liberec (budova Uran), 2. patro kancelář č. 19.

O přechodu nájmu rozhoduje Rada města Liberec, následně je uzavřena nová nájemní smlouva.

2.    Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

O přechod nájmu bytu žádá člen nájemcovy domácnosti, který v bytě žil ke dni smrti nájemce a nemá vlastní byt, případně zákonný zástupce, opatrovník, poručník a který současně splní podmínky v této věci dle výše uvedené legislativy. 

3.    Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 • Jestliže nájemce zemře a nejde-li o byt ve společném nájmu manželů, stávají se nájemci (společnými nájemci) jeho děti, partner, rodiče, sourozenci, zeť a snacha nebo vnuci, kteří prokáží, že s ním žili v den jeho smrti ve společné domácnosti a nemají vlastní byt.
 • Splňuje-li podmínky pro přechod nájmu více členů nájemcovy domácnosti, přejdou práva a povinnosti na všechny společně a nerozdílně.
 • Nájem bytu po přechodu nájemního práva skončí nejpozději uplynutím dvou let ode dne, kdy nájem přešel, u dětí dovršením 20 let věku.
 • Nepřejdou-li práva a povinnosti na člena nájemcovy domácnosti, přejdou na dědice.
 • Není-li dědic znám ani do šesti měsíců ode dne nájemcovy smrti, může pronajímatel byt vyklidit a tím nájem zaniká.

4.    Na které instituci životní situaci řešit

Statutární město Liberec, odbor sociální a bytové politiky.

5.    Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 • Statutární město Liberec, odbor sociální a bytové politiky – adresa pracoviště: 1. máje č. p. 108, Liberec 3, druhé patro kancelář č. 19.
 • Veškeré dokumenty lze doručit na podatelnu statutárního města Liberec.

Formy doručení:

 • osobně nebo písemně na adresu: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1,
 • datová schránka: ID 7c6by6u,
 • e-podatelna (nutný el. podpis): posta@magistrat.liberec.cz.

6.    Jaké doklady je nutné mít s sebou

Je nutné předložit občanský průkaz, rodný list dětí, úmrtní list nájemce.

7.    Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Úkony spojené s řešením výše uvedené žádosti nejsou zpoplatněny.

8.    Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení nejsou pevně stanoveny, podléhají časovému plánu zasedání Rady města Liberec.

9.    Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Rada města Liberec.

10.      Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Součinnost ve věci výše uvedené, a to zejména při podpisu nové nájemní smlouvy.

11.      Elektronická služba, kterou lze využít

Podání lze učinit prostřednictvím:

12.      Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 89/2012 Sb.

13.      Jaké jsou související předpisy

Pravidla pro přidělování bytů – Hospodaření s byty ve vlastnictví SML schválená Radou města Liberec dne 16. 2. 2021, usnesením č. 146/2021.

14.      Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Neosvědčí-li pronajímatel přechod nájmu bytu a nedojde-li k vyklizení bytu, rozhoduje soud.

15.      Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

16.      Nejčastější dotazy

17.      Další informace

18.      Související životní situace a návody, jak je řešit

19.      Kontakty

Za správnost návodu odpovídá útvar:

 • odbor sociální a bytové politiky

Kontaktní osoba:

 • Bronislava Kotková, referent odboru, tel.: +420 485 244 964, e-mail: kotkova.bronislava@magistrat.liberec.cz
 • JUDr. Renata Žáčková, právník odboru sociální a bytové politiky, tel.: +420 485 244 966, e-mail: zackova.renata@magistrat.liberec.cz

Popis byl naposledy aktualizován

 • 18. 1. 2023

20.      Jaké jsou potřebné formuláře

Formulář pro přechod nájmu není stanoven.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...