Potřebuji vyřídit

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

1.    Základní informace k životní situaci

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu je možné provést pouze na základě podaného návrhu/žádosti a to ve správním řízení, za splnění zákonem stanovených podmínek.

 • Podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu je jediný způsob, jak je možné zrušit jiné osobě trvalý pobyt.

Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu se podává v místě ohlašovny podle místa trvalého pobytu. Liberec má dvě ohlašovny trvalého pobytu:

 • na Magistrátu města Liberec (pro všechny části na území Liberce vyjma LBC XXX – Vratislavice nad Nisou).
 • na Úřadu městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou (pro adresy na území LBC XXX – Vratislavice nad Nisou)

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu probíhá ve správním řízení v souladu se zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Dnem nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu skončí platnost občanského průkazu účastníka řízení, jehož trvalý pobyt byl zrušen.  Z tohoto důvodu musí občan, kterému byl údaj o místu trvalého pobytu zrušen, požádat do 15 dnů od skončení platnosti o nový občanský průkaz.

2.    Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu může provést:

 • pouze oprávněná osoba - za osobu oprávněnou se ve smyslu § 12 odst. 2 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která doložila vlastnictví bytu nebo domu (není třeba dokládat, pokud si existenci tohoto práva může ohlašovna ověřit bezúplatným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí) nebo oprávněnost užívání bytu (např. nájemní smlouvou).

Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu nemůže podat občan sám na sebe!

3.    Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Zrušit údaj o místu trvalého pobytu je možné pouze na návrh. Je nutné, aby navrhovatel prokázal dvě skutečnosti, které jsou dány ust. § 12 odst. 1, zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), kterými jsou:

 • zánik užívacího práva (např. ukončení nájemní smlouvy, prodej nemovitosti, a další)
 • faktické neužívání objektu či jeho vymezené části.

Důkazní břemeno je na straně navrhovatele a navrhovatel řízení je povinen existenci výše uvedených skutečností prokázat.

4.    Na které instituci životní situaci řešit

Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu se provádí v místě trvalého pobytu.

Pozor – Liberec má dvě ohlašovny trvalého pobytu:

 • rušit údaj o místu trvalého pobytu na území Liberce je možné pouze na Magistrátu města Liberec,
 • rušit údaj o místu trvalého pobytu na území Liberce XXX – Vratislavice nad Nisou je možné pouze na Úřadu městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou.

5.    Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Magistrát města Liberec, odbor správní a živnostenský, oddělení správních činností, nám. Dr. E. Beneše 183/22, 460 59 Liberec 1 (budova nového magistrátu), kancelář č. 209, tel.: 485 243 716, nebo 485 243 715, v úředních hodinách magistrátu.

Vzhledem k tomu, že rušení trvalého pobytu probíhá ve správním řízení, není možné návrh na zrušení trvalého pobytu podat v sobotu (třetí sobota v měsíci pro předem objednané klienty).

6.    Jaké doklady je nutné mít s sebou

Pro zrušení údaje o místu trvalého pobytu je nutné předložit návrh, který musí mimo jiné obsahovat:

 • identifikace navrhovatele,
 • identifikace osoby, které má být trvalý pobyt zrušen,
 • doklady osvědčující oprávněnost podání návrhu (výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, kupní smlouva /zaevidovaná na katastru/, atp.),
 • prokázání neužívání nemovitosti – nejčastějším způsobem je svědecká výpověď navrhovatelem navrženého svědka,
 • prokázání zániku užívacího práva – např. určovací žaloba soudu, vypořádání majetku po rozvodu manželů, zaniklá nebo řádně vypovězená nájemní smlouva, atp.,
 • 100 Kč – správní poplatek za každou osobu v návrhu.

7.    Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu se hradí poplatek 100 Kč za každou osobu uvedenou v návrhu.

Správní poplatky je možné hradit v hotovosti nebo platební kartou.

8.    Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu je možné až po skončení správního řízení – lhůta do 30 dnů, max. do 60 dnů.

9.    Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Občana mladšího 18 let, zastupuje při správním řízení zrušení údaje o místu trvalého pobytu jeho zákonný zástupce.

Občana, který má omezenou svéprávnost, zastupuje při správním řízení zrušení údaje o místu trvalého pobytu jeho opatrovník (po předložení Rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti).

10.       Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Účastníkovi řízení (občanovi), kterému byl údaj o místu trvalého pobytu zrušen, automaticky končí platnost občanského průkazu, po nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu.

