Potřebuji vyřídit

Chybně identifikovaná platba místního poplatku nebo pokuty a žádost o vrácení přeplatku

1.    Základní informace k životní situaci

Dohledání platby v případech, kdy:

 • subjekt provede platbu bez variabilního symbolu
 • subjekt provede platbu pod chybným variabilním symbolem
 • subjekt provede platbu duplicitně
 • subjekt provede na příjmový účet města platbu omylem

2.    Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

 • Subjekt, který platbu provedl, jedná samostatně nebo může písemnou plnou mocí zmocnit k jednání svého zmocněnce.
 • Za osobu nezpůsobilou nebo omezeně způsobilou k právním úkonům jedná zákonný zástupce nebo opatrovník.

3.    Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Uvedl jsem při platbě neúplné či špatné údaje:

 • Plátce oznámí tuto skutečnost s uvedením správných identifikačních údajů správci příslušné agendy, tvrzení doloží dokladem o platbě (výpis z účtu, pokladní doklad, ústřižek složenky). Po vyjasnění platby doručí vyplněnou žádost o vrácení přeplatku/mylné platby nebo o přeúčtování na jinou pohledávku u téhož správce poplatků.
 • Došlo k duplicitní úhradě na tentýž osobní účet, jak získat zpět přeplatek?
 • Majitel osobního účtu může požádat u správce příslušné agendy o vrácení přeplatku nebo jeho použití na úhradu jiného nedoplatku dle § 155 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. Vratitelný přeplatek vyšší než 200 Kč, bude vrácen do 30 dnů od podání vyplněné žádosti dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.

Podání lze učinit:

 • osobně nebo písemně na adresu: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1,
 • osobně u přepážky č. 22 nebo 23 v přízemí budovy Nového magistrátu v úředních hodinách,
 • datové schránky: ID 7c6by6u nebo
 • e-podatelny (nutný el. podpis): posta@magistrat.liberec.cz

4.    Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Liberec, odbor ekonomiky, oddělení poplatků a pohledávek

5.    Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 • Magistrát města Liberec, odbor ekonomiky, oddělení poplatků a pohledávek, nám. Dr. E. Beneše 183/22, 460 59 Liberec 1 (Nová budova magistrátu).

6.    Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • průkaz totožnosti,
 • doklad o úhradě
 • písemnou plnou moc (zmocněnec, opatrovník)

7.    Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Úkony v souvislosti s identifikací nejasné platby nepodléhají správnímu poplatku.

8.    Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta pro správce poplatku k vyřízení žádosti je 30 dnů ode dne, kdy bylo učiněno podání.

9.    Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

10.      Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

11.      Elektronická služba, kterou lze využít

Podání lze učinit prostřednictvím elektronické podatelny statutárního města Liberec odkaz zde.

12.      Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

13.      Jaké jsou související předpisy

 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
 • zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti
 • zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční z.)

14.      Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

15.      Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 • Pokud plátce nevyjasní nesprávně identifikovanou platbu, zůstává umístěna na účtu mylných plateb, a jeho poplatková povinnost zůstává neuhrazena.
 • Za závažné ztěžování nebo maření správy poplatku, je správce poplatku oprávněn udělit pořádkovou pokutu podle § 247 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.

16.      Nejčastější dotazy

17.      Další informace

18.      Související životní situace a návody, jak je řešit

19.      Kontakty

Za správnost návodu odpovídá útvar:

 • odbor ekonomiky, oddělení poplatků a pohledávek

Kontaktní osoba:

Popis byl naposledy aktualizován

 • 30. 5. 2022

20.      Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře

Žádost o vrácení přeplatku
Žádost o převedení přeplatku

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...