Potřebuji vyřídit

Nezákonně soustředěný odpad

1.    Základní informace k životní situaci

Nezákonně soustředěný odpad je odpad soustředěný mimo zařízení určené pro nakládání s odpady a místa určená k odkládání odpadů. Typickým příkladem jsou černé skládky.

2.    Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Každý, kdo zjistí nezákonně soustředěný odpad.

3.    Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Oznámením (písemně, ústně, telefonicky) na Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, oddělení odpadů a ovzduší, popř. elektronicky na posta@magistrat.liberec.cz (nutný elektronický podpis).

4.    Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Liberec.

5.    Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Telefonicky:

  • Na čísle  485 244 899

Osobně:

  • Na kontaktním místě odboru životního prostředí (kancelář č. 331) v budově Nového magistrátu (nám. Dr. E. Beneše 183/22, Liberec 1) se službu konajícím pracovníkem v úřední době odboru (pondělí a středa, 8:00-17:00)

Písemně:

  • Prostřednictvím pošty, případně podáním na podatelně úřadu v budově historické radnice (nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1)

 Úplné informace o úřední době magistrátu jsou uvedeny na této stránce: https://www.liberec.cz/uredni-doba-magistratu/. Celý odbor životního prostředí, včetně kontaktního místa, je nepřepážkovým pracovištěm. 

6.    Jaké doklady je nutné mít s sebou

Přesný popis místa nezákonně soustředěného odpadu, popř. kopii katastrální mapy s vyznačením místa odpadu.

7.    Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

8.    Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

9.    Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Podle § 42 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád je správní orgán povinen přijímat podněty, aby bylo zahájeno řízení z moci úřední. Pokud o to ten, kdo oznámil nezákonně soustředěný odpad, požádá, je Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí povinen sdělit mu ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy tento podnět obdržel, že řízení zahájil, nebo že neshledal důvody k zahájení řízení z moci úřední, popřípadě že podnět postoupil příslušnému správnímu orgánu.

10.      Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

11.      Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

12.      Elektronická služba, kterou lze využít

Podání lze učinit prostřednictvím:

13.      Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech.

14.      Jaké jsou související předpisy

15.      Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

16.      Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Podle § 117 odst. 1 písm. f) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že nepředá odpad v souladu s hierarchií odpadového hospodářství způsobem stanoveným v § 13 odst. 1 písm. e) tohoto zákona. Za tento přestupek může obecní úřad obce s rozšířenou působností uložit pokutu do výše 100 000 Kč.

17.      Nejčastější dotazy

Kdo je povinen odstranit nezákonně soustředěný odpad?

  • Vlastník odpadu. Pokud se vlastník pozemku dozví o nezákonně soustředěném odpadu na svém pozemku, je povinen oznámit tuto skutečnost bez zbytečného odkladu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu je odpad soustředěn. Pokud není možné obecním úřadem obce s rozšířenou působností zjistit osobu, která je za odpad odpovědná, vyzve tento orgán vlastníka pozemku k odklizení odpadu ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení výzvy, popř. ve lhůtě delší.

18.      Další informace

19.      Související životní situace a návody, jak je řešit

Neudržování čistoty na pozemku jeho vlastníkem nebo uživatelem, tak že dojde k narušení vzhledu obce - lze uložit pokutu fyzické, podnikající fyzické i právnické osobě (dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění).

20.      Kontakty

Za správnost návodu odpovídá útvar:

  • odbor životního prostředí, oddělení odpadů a ovzduší

Kontaktní osoba

Popis byl naposledy aktualizován

  • 9. 2. 2022

21.      Jaké jsou potřebné formuláře

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...