Potřebuji vyřídit

Odpady - místní poplatek

1.    Základní informace k životní situaci

Každý občan s trvalým pobytem na území statutárního města Liberec, cizinec s povoleným pobytem na dobu delší 90 dnů, a každý občan a právnická osoba vlastnící na území města byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, jsou povinni v souvislosti se svozem komunálního odpadu splnit ohlašovací a poplatkovou povinnost k místnímu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a následně, pokud nejsou od poplatku osvobozeni, je jejich povinností zaplatit v daném termínu příslušný poplatek.

2.    Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

 • Poplatník = každá fyzická osoba s trvalým pobytem na území statutárního města Liberec, v případě cizinců s povoleným pobytem na dobu delší 90 dnů. Poplatníkem je také každý občan a právnická osoba vlastnící na území města byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; spoluvlastníci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.
 • Poplatník jedná samostatně nebo může písemnou plnou mocí zmocnit k jednání svého zmocněnce.
 • Za poplatníky nezpůsobilé nebo omezeně způsobilé k právním úkonům jedná zákonný zástupce nebo opatrovník.
 • Za domácnost může být poplatek odváděn jednou osobou žijící v této domácnosti, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem. Osoba, která se zaváže k úhradě poplatku, je povinna správci poplatku oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádí.
 • Změna osoby odvádějící poplatek je možná pouze k prvnímu dni kalendářního měsíce.

3.    Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 • Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti, její zánik a další skutečnosti rozhodné pro výpočet poplatkové povinnosti do 15 dnů od nastalé skutečnosti (přihlášení k trvalému pobytu, narození dítěte, odstěhování)
 • Poplatník správci poplatku (oddělení poplatků a pohledávek odboru ekonomiky) doručí některým z níže uvedených způsobů řádně vyplněný formulář Prohlášení poplatníka místního poplatku za komunální odpad, který je k dispozici na přepážkách č. 22 a 23 v budově Nového magistrátu nebo k vyplnění níže.

Podání lze učinit:

 • osobně nebo písemně na adresu: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1,
 • osobně u přepážky č. 22 nebo 23 v přízemí budovy Nového magistrátu v úředních hodinách,
 • datovou schránkou: ID 7c6by6u nebo
 • e-podatelnou (nutný el. podpis): posta@magistrat.liberec.cz

Osoby zajišťující odvod poplatku mohou splnit ohlašovací povinnost za více osob na jednom formuláři v souladu s pokyny. Do 15 dnů jsou povinny ohlásit změny v počtu osob, za které poplatek odvádějí, včetně jména a data narození osob, kterých se změna týká.

4.    Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Liberec, odbor ekonomiky, oddělení poplatků a pohledávek

5.    Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Magistrát města Liberec, odbor ekonomiky, oddělení poplatků a pohledávek, nám. Dr. E. Beneše 183/22, 460 59 Liberec 1 (Nová budova magistrátu, přízemí, přepážky č. 22 a 23)

 • Agenda Odpady (písm. A–Ja), tel. 485 243 246
 • Agenda Odpady (písm. Je–Pi), tel. 485 243 227
 • Agenda Odpady (písm. Pj–Ž), tel. 485 243 226

6.    Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • průkaz totožnosti,
 • rodný list nezletilého dítěte (při jeho registraci)
 • písemnou plnou moc (zmocněnec, opatrovník)

7.    Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Přihlášení, odhlášení a změna registrace k místnímu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství nepodléhají správnímu poplatku.

8.    Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 • Ohlašovací povinnost při vzniku, zániku či změně poplatkové povinnosti je 15 dní ode dne, kdy situace nastala.
 • Speciální lhůta, v níž je povinen poplatník, zmocněnec, zákonný zástupce, opatrovník ohlásit správci poplatku vznik a zánik důvodu osvobození v příslušném kalendářním roce, končí dne 31. března následujícího kalendářního roku.  Lhůta je neprodloužitelná, v případě, že ji poplatník nedodrží, nárok na osvobození zaniká.
 • Lhůta pro správce poplatku k vyřízení Prohlášení a přidělení variabilního symbolu je 30 dnů ode dne, kdy bylo učiněno podání.

9.    Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Vlastník nebo správce nemovitosti, člen společné domácnosti, pokud spravují poplatek více poplatníkům

10.      Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Povinnost uhradit místní poplatek ve výši, lhůtě a způsobem stanoveným Obecně závaznou vyhláškou statutárního města Liberec č. 5/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství:

 • Sazba 840 Kč/osoba/rok, tj. 70 Kč za měsíc.

Splatnost pololetně ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. 3. a 30. 9. příslušného kalendářního roku. Poplatek může být zaplacen též jednorázově v termínu pro první příslušnou splátku.

Způsob platby:      

 • Hotově nebo platební kartou na pokladně - přepážky č. 4, 5 a 6 v přízemí Nového magistrátu
 • Poštovní poukázkou na České poště
 • Bezhotovostním převodem z účtu – příjmový účet: 19-7963850237/0100
 • Každou platbu je třeba identifikovat přiděleným variabilním symbolem.

11.      Elektronická služba, kterou lze využít

Podání lze učinit prostřednictvím elektronické podatelny statutárního města Liberec.