Místem trvalého pobytu občana, jemuž byl údaj o místu trvalého pobytu zrušen, se stává po nabytí právní moci rozhodnutí adresa sídla ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt zrušen (tzn. Liberec, Liberec I – Staré Město, nám. Dr. E. Beneše 1/1).

Občan je povinen nejpozději do 15 dnů po skončení platnosti OP (nabytím právní moci rozhodnutí) požádat o nový občanský průkaz s úřední adresou.

11.       Elektronická služba, kterou lze využít

Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu lze podat i elektronickým způsobem:

 • prostřednictvím datové schránky: ID 7c6by6u,
 • prostřednictvím el. podatelny (nutný zaručený el. podpis): posta@magistrat.liberec.cz.

12.       Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, v platném znění,
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

13.       Jaké jsou související předpisy

 • vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, v platném znění,
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

14.       Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravným prostředkem proti rozhodnutí správního orgánu je odvolání. Lhůta pro podání odvolání proti správnímu rozhodnutí je 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Odvolání se podává u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Libereckého kraje, Správní odbor.

15.       Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Za nepožádání o nový občanský průkaz do 15 dnů ode dne skončení platnosti OP (nabytím právní moci rozhodnutí) je možné uložit pokutu až do výše 15 000 Kč, v souladu s ust. § 65 odst. 2, zák. č. 269/2021 Sb., zákon o občanských průkazech. 

16.       Nejčastější dotazy

Můžu se nějak přihlásit na adresu sídla ohlašovny já sám?

 • Ne, zrušit údaj o místu trvalého pobytu lze pouze výše uvedeným způsobem, tj. ve správním řízení.

Ruší se trvalý pobyt automaticky i dětem, když podám návrh na jejich matku?

 • Dítě nemusí mít trvalý pobyt na stejné adrese jako rodiče. Při rušení údaje o místu trvalého pobytu je proto nutné v návrhu uvést všechny osoby, kterým má být údaj zrušen, to znamená i dětem.

Vlastníkem nemovitosti, kde má být zrušen údaj o místu trvalého pobytu je více osob. Je zapotřebí, aby návrh podali všichni vlastníci?

 • Ne, postačí, aby byl návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu podán jedním z vlastníků.

Chci, jako oprávněná osoba, zrušit někomu trvalý pobyt, ale on má stále své věci v nemovitosti. Mohu i tak návrh podat?

 • Návrh podán být může, podmínkou zrušení údaje o místu trvalého pobytu je, že osoba, které má být zrušen pobyt neužívá prokazatelně nemovitost, tudíž nemá v ní ani své osobní věci. V opačném případě není možné údaj zrušit. Pro spory v této oblasti je nutné se případně obrátit na soud.

Chci zrušit trvalý pobyt manželovi/manželce s nimž/níž jsem v rozvodovém řízení. Avšak manžela/manželka se již ze společného bydlení odstěhoval. Bude v tomto případě údaj o místu trvalého pobytu zrušen?   

 • Ne, v takovém případě není možné údaj zrušit.

Chci zrušit trvalý pobyt manželovi/manželce po rozvodu. Již už společně nebydlíme, ale ještě nemáme vypořádání SJM. Bude mu údaj zrušen?

 • Ne, ani v takovém případě není možné údaj zrušit.

17.       Další informace

Ukončení trvalého pobytu na území ČR

 • Občan sdělí své rozhodnutí o ukončení trvalého pobytu na území České republiky na ohlašovně v místě svého trvalého pobytu.
 • Občan prokáže totožnost občanským průkazem, popřípadě cestovním dokladem.
 • Dnem ukončení trvalého pobytu na území České republiky se rozumí den, kdy občan předal sdělení o této skutečnosti příslušné ohlašovně, popřípadě pozdější den, který je uveden v tomto sdělení jako den ukončení trvalého pobytu na území České republiky.
 • Ukončením trvalého pobytu na území České republiky končí platnost občanského průkazu. Občan je povinen odevzdat občanský průkaz.
 • Za ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České republiky zaplatí občan na ohlašovně správní poplatek ve výši 100 Kč. Správní poplatek je možné hradit v hotovosti nebo platební kartou.

18.       Související životní situace a návody, jak je řešit

Změna trvalého pobytu

Občanský průkaz

Poskytování informací z evidence obyvatel

19.       Kontakty

Za správnost návodu odpovídá útvar:

 • oddělení správních činností – SPSC

Kontaktní osoba:

Popis byl naposledy aktualizován

 • 30. 1. 2023

20.       Jaké jsou potřebné formuláře

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...