Potřebuji vyřídit

Upuštění od odděleného soustřeďování odpadů

1.    Základní informace k životní situaci

Od odděleného soustřeďování odpadů je možno upustit se souhlasem orgánu státní správy. K vydání povolení k upuštění od odděleného soustřeďování odpadů je příslušný krajský úřad, jde-li o zařízení určené pro nakládání s odpady, s výjimkou malého zařízení. V ostatních případech je k vydání tohoto povolení příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností. U provozoven umístěných ve správním odvodu obce s rozšířenou působností Liberec je příslušný Magistrát města Liberec.

Žádost o souhlas k upuštění od odděleného soustřeďování odpadů lze podat osobně na Magistrátu města Liberec - odboru životního prostředí, zaslat poštou, v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem na elektronickou podatelnu úřadu nebo do datové schránky statutárního města Liberec. Za podmínky, že bude žádost do 5 dnů potvrzena popř. doplněna výše uvedeným způsobem, lze podat žádost prostřednictvím dálnopisu, telefaxu či veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu.

2.    Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Právnická a fyzická podnikající osoba - statutární zástupci, případně zmocněnci.

3.    Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Každý je povinen soustřeďovat odpady odděleně. Nebezpečné odpady nemusí být soustřeďovány odděleně, pokud jsou splněny podmínky podle § 72 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Ostatní odpady nemusí být soustřeďovány odděleně na základě povolení místně příslušného správního orgánu k upuštění od odděleného soustřeďování odpadů nebo na základě povolení provozu zařízení. Příslušný správní orgán neoddělené soustřeďování odpadů povolí pouze, pokud vzhledem k následnému způsobu využití nebo odstranění odpadů není třídění nebo oddělené soustřeďování nutné a nedojde k ohrožení povinnosti nakládat s odpadem v souladu s hierarchií odpadového hospodářství. K vydání povolení k upuštění od odděleného soustřeďování odpadů je příslušný krajský úřad, jde-li o zařízení určené pro nakládání s odpady, s výjimkou malého zařízení. V ostatních případech je k vydání tohoto povolení příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností. U provozoven umístěných ve správním odvodu obce s rozšířenou působností Liberec je příslušný Magistrát města Liberec.

4.    Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Liberec.

5.    Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Osobně:

Na kontaktním místě odboru životního prostředí (kancelář č. 331) v budově Nového magistrátu (nám. Dr. E. Beneše 183/22, Liberec 1) se službu konajícím pracovníkem v úřední době odboru (pondělí a středa, 8:00–17:00)

Písemně:

Prostřednictvím pošty, případně podáním na podatelně úřadu v budově historické radnice (nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1)

Úplné informace o úřední době magistrátu jsou uvedeny na této stránce: https://www.liberec.cz/uredni-doba-magistratu/. Celý odbor životního prostředí, včetně kontaktního místa, je nepřepážkovým pracovištěm.

6.    Jaké doklady je nutné mít s sebou

Vyplněný formulář, kopii podnikatelského oprávnění (např. živnostenský list) nebo kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo kopii zřizovací listiny žadatele.

7.    Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

  • Správní poplatek ve výši 1000 Kč dle položky 122 písm. c) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
  • Poplatek lze uhradit v kanceláři č. 329 Magistrátu města Liberce, odboru životního prostředí, nebo bezhotovostní platbou na účet č. 4096302/0800, v. s. 9850.

8.    Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Správní orgán je povinen vydat rozhodnutí bez zbytečného odkladu. Pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, je správní orgán povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení, k nimž se připočítává doba až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, nebo jde-li o zvlášť složitý případ.

9.    Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

10.      Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

11.      Elektronická služba, kterou lze využít

Podání lze učinit prostřednictvím:

12.      Podle kterého právního předpisu se postupuje

  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
  • Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech.

13.      Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 8/2021  Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů.

14.      Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení Krajskému úřadu Libereckého kraje podáním učiněným u Magistrátu města Liberec.

15.      Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pokuta v souladu s ustanovením § 117 odst. 3 písm. b) a c) (fyzické osoby), § 121 odst. 5 písm. c) a d) (právnické a podnikající fyzické osoby) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

16.      Nejčastější dotazy

Na co se vztahuje souhlas k upuštění od odděleného soustřeďování odpadů?

  • Na odpad zbylý po vytřídění všech materiálově využitelných složek.

17.      Další informace

Žádost o souhlas k upuštění od odděleného soustřeďování odpadů lze podat osobně na Magistrátu města Liberec - odboru životního prostředí, zaslat poštou, zaslat v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem na elektronickou podatelnu úřadu nebo zaslat do datové schránky statutárního města Liberec. Za podmínky, že bude žádost do 5 dnů potvrzena popř. doplněna výše uvedeným způsobem, lze podat žádost prostřednictvím dálnopisu, telefaxu či veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu.

18.      Související životní situace a návody, jak je řešit

19.      Kontakty

Za správnost návodu odpovídá útvar:

  • odbor životního prostředí, oddělení odpadů a ovzduší

Kontaktní osoba

Popis byl naposledy aktualizován:

  • 9. 2. 2022

20.      Jaké jsou potřebné formuláře

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...