12.      Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 5/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
 • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

13.      Jaké jsou související předpisy

 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
 • zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti
 • zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční z.)

14.      Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné a dozorčí prostředky jsou stanoveny v § 108–124a zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.

15.      Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 • Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek v souladu s § 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.
 • Za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy, zejména ohlašovací povinnosti, je správce poplatku oprávněn udělit pokutu podle § 247a zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.
 • Za závažné ztěžování nebo maření správy poplatku, je správce poplatku oprávněn udělit pořádkovou pokutu podle § 247 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.

16.      Nejčastější dotazy

Všeobecné dotazy k poplatku je možno směrovat na e-mail: odpady@magistrat.liberec.cz nebo telefonní čísla:

 • Agenda Odpady (písm. A–Ja), tel. 485 243 246
 • Agenda Odpady (písm. Je–Pi), tel. 485 243 227
 • Agenda Odpady (písm. Pj–Ž), tel. 485 243 226

Stěhuji se, měním trvalý pobyt, narodilo se mi dítě, atd.

 • V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví nemovitosti v průběhu kalendářního roku, při změně jiných skutečností rozhodných pro výpočet poplatkové povinnosti (narození, úmrtí, změna adresy trvalého pobytu mimo Liberec) uhradíte poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců poplatkové povinnosti v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.

Úmrtí poplatníka - jak vypořádat osobní účet zemřelého

 • Registraci zemřelého ukončí správce místních poplatků ke dni úmrtí. Pokud na osobním účtu zemřelého vznikne vratitelný přeplatek, je správce poplatku oprávněn vrátit jej určenému dědici ve lhůtě 30 dnů od podání písemné žádosti a pravomocného usnesení o pozůstalostním řízení. V souladu s § 155 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, se vrací přeplatek nižší než 200 Kč jen takovým způsobem, aby byla zajištěna zásada hospodárnosti, tedy bezhotovostně na účet žadatele, případně je převeden na osobní účet dědice, vedený u téhož správce poplatků.

Uvedl jsem při platbě neúplné či špatné údaje, jak napravit?

 • Oznamte tuto skutečnost s uvedením správných identifikačních údajů správci poplatku, tvrzení doložte dokladem o platbě (výpis z účtu, pokladní doklad, ústřižek složenky). Po vyjasnění platby podáte zákonným způsobem (viz výše bod 5) písemnou žádost o vrácení přeplatku/mylné platby nebo o přeúčtování na jinou pohledávku u téhož správce poplatků.
 • Více viz životní situace „Chybně identifikovaná platba místního poplatku nebo pokuty”.

Došlo k duplicitní úhradě na osobní účet, jak získat zpět přeplatek?

 • Majitel osobního účtu může požádat u správce poplatku o vrácení přeplatku nebo jeho použití na úhradu jiného nedoplatku dle § 155 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.
 • Vratitelný přeplatek vyšší než 200 Kč, bude vrácen do 30 dnů od podání písemné žádosti dle § 155 odst. 4, § 155 a § 155b zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.
 • Více viz životní situace „Chybně identifikovaná platba místního poplatku nebo pokuty”.

17.      Další informace

18.      Související životní situace a návody, jak je řešit

Prvotní přidělení nové sběrné nádoby:

 • Žádost o přidělení sběrné nádoby nebo nahlášení jejího poškození, žádost o výměnu atp. se podává na jednom formuláři - Formulář pro občany města Liberce při nahlášení ztráty, poškození, nevyvezení či navýšení počtu nádob.
 • Žádost o přidělení nové sběrné nádoby se podává na přepážce č. 22 a  23 (oddělení poplatků a pohledávek) v přízemí Nového magistrátu. Žádost se většinou podává zároveň s přihlášením k poplatkové povinnosti a  poplatník je na tuto skutečnost upozorněn při splnění ohlašovací povinnosti. Žádost lze ale podat také níže uvedenými způsoby.

Přidělení sběrné nádoby v jiných případech:

 • Žádost lze podat elektronickou poštou, telefonicky, písemně či osobně na odboru ekologie a veřejného prostoru.
 • tel: 485 243 456, e-mail: belinova.michaela@magistrat.liberec.cz
 • V žádosti musí být uvedeno, čeho se žádost konkrétně týká (přidělení nádoby, výměna poškozené nádoby, přehodnocení stavu v počtu nádob k počtu obyvatel domu), dále pak nesmí chybět úplná adresa žadatele a  telefon nebo e-mail pro zpětný kontakt.
 • Žádat může jakýkoliv obyvatel nemovitosti, který na určené adrese tvoří odpad a je tam k tvorbě odpadu přihlášen (bez ohledu na trvalé bydliště), avšak tento občan musí být poplatníkem.

19.      Kontakty

Za správnost návodu odpovídá útvar:

 • odbor ekonomiky, oddělení poplatků a pohledávek

Kontaktní osoba

Popis byl naposledy aktualizován

 • 30. 12. 2022

20.      Jaké jsou potřebné formuláře

Formuláře

F005 - Prohlášení poplatníka - místní poplatek za komunální odpad

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